Connect with us

#K.DUNIA

“Belvm tahv ert1 keh1lngan” – An4k mas1h terc4ri2 dengn arw4h,mal4m pert4ma pemerg1an arw4h mmng suk4r untuk ay4h

Published

on

“Belvm tahv ert1 keh1lngan” – An4k mas1h terc4ri2 dengn arw4h,mal4m pert4ma pemerg1an arw4h mmng suk4r untuk ay4h

ꜱᴇᴍᴀɪᴀᴍ, ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴋᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴ4ʜᴀꜱ ᴘᴇʀᴛᴇᴍʙᴜɴɢᴀɴ 2 ʙᴜᴀʜ ᴍᴏᴛ0ʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀ4ɢᴜᴛ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ꜱᴀʀᴀᴛ ʜᴀᴍɪɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴀʏɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇɪᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ. ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴊᴀᴍ 10.30 ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ, ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀɴʏᴀ ꜱᴇɪᴀᴍᴀᴛ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀɪᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ɪɪᴀɴɢ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜ ʙ0ʀᴀɴ ɪꜱɪᴀᴍ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀɴɢɢ0ʟ ꜱᴛ0ʟ, ᴘᴀꜱɪʀ ᴍᴀꜱ.

ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴠᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀɪꜱᴛɪᴡ4 ɪᴛᴜ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴍ0ʜᴅ ᴋʜᴀɪʀɪ ʜᴀꜱʙᴜʟʟᴀʜ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀᴊᴀɪᴀɴ ɪᴀɴᴄᴀʀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴅɪᴋᴇʙᴜ ᴍɪᴋᴀɴ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪɴɢ4ᴛᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀʀᴀ ᴘᴇɴᴜɴɢɢᴀɴɢ ᴍ0ᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴜᴅᴀ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ʙᴇʀʜᴀᴛɪ-ʜᴀᴛɪ ᴀɢᴀʀ ʟɴꜱɪᴅᴇɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴜɪᴀɴɢ ʟᴀɢɪ.

ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀʏᴀʜ, ᴍᴏʜᴅ ᴋʜᴀɪʀɪ ᴀᴋᴜɪ ᴋᴀꜱɪʜᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴ4ɴɢᴋᴀɴ ɴᴀꜱɪʙ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʏᴀᴛɪᴍ ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴜᴅᴀ. ᴍᴀɪᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɪᴀᴍ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴇᴛɪ4ᴅᴀᴀɴ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍᴀʜ ɴᴜʀ ʜᴀꜱʟɪᴢᴀ, ᴀɴᴀᴋ ʟᴇɪᴀᴋɪɴʏᴀ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴛɪᴅᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ‘ᴍᴇɪᴇᴋᴀᴛ’ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴍ0ʜᴅ ᴋʜᴀɪʀɪ ᴘᴜʟᴀ, ᴍᴀꜱᴛᴜʀᴀ ᴍᴀʜᴀᴅɪ ᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱɪʜ ʟᴀɢɪ ᴛᴇʀᴄᴀʀɪ-ᴄᴀʀɪ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴍᴀɴᴀᴋᴀɪᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙ0ʟᴇʜ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ʜᴀᴋɪᴋ4ᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, 2 ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴇʀᴛɪ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ᴇʀᴛɪ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ ᴛᴇʀᴄɪɴᴛᴀ ᴅᴇᴋ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴋᴇᴄɪʟ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Coret4nNas1hat/HarianMetro

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!