Connect with us

#K.SEDIH

t4k tert4han hat1 seor4ng suami ket1ka melih4t isteri beran4kkn an4k sew4ktu dah men1nggl – “5 j4m bertarvng ny4wa dem1 seor4ng an4k”

Published

on

t4k tert4han hat1 seor4ng suami ket1ka melih4t isteri beran4kkn an4k sew4ktu dah men1nggl – “5 j4m bertarvng ny4wa dem1 seor4ng an4k”

ꜱᴇɪᴇᴘᴀꜱ ʟɪᴍᴀ ᴊᴀᴍ ʙᴇʀᴛᴀ ʀᴜɴɢ ɴʏᴡᴀ, ʙᴀʏ1 ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇɪᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋɴᴅᴜɴɢᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴ4ʜᴀꜱ ᴍᴇᴍʙ4ʙɪᴛᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʟᴜᴍᴘᴜʀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴍᴀʟᴀᴍ ɪɴɪ, ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴠɴɪᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 12 ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴀʟᴀᴍ ɪɴɪ.

ᴍᴏʜᴅ ᴋʜᴀɪʀɪ ʜᴀꜱʙᴜʟʟᴀʜ, 31, ꜱᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴢᴀɴᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛɴʏᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴇɪᴜᴍ ʙᴀʏʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪɪᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴠɴɪᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ʀᴇᴅʜᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴘʀɢɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ᴍᴀʟᴀᴍ ɪɴɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 7 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ, ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ, ɴᴜʀ ʜᴀꜱʟɪᴢᴀ ʏᴀᴢᴀɪʙ, 25, ʏᴀɴɢ ꜱ4ʀᴀᴛ ᴍᴇɴɢɴᴅᴜɴɢ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ, ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴠɴɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅɪᴛᴜɴɢɢᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴠᴍʙᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʟᴀɪɴ.

ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜ ɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴠɴɪᴀ ᴅɪ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ.

ᴍᴏʜᴅ ᴋʜᴀɪʀɪ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴅ0ᴋᴛᴏʀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀʏ1ɴʏᴀ ɢ4ɢᴀɪ ᴅɪꜱᴇɪᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪ ᴋɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴅᴜᴀ, ɴᴜʀᴜʟ ɪᴍᴀɴ ᴍᴀɪꜱᴀʀᴀ, 6, ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙ0ɴᴄᴇɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪɪᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴄᴇᴅᴇʀᴀ ᴘ4ʀᴀʜ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀɪᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪ ᴜɴɪᴛ ʀ4ᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴘɪ (ʟᴄᴜ).

“ᴅ0ᴀᴋᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ɴᴜʀᴜʟ ɪᴍᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴋᴇᴋᴜ ᴀᴛᴀɴ ᴅᴇᴍɪ ᴅᴜᴀ ʟᴀɢɪ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʟᴀᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴅᴛɪᴋ ᴋᴊᴀᴅɪᴀɴ, ᴍᴏʜᴅ ᴋʜᴀɪʀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅɪ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴍᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅɪᴛᴜɴ ɢɢᴀɴɢ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀʀᴀᴋ ʟɪᴍᴀ ᴍᴇᴛᴇʀ ᴅɪ ʙᴇɪᴀᴋᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴʏᴀ ʏᴀᴛ ʜᴀᴛɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴀʏʟ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋɴᴅᴜɴɢᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ‘ᴅɪɪᴀʜɪʀᴋᴀɴ’ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅɪ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴍᴀᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ʙᴇʀɪᴀʀɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛʟᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ꜱᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇʀʟʙᴀ ʙᴀʏ1 ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴇɴᴀᴍ ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙ0ɴᴄᴇɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ.

“ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴜ ɴɢɢᴀɴɢ ᴅᴜᴀ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʙᴇʀɪʀɪɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀ ʀᴀᴛ ᴍᴇɴɢɴᴅᴜɴɢ ᴍᴇᴍʙ0ɴᴄᴇɴɢ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴛɪɢᴀ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴀᴍɪ, ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴅᴜᴀ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ᴋᴇᴅᴀɪ ʀᴜɴᴄɪᴛ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜɴ ɢɢᴀɴɢ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀ ʙᴀꜱ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ʜᴀᴍᴘɪʀ ʙᴇʀɪᴀɴɢɢᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ꜱᴀʏᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇɪᴀᴋ.

ᴛʟᴅᴀᴋ ꜱɴɢᴋᴀ, ᴅɪᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ʙᴇʀᴛᴍʙᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀɴɢᴀɴ ᴜɴɪᴛ ꜰ0ʀᴇɴꜱɪᴋ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴘᴀꜱɪʀ ᴍᴀꜱ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴍᴏʜᴅ ᴋʜᴀɪʀɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇɪᴀʀᴀɴɢ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀ ʀᴀᴛ ᴍᴇɴɢɴᴅᴜɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜ ɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴛᴀᴅɪ ɴᴜʀ ʜᴀꜱʟɪᴢᴀ ʙᴇʀꜱᴜɴɢɢᴜʜ-ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ.

“ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴊɴɢᴋᴀ ᴍᴇɪᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴀᴍɪ ᴘᴀᴅᴀ 24 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ɪɴɪ, ɴᴀᴍᴜɴ, ꜱᴀʏᴀ ʀᴇ ᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀᴋᴅɪʀ ɪɪᴀʜɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ‘ᴘʀɢɪ’ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ꜱᴇʙᴇɢɪɴɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴍᴇʀ1ɴᴅᴜɪ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴅɪʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴋᴜ ᴀᴛ ᴅᴇᴍɪ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴋᴀᴍɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ʙᴇ ᴅᴀʜ ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ, ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴇʙᴜ ᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋʙᴜʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ʙᴀɴɢɢᴏʟ ꜱᴛᴏʟ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏɪɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴘᴀꜱɪʀ ᴍᴀꜱ, ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴍᴏʜᴅ ɴᴀꜱᴀʀᴜᴅᴅɪɴ ᴍ ɴᴀꜱɪʀ, ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ɴ4ʜᴀꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴋɪɴɪ ᴍᴇɴɢ0ʀʙᴀɴᴋᴀɴ ᴛɪɢᴀ ɴʏᴀᴡᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ʙᴀʏʟ ᴍᴀɪᴀɴɢ ɪᴛᴜ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ, ᴍᴜʜᴀᴍᴀᴅ ꜱʜᴀᴋɪᴍ ᴍᴜʜᴀᴍᴀᴅ ᴢᴀᴋɪ, 18, ᴅɪɪ4ᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴘᴀꜱɪʀ ᴍᴀꜱ (ʜᴘᴍ).

“ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ɢᴀɢᴀɪ ᴍᴇɴɢᴀᴡᴀɪ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟɴʏᴀ ʟᴀʟᴜ ᴛᴇʀʙᴀ ʙᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴇɪᴀɴɢɢᴀʀ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅɪᴛᴜɴ ɢɢᴀɴɢ ᴍ4ɴɢꜱᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ꜱᴀ ʀᴀᴛ ᴍᴇɴɢɴᴅᴜɴɢ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Semb4ngDvnia/Berit4Harian

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!