Connect with us

#K.DUNIA

[Video]” per4saan mcm layv semcam” – ibu sed1h dn bangg4,an4k berl4ri ke pvsara ay4h nk perl1hat kputusan cem3rlng dalm pembel4jran,sntiasa kvat ye bu…

Published

on

[Video]” per4saan mcm layv semcam” – ibu sed1h dn bangg4,an4k berl4ri ke pvsara ay4h nk perl1hat kputusan cem3rlng dalm pembel4jran,sntiasa kvat ye bu…

ᴋᴇʜɪʟ4ɴɢᴀɴ 0ʀᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇɴʏ4ᴋɪᴛᴋᴀɴ. ʟᴇʙɪʜ-ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɢɪ ᴊɪᴋᴀ ᴘᴇʀᴍ3ʀɢɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴅᴀɪᴀʜ ᴛᴜɪᴀɴɢ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ɴ4ꜰᴋᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀʜʟɪ ᴋᴇɪᴜᴀʀɢᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ. ɴᴀᴍᴜɴ, ꜱɪᴀᴘᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɪᴅ4ᴋᴋᴀɴ ᴛᴀᴋᴅɪʀ ᴍᴀʜᴀ ᴘᴇɴᴄɪᴘᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇʀʜᴀᴋ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴍᴀᴋʜʟᴜᴋɴʏᴀ.

ʟᴀʀɪ ᴋᴇ ᴘᴜꜱ4ʀᴀ ᴀʏᴀʜ ᴛᴜɴᴊᴜᴋ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴘᴇᴘᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ
ʜᴀʟ ɪɴɪ ꜱᴀᴍᴀɪᴀʜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀʟᴜɪ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ @ᴀʀʏꜱᴜ87 ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴇʀᴀᴘ ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ʀɪɴᴅᴜ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴀʟʟᴀʜʏ4ʀʜᴀᴍ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ɪ ᴅᴜɴɪᴀ.

ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪʜᴋᴋᴀɴ ʟᴀɢɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʀᴜ @ᴀʀʏꜱᴜ87 ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴜꜱᴜɪᴀɴ ꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʙᴇʀɪᴀʀɪ ᴋᴇ ᴘᴜꜱ4ʀᴀ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ᴋʜᴀʙᴀʀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀ0ʟᴇʜ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ʙᴀɪᴋ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴅɪ ꜱᴇᴋ0ʟᴀʜ.

ᴊᴀɴᴊɪ ʙᴇɪᴀᴊᴀʀ ʙᴇᴛᴜʟ2 ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀʏᴀʜ

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀ4ꜱᴀ ʙᴇɢɪᴛᴜ ꜱᴇ ᴅɪʜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇɪᴀᴋɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇɢɪᴛᴜ ʀᴀᴘ4ᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴀɴᴜɢᴇʀᴀʜ ᴋᴇᴄᴇᴍᴇʀɪᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴇ ᴘᴜꜱ4ʀᴀ ʙᴀᴘᴀ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ᴄᴇʀɪᴛᴀ.

ᴠɪᴅᴇ0 ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴅᴀʀɪ ᴊᴀʀ4ᴋ ᴊᴀᴜʜ ᴅᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅɪʜᴀᴅ4ᴘᴀɴ ᴘᴜꜱ4ʀᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴀᴍʙɪʟ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ.

ʜᴀʟ ɪɴɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀ4ꜱᴀ ꜱᴇʙ4ᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ꜰᴀʜᴀᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀ4ꜱᴀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴀᴊᴜ ᴅᴀɴ ᴊᴀᴅɪ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙ4ɴɢɢᴀᴋᴀɴ

ᴍᴇɴᴊᴇɴɢ4ʜ ᴋᴇʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟᴋᴀɴ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴢᴀʜɪʀᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ʜɪʙ4 ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴇʙ4ᴋᴋᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴅ0ᴀᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ꜱ0ʟᴇʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘɪɴᴛᴀʀ ᴀɢᴀʀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙ4ɴɢɢᴀᴋᴀɴ 0ʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɢ4ɴᴛɪᴋᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴀʏᴀʜ.

Video : https://coretannasihat.net/wp-content/uploads/2022/02/o2.mp4?_=1

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:C0retanNas1hat/OMM

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!