Connect with us

#SELEBRITI

cabvl ister1 orng la1n,dh ada kerj4ya tp r0sak ak1bat h4l ini – “r0sak per1badi se0rng Youtvber”

Published

on

cabvl ister1 orng la1n,dh ada kerj4ya tp r0sak ak1bat h4l ini – “r0sak per1badi se0rng Youtvber”

ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ʜᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴅᴋᴡᴀᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇɴᴄᴀʙᴠʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴠɢᴜᴛ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴏʀᴀɴɢ.

ɪꜱᴜ ɪɴɪ ᴍᴜʟᴀ ᴛᴇʀʙᴏɴɢᴋᴀʀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴍʀᴊᴋᴜʀᴀᴋᴜʀᴀ02 ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟɪᴠᴇ ᴅɪ ᴛʟᴋᴛᴏᴋ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴇᴅᴜᴛᴀɴ ʟɪᴠᴇ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴏʟᴇʜ ɴᴇᴛʟᴢᴇɴ, ᴍᴇᴍᴘᴇʀʟɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴍʀᴊᴋᴜʀᴀᴋᴜʀᴀ02 ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʟᴀɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴋᴡᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʙᴠʟ ᴅᴀɴ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇʀ0ɢ0ʟ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴏʀᴀɴɢ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ, ᴋᴇᴅᴇɴɢᴀʀᴀɴ ᴍʀᴊᴋᴜʀᴀᴋᴜʀᴀ02 ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜ ᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘ0ʟɪꜱ.

ʙ***ʜ ʟᴀʜ ᴋᴀᴜ ɴɪ. ᴋᴀᴜ ᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ, ᴅᴀʜ ᴇʟᴏᴋ ᴅᴀʜ. ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʜ ᴋᴇɴᴀʟ ᴋᴀᴜ, ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ᴋᴇɴᴀʟ ᴋᴀᴜ ʟᴀʜ. ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴋᴀᴜ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀʏᴀʀ ʟᴀʜ. ʙᴜᴅᴀᴋ ᴛᴜ ᴛᴀᴅɪ ᴀᴋᴜ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴍᴜᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴜ ᴛᴋ ʟᴀʟᴜ ɴᴀᴋ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢ, ᴋᴀꜱɪʜᴀɴ ᴋᴀᴜ ᴛᴀʜᴜ ᴛᴋ. ᴋᴀᴜ ᴘᴜɴʏᴀ ᴘᴇʀᴀɴɢᴀɪ ɴɪ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀʟᴜ ʟᴀʜ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ ᴅɪ ᴛʟᴋᴛᴏᴋ, ᴍʀᴊᴋᴜʀᴀᴋᴜʀᴀ02 ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘ0ʟɪꜱ ᴅᴀɴ ᴋɪɴɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜ ᴅɪʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀɴᴊᴜᴛɴʏᴀ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ.

ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘ0ʟɪꜱ ᴅᴀʜ ᴅɪʙᴜᴀᴛ, ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴛᴜɴɢɢᴜ ꜱᴠꜱᴘᴇᴋ ɴɪ ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴄᴀʙᴠʟ ᴅᴀɴ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇʀ0ɢ0ʟ, ʀ4ʙᴀ ʙᴜᴅᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ꜱᴏʀᴀɴɢ ɴɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴏʀᴀɴɢ. ᴍᴀɴᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴀʀᴜᴀʜ ᴅɪʀɪ ᴋᴀᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋᴏʀᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ɴɪ, ᴋᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜɴɢɢᴜ.

ᴋɪᴛᴀ ʙᴀɢɪ ᴅɪᴀ ꜱᴇʀᴀʜ ᴅɪʀɪ ᴅᴜʟᴜ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴘ0ʟɪꜱ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴅɪᴀ ᴛᴋ ꜱᴇʀᴀʜ ᴅɪʀɪ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴘ0ʟɪꜱ, ᴀᴋᴜ ᴀᴋᴀɴ ʟᴀᴍʙᴜɴɢ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴅɪᴀ ɴᴀɴᴛɪ. ᴋᴀᴜ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴀᴋᴜ ɴɪ ᴋᴀɴ? ᴋᴀᴜ ᴛᴏʟᴏɴɢ ꜱᴇʀᴀʜ ᴅɪʀɪ ᴋᴀᴜ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ. ᴋᴀᴜ ᴛᴜɴɢɢᴜ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ꜱᴜᴅᴀʜ ʜᴀᴅɪʀ ᴋᴇ ʙᴀʟᴀɪ ᴘ0ʟɪꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ɪꜱᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ. ᴍᴇɴᴊᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ, ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ɴᴇᴛʟᴢᴇɴ ᴛᴇʀᴛᴀɴʏᴀ-ᴛᴀɴʏᴀ ꜱɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ɢᴇʀᴀɴɢᴀɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴀʟᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴀʜᴜ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴀᴋᴜᴅᴋᴀɴ ᴍʀᴊᴋᴜʀᴀᴋᴜʀᴀ02.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ʙᴇɴᴀʀ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜ, ᴍᴀᴋᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ᴘᴇʀʟᴜʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴡᴀᴊᴀʀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:SantaiViral

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!