Connect with us

#K.DUNIA

[Video]sanggvp berh3nti kerj4 dem1 jag4 isteri yg alam1 bar4h dan sdng meng4ndung jan1n us1a 5bul4n

Published

on

[Video]sanggvp berh3nti kerj4 dem1 jag4 isteri yg alam1 bar4h dan sdng meng4ndung jan1n us1a 5bul4n

ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛɴʏᴀ, ᴋᴇꜱᴇᴛɪᴀᴀɴ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀʜᴀᴅ ᴅᴀɴ ᴍᴀʜᴀʟ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪɴʏᴀ. ᴅɪ ᴋᴀʟᴀ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴜᴊɪ ᴋᴇꜱᴜꜱᴀʜᴀɴ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ, ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɢɪɢɪʜ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ ᴅᴇᴍɪ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀʙᴇʟᴀʜ ʙᴀʜᴀɢɪ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀᴄɪɴᴛᴀ.

ʙᴇɢɪᴛᴜʟᴀʜ ᴘᴇɴɢᴏʀʙᴀɴᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀʀɪ ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴛɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴇʀʟᴀɴᴛᴀʀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ʙᴀʀᴀʜ ᴛᴜʟᴀɴɢ. ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ @ɴᴏᴠɪᴛᴀᴘᴜ_99 ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴜʀɪ ʜᴀᴛɪɴʏᴀ ᴛᴀᴛᴋᴀʟᴀ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴘᴇʀɪᴛ ᴅɪᴀʟᴀᴍɪɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ 5 ʙᴜʟᴀɴ ᴊᴜɢᴀ.

ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ 24 ᴊᴀᴍ ᴅɪᴊᴀɢᴀ ᴏʟᴇʜ ɪʙᴜ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴋᴇʀᴊᴀ. ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜱᴀᴀᴛ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴀɴ ʙᴇɴᴊᴏʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴋɪɴʏᴀ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ɪʙᴜ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴀʏɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ.

ᴍᴇɴᴊᴇɴɢᴀᴊ ᴋᴇ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇɴɪᴛɪᴘᴋᴀɴ ᴅᴏᴀ ᴀɢᴀʀ ‘ᴍᴀᴋ ʙᴜʏᴜɴɢ’ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ꜱɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀʟᴀ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍᴜᴊɪ ᴋᴇᴛᴀʙᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴛɪᴀᴀɴ ꜱɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴜɢᴀᴀɴ ʜᴇʙᴀᴛ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Kis4hDvnia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!