Connect with us

#K.DUNIA

“Terg4mak nk ej3k saya?sy tk ter4gak2 nk isvkn dngn mahk4mah” – dh ser1k kal1 di3jek,Ali puteh dh tk bol3h tah4n dngan ‘per4ngai’ seg0longn net1zen yng sllu men3jek beliau

Published

on

“Terg4mak nk ej3k saya?sy tk ter4gak2 nk isvkn dngn mahk4mah” – dh ser1k kal1 di3jek,Ali puteh dh tk bol3h tah4n dngan ‘per4ngai’ seg0longn net1zen yng sllu men3jek beliau

“ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ʟᴀʟɪ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ɴᴀᴋ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴀᴘᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ᴀʟɪ ᴘᴜᴛᴇʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴇᴍᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ɪᴀ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇɢᴇᴍʙɪʀᴀᴀɴ ᴀʟɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴇʀʙɪᴄᴀʀᴀᴀɴ ᴋᴇꜱ ꜱᴀᴍᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴀᴍᴀᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴛᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ.

ᴀʟɪ, 32, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴛɪᴀᴅᴀ ʜᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ꜱɪᴀᴘᴀ ʙᴇᴛᴜʟ ᴅᴀɴ ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ᴀᴍʙɪʟ ᴋɪꜱᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ. ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴅᴇᴋᴀᴛ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀᴡᴀʙ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴇʟᴏᴋ-ᴇʟᴏᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇʀᴀɪᴋᴀɴ ꜱʏᴀᴡᴀʟ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴀᴛᴀ ɴᴏʀ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ (ᴋᴀᴋᴀᴋ ɪᴘᴀʀ) ᴍᴇɴᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴀᴘᴀʟᴀʜ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ᴄᴇᴍᴀʀᴋᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ꜱʏᴀᴡᴀʟ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴍᴀɴɪꜱ. ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ʙɪᴀꜱᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴊɪᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴏᴋᴀʏ ꜱᴀᴊᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴀʟɪ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ꜱʏᴇᴅ ᴀʟɪ ᴍᴜʙᴀʀᴀᴋ ꜱʏᴇᴅ ᴍᴏʜᴅ ʀɪᴅᴢᴜᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜɪɴᴀ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟɴʏᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴋᴇᴛᴇʀʟᴀʟᴜᴀɴ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀɴɢɢɪʟ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴇʟᴀʀᴀɴ ᴀʟɪ ʜɪᴛᴀᴍ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴏᴅʏ ꜱʜᴀᴍɪɴɢ (ᴇᴊᴇᴋᴀɴ ᴛᴜʙᴜʜ) ᴀɢᴀᴋ ᴍᴇʟᴀᴍᴘᴀᴜ ᴅᴀɴ ʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴀɢᴀᴋ-ᴀɢᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ. ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴅᴀ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʟᴀᴍᴘᴀᴜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ, ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀꜱʏɪᴋ ɴᴀᴋ ꜱᴀᴍᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʏᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴊᴜᴍᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ‘ᴘʀɪɴᴛ ꜱᴄʀᴇᴇɴ’ ᴅᴀɴ ᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴀʟɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴀʟᴀꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀɢᴀᴅᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀɴɢ ᴍᴀꜱᴀ.

“ᴄᴀʀᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴊᴀʀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɪᴀʟᴀʜ ʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ. ᴋᴀʟᴀᴜ ꜱᴇᴍʙᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴛᴀᴋᴋᴀɴ ʜᴀʙɪꜱ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʙɪʟᴀ-ʙɪʟᴀ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴅɪᴀ ꜱᴀʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴋᴇɴᴀ ʙᴀʏᴀʀ ᴅᴇɴᴅᴀ ᴄᴏɴᴛᴏʜɴʏᴀ ʀᴍ500,000, ʙᴀʀᴜʟᴀʜ ᴋᴇꜱᴀʟ ᴅᴀɴ ɴᴀᴋ ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀꜰ. ꜱᴀʏᴀ ʜᴀʀᴀᴘ ᴅᴏᴀᴋᴀɴʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ-ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋɪ ʜᴀᴍᴜɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪɴɪ ʙᴜʟᴀɴ ꜱʏᴀᴡᴀʟ. ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴇᴛᴜʟ ɴᴀᴋ ᴊᴜᴍᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴋᴇᴍᴇʟᴜᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴀʟɪ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴋᴀᴋ ɪᴘᴀʀɴʏᴀ, ɴᴏʀ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴍᴏʜᴅ ᴀʟɪ ᴍᴇᴍᴀᴋꜱᴀ ᴋᴇꜱ ɪɴɪ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ꜱᴇꜱʏᴇɴ ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ.

ɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴅᴇɴɢᴀʀ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ʜᴀᴋɪᴍ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʟɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 16 ᴅᴀɴ 17 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ.

ᴀʟɪ ᴍᴇᴍꜰᴀɪʟᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ɴᴏʀ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴅᴀɴ ᴊᴜᴛᴀᴡᴀɴ ᴋᴏꜱᴍᴇᴛɪᴋ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʀɪ ᴀʟɪꜰꜰ ꜱʏᴜᴋʀɪ ᴋᴀᴍᴀʀᴢᴀᴍᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 27 ᴏɢᴏꜱ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ɪʙᴜɴʏᴀ ꜱᴀʙᴀʀɪᴀʜ ᴀʀꜱʜᴀᴅ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘʟᴀɪɴᴛɪꜰ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪɪᴋᴜᴛɪ ʙᴀᴘᴀ, ꜱʏᴇᴅ ᴍᴏʜᴅ ʀɪᴅᴢᴜᴀɴ (ᴘʟᴀɪɴᴛɪꜰ ᴋᴇᴅᴜᴀ), ᴋᴀᴋᴀᴋɴʏᴀ ꜱʜᴀʀɪꜰᴀʜ ɴᴏʀᴡᴀʜɪᴅᴀʜ (ᴘʟᴀɪɴᴛɪꜰ ᴋᴇᴛɪɢᴀ) ᴅᴀɴ ᴀʟɪ (ᴘʟᴀɪɴᴛɪꜰ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛ).

ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ɪɴɪ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛɪɴᴅᴀᴋ ʙᴀʟᴀꜱ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴋᴀᴋᴀᴋ ɪᴘᴀʀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴜʟᴜ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴜɴᴛᴜᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴇᴄᴀʜ ʀᴍ900,000.

ᴀʟɪ ᴘᴜᴛᴇʜ ᴅᴀʜ ꜱᴇᴅɪᴀ ʜᴀᴅᴀᴘ ᴀᴘᴀ ꜱᴀᴊᴀ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ

ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ᴀʟɪ ᴘᴜᴛᴇʜ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ɢᴀɴᴛɪ ʀᴜɢɪ ᴀᴍ ʀᴍ60,000 ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴋᴀᴋ ɪᴘᴀʀɴʏᴀ, ꜱɪᴛɪ ɴᴏʀʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴍᴏʜᴅ ᴀʟɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍꜰɪᴛɴᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ, ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴀʟɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴛᴀᴍ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴᴄᴇᴍᴜʜɴʏᴀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

“ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴀᴘᴀ ꜱᴀᴊᴀ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ, ᴍᴇɴᴀɴɢ ᴘᴜɴ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ (ʜᴇɴᴛᴀᴍ), ᴋᴀʟᴀʜ ᴘᴜɴ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ.

“ᴊᴀᴅɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ꜱᴇʙᴀʙ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀᴘᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀʟɪ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ʟᴜᴀʜᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇᴛɪᴅᴀᴋᴘᴜᴀꜱᴀɴ ʜᴀᴛɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙɪᴍʙᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴀɴɢɢᴜ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ʀᴀʏᴜᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ʟᴀɢɪ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ, ꜱᴀʏᴀ ʙɪᴍʙᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ.

“ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ʀɪꜱᴀᴜ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴀʟɪ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ꜱʏᴇᴅ ᴀʟɪ ᴍᴜʙᴀʀᴀᴋ ꜱʏᴇᴅ ᴍᴏʜᴅ ʀɪᴅᴢᴜᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʀᴀʏᴜᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ꜰᴀᴋᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇᴘᴀᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴋᴇꜱ ꜱᴀᴍᴀɴ ꜰɪᴛɴᴀʜ ᴅɪᴘᴜᴛᴜꜱᴋᴀɴ ʜᴀᴋɪᴍ, ᴢᴜʟQᴀʀɴᴀɪɴ ʜᴀꜱꜱᴀɴ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɪ 2020, ʜɪᴅᴀʏᴀʜ, 30, ᴍᴇᴍꜰᴀɪʟᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴀɴ ꜰɪᴛɴᴀʜ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴀʟɪ ᴘᴜᴛᴇʜ, 34, ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʟᴀɪɴ ᴍᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ.

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ɢᴀɴᴛɪ ʀᴜɢɪ ᴀᴍ, ᴛᴇʟᴀᴅᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴜɴɪᴛɪꜰ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜᴋ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴊᴜᴍʟᴀʜɴʏᴀ.

ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ɪɴᴊᴜɴᴋꜱɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀɴɢ ᴀᴅɪᴋ ɪᴘᴀʀɴʏᴀ ᴍᴇɴʏɪᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʙᴇʀʙᴀᴜʀ ꜰɪᴛɴᴀʜ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴅɪʀɪɴʏᴀ, ᴋᴏᴅ ᴅᴀɴ ʀᴇʟɪꜰ-ʀᴇʟɪꜰ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜰɪᴋɪʀᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱɪᴅɪɴɢ ꜱᴀᴍᴀ, ᴍᴀʜᴋᴀᴍᴀʜ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ꜱᴀᴍᴀɴ ꜰɪᴛɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇᴍᴜᴋᴀᴋᴀɴ ᴀʟɪ ᴘᴜᴛᴇʜ ᴅᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴋᴏꜱᴍᴇᴛɪᴋ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀʟɪꜰꜰ ꜱʏᴜᴋʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴏꜱ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ13,000.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:CaraM0hon/HarianMetro

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!