Connect with us

#SELEBRITI

“Pel4kon vet3ran,Idris Bak4r men1nggal dvnia” – Al-Fatihah,Meninggal ak1bt Kegag4ln jantvng,sm0ga kluarga tab4h dngn pem3rgian ins4n tersay4ng

Published

on

“Pel4kon vet3ran,Idris Bak4r men1nggal dvnia” – Al-Fatihah,Meninggal ak1bt Kegag4ln jantvng,sm0ga kluarga tab4h dngn pem3rgian ins4n tersay4ng

ꜱᴇʀᴇᴍʙᴀɴ – ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴠᴇᴛᴇʀᴀɴ, ɪᴅʀɪꜱ ʙᴀᴋᴀʀ, 74, ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴋᴇɢᴀɢᴀʟᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ɪꜱʟᴀᴍ ᴀɴᴛᴀʀᴀʙᴀɴɢꜱᴀ (ᴜɪᴀ), ᴋᴜᴀɴᴛᴀɴ, ᴘᴀʜᴀɴɢ ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ.

ɪᴅʀɪꜱ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 8.14 ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ᴜɴɪᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴋᴏʀᴏɴᴀʀɪ (ᴄᴄᴜ) ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴛɪɢᴀɴʏᴀ, ʜᴀɴᴀꜰɪᴢᴀʜ ɪᴅʀɪꜱ, 49, ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɴʏᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴋᴜᴀɴᴛᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 14 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ʙᴀᴘᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴋᴜᴀɴᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀɴʏᴀ. ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴘᴀᴅᴀ 16 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ, ᴀʀᴡᴀʜ ʙᴀᴘᴀ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴢᴏɴ ᴋᴜɴɪɴɢ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴋᴇ ᴡᴀᴅ ʙɪᴀꜱᴀ.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴄᴄᴜ ɴᴀᴍᴜɴ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀʙᴜᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ. ɴᴀᴍᴜɴ, ᴘɪʜᴀᴋ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 8.14 ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜʙᴜʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴍᴀᴋᴀᴍ ᴛᴜᴀɴ ʜᴀᴊɪ ꜱᴀɪᴅ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʜᴀɴᴀꜰɪᴢᴀʜ, ᴀʀᴡᴀʜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇꜱᴀʀᴀ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ, ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴀᴘᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴅᴜɴɪᴀ ʟᴀᴋᴏɴᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴇʜᴀᴛ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ.

“ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴀʀᴡᴀʜ ʙᴀᴘᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴏɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ʟᴀᴘᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴀɴ ʟᴀᴋᴏɴᴀɴ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴅʀᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴛᴀᴊᴜᴋ ᴛᴏᴋ ᴏᴍᴘᴇᴋ ꜱɪᴍᴘᴀɴɢ ᴏᴍᴘᴇᴋ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ɪᴅʀɪꜱ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ ᴅɪꜱᴏʟᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀʟ-ᴍᴜʜᴀᴊɪʀɪɴ ɪɴᴅᴇʀᴀ ᴍᴀʜᴋᴏᴛᴀ 5, ᴋᴜᴀɴᴛᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴘᴜᴋᴜʟ 12 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴛᴀᴅɪ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴀꜱᴀʀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ɪᴅʀɪꜱ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴋᴀᴄᴜᴋᴀɴ ᴍᴇʟᴀʏᴜ-ʙᴇʟᴀɴᴅᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴋᴜᴀʟᴀ ᴘɪʟᴀʜ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴊɪʙᴏɪ, ᴀᴍᴘᴀɴɢᴀɴ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱɪɴɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:WowBerita

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!