Connect with us

#K.DUNIA

“smpai hat1 bvat bgitu dngn orng tva send1ri” – ter4jng ibv ker4na tk bel1kn bar4ng dalm gam3

Published

on

“smpai hat1 bvat bgitu dngn orng tva send1ri” – ter4jng ibv ker4na tk bel1kn bar4ng dalm gam3

ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ʙɪ4ᴅᴀᴘ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ᴍᴇɴᴇɴᴅᴀɴɢ ɪʙᴜ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴʏɪᴅᴀɪ ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴡᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴀᴍʙᴀʜ ɴɪʟᴀɪ ᴘᴇʀᴍᴀɪɴᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ.

ʙᴇʟᴜᴍ ʀᴇᴅᴀ ɪꜱᴜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴋ ɪʙᴜ ᴛɪʀɪ ꜱᴇʟᴀɪɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴀᴘᴀ ᴅɪᴛᴜᴍʙ0ᴋ ᴏʟᴇʜ ᴀɴᴀᴋ ᴛɪʀɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ɪɴɪ, ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴋɪɴɪ ᴅɪᴋᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴋꜱɪ ʙɪᴀᴅ4ʙ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇɴᴇɴᴅᴀɴɢ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ɪʙᴜ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢɴʏᴀ.

ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴜʟᴀʀ ʙᴇʀᴅᴜʀᴀꜱɪ 18 ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴏʙᴊᴇᴋ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴘʀᴀɴɢ, ᴍᴇɴᴇɴᴅᴀɴɢ ᴘᴜɴɢɢᴜɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴜᴋᴜʟ ɪʙᴜɴʏᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴʏɪᴅᴀɪ ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ.

ᴀᴋꜱɪ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ ꜱɪᴀᴘ ᴍᴇɴʏɪᴅᴀɪ ᴅᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴᴇɴᴅᴀɴɢ ᴘᴜɴɢɢᴜɴɢ ɪʙᴜɴʏᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ᴘᴜɴᴄᴀ, ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ɪᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴊɪʀᴀɴ, ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ɴᴇᴢᴢᴀʀ ꜱᴋᴏɢ, ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴘᴜɴᴄᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴇʀᴍɪɴᴛᴀᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴛᴜʀᴜᴛɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴛᴀᴍʙᴀʜ ɴɪʟᴀɪ (ᴛᴏᴘ ᴜᴘ) ᴘᴇʀᴍᴀɪɴᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅᴀɴ ᴊᴜᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴛᴀʟɪᴀɴ.

“ɪɴɪ ᴋᴇꜱ ᴍᴀᴋ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴀɴᴊᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʟᴀʜ ɴɪ. ᴀᴘᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴍɪɴᴛᴀ, ᴍᴀᴋ ʙᴀᴘᴀ ʙᴀɢɪ. ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴋᴀᴋɪᴋᴀɴ ᴍᴀᴋ ʙᴀᴘᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴘᴀᴋ ɴɢᴀʜ ʙᴀʀᴅ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴋ ɪʙᴜ ᴛɪʀɪɴʏᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘʀᴀɴɢ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴇʀᴘᴜᴛᴜꜱ ʟᴇʜᴇʀ, ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴀᴛᴜ, ᴍᴀᴄʜᴀɴɢ, ᴊᴇʀᴇᴋ, ᴅᴇᴋᴀᴛ ɢᴜᴀ ᴍᴜꜱᴀɴɢ, ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ.

ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪʀᴇᴍᴀɴ ᴛᴜᴊᴜʜ ʜᴀʀɪ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴋʜᴀᴍɪꜱ ʜɪɴɢɢᴀ ʀᴀʙᴜ ᴅᴇᴘᴀɴ.

ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴᴀɢɪʜ ᴅᴀᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴᴛᴀʟ.

ꜱᴇʜᴀʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ʙᴇɴɢᴋᴀᴋ ᴅɪ ᴛᴇʟɪɴɢᴀ ᴋɪʀɪ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴅɪᴛᴜᴍʙ0ᴋ ᴀɴᴀᴋ ᴛɪʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʀᴜᴀᴛ, ʏᴀɴ, ᴋᴇᴅᴀʜ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 8.30 ᴘᴀɢɪ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴍɴɢꜱᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 72 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪᴛᴜᴍʙ0ᴋ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴛᴇɴᴅ4ɴɢ ᴅɪ ᴅᴀᴅᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴜᴋᴀ ᴏʟᴇʜ ᴀɴᴀᴋ ᴛɪʀɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 29 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ᴅᴀᴅᴀʜ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ᴍɴɢꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴅᴀᴛᴀɴɢɪ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍᴜᴋ.

ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜɪ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇꜱᴀᴋɪᴛ ᴍᴇɴᴛᴀʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴋᴀᴅ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇʟᴀɪɴᴀɴ ᴜᴘᴀʏᴀ (ᴏᴋᴜ).

ᴅᴏꜱᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴅɪʙᴀʟᴀꜱ ᴀʟʟᴀʜ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ… ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴅɪᴄᴇᴍᴜʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴜꜱɪᴀ ᴛᴜᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ
ʙᴇʀʙᴀᴋᴛɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴛᴜɴᴛᴜᴛᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪꜱʟᴀᴍ. ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴇɴɢʜᴀʀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴏʀʙᴀɴᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜᴛᴜꜱ-ᴘᴜᴛᴜꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ

ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴜɴᴀ.

ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ʙᴇʀʙᴀᴋᴛɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀʟʟᴀʜ ᴅɪᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ-ɪꜱʀᴀ’ ᴀʏᴀᴛ 23 ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ;

ᴅᴀɴ ᴛᴜʜᴀɴᴍᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜᴋᴀɴ, ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴇᴍʙᴀʜ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ, ᴅᴀɴ ʜᴇɴᴅᴀᴋʟᴀʜ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ʙᴀɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ. ᴊɪᴋᴀ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ

ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇᴍᴇʟɪʜᴀʀᴀᴀɴᴍᴜ, ᴍᴀᴋᴀ ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ꜱᴇꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴋᴀᴍᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴅᴜᴀɴʏᴀ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ “ᴀʜ” ᴅᴀɴ ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ᴋᴀᴍᴜ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴛᴀᴋ

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴʟᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟɪᴀ.

ᴅᴇᴡᴀꜱᴀ ɪɴɪ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴋᴀʟɪ ᴅɪᴋᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ-ʙᴇʀɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀʏᴀᴛ ʜᴀᴛɪ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴅᴇᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʜᴀʀᴛᴀ. ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴᴅᴇʀᴀ

ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴋᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋɪ ʜᴀᴍᴜɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀɴʏᴀ.

ꜱᴀʙᴅᴀ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ: ᴋᴇʜɪɴᴀᴀɴ, ᴋᴇʜɪɴᴀᴀɴ, ᴋᴇʜɪɴᴀᴀɴ. ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ: ꜱɪᴀᴘᴀ (ʏᴀɴɢ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ᴍᴀᴋꜱᴜᴅᴋᴀɴ) ᴡᴀʜᴀɪ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ? ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ: ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ

ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴜꜱɪᴀ, ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇᴅᴜᴀɴʏᴀ ɴᴀᴍᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ (ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀʙ) ᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱʏᴜʀɢᴀ. – [ʜʀ ᴍᴜꜱʟɪᴍ 2551].

ᴋᴜɴᴄɪ ᴜᴛᴀᴍᴀ ʙᴀɢɪ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱʏᴜʀɢᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴀᴀᴛɪ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʙᴀᴋᴛɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇʟᴀɢɪ ᴍᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴜʀᴜʜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴀᴋꜱɪᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴜʀᴋᴀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ.

ʙᴇʀʙᴀᴋᴛɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʙᴀʜᴀɢɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ:

ʙᴇʀʙᴀᴋᴛɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ʜɪᴅᴜᴘ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ ɪᴀʟᴀʜ:

ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇᴍᴀʜ ʟᴇᴍʙᴜᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇɴɢɢᴏʀᴇꜱ ʜᴀᴛɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ-ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋᴀꜱᴀʀ. ɪɴɪ ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ꜰɪʀᴍᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇʙᴜᴛᴋᴀɴ ᴛᴀᴅɪ ᴅɪᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ-ɪꜱʀᴀ’ ᴀʏᴀᴛ 23.

ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀɪɴɢᴀɴᴋᴀɴ ʙᴇʙᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴡᴀɴɢ ᴘᴇᴍʙᴇʟᴀɴᴊᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴛᴇʀᴍᴀᴍᴘᴜ.

ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴜᴅᴜᴛ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ.

ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴᴇʟᴇꜰᴏɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴊᴀᴜʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴀɢᴀʀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ʙᴇʀᴀᴛ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘɴʏᴀ.

ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴊᴀʜᴛᴇʀᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀɢᴀʀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴅɪʀᴀʜᴍᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ᴅɪʀᴇᴅᴀɪ ᴀʟʟᴀʜ. ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀᴋɪᴛ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:S4ntaiV1ral

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!