Connect with us

#AGAMA

“ber1 bas1kal scra percvma jika l3ngkap jema4h waktv subvh 40hri bertvrut” – S0lat adalh t1ang ag4ma dan mrupkn rukvn islam ke-2,ada ba1knya pr0gram spt ini

Published

on

“ber1 bas1kal scra percvma jika l3ngkap jema4h waktv subvh 40hri bertvrut” – S0lat adalh t1ang ag4ma dan mrupkn rukvn islam ke-2,ada ba1knya pr0gram spt ini

ꜱᴏʟᴀᴛ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴛɪᴀɴɢ ᴀɢᴀᴍᴀ. ɪᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ʀᴜᴋᴜɴ ɪꜱʟᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴅᴜᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪᴍᴀʜ ꜱʏᴀʜᴀᴅᴀʜ

ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʜɪᴛᴜɴɢ ᴅɪ ʜᴀʀɪ ᴋɪᴀᴍᴀᴛ ɴᴀɴᴛɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ. ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜰᴀʀᴅʜᴜ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ, ᴍᴀᴋᴀ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʟᴀɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀɢᴜɴᴀ.

ɪɴɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʜᴀᴅɪꜱ ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴡ: “ᴅɪᴅɪᴋʟᴀʜ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴀᴍᴜ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ ᴛᴜᴊᴜʜ ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀɴ ʀᴏᴛᴀɴʟᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴜꜱɪᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɴɢᴋᴀᴜ 10 ᴛᴀʜᴜɴ ( ᴊɪᴋᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ).” (ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ ᴀʙᴜ ᴅᴀᴡᴜᴅ, ʜᴀᴅɪꜱ ʜᴀꜱᴀɴ ꜱᴀʜɪʜ)

ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇᴍᴜᴘᴜᴋ ɢᴇɴᴇʀᴀꜱɪ ᴍᴜᴅᴀ ᴍᴇɴɢɪᴍᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ, ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɴᴜʀ ᴀꜱ-ꜱᴀ’ᴀᴅᴀʜ, ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴘᴇɴɢᴋᴀʟᴀɴ ʙᴀᴛᴜ ᴅɪ ᴍᴇʟᴀᴋᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀꜱɪᴋᴀʟ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ʙᴇʀᴊᴇᴍᴀᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 40 ʜᴀʀɪ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ꜱᴜʙᴜʜ ɪꜱᴛɪQᴀᴍᴀʜ 40 ʜᴀʀɪ.

ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 40 ʙᴀꜱɪᴋᴀʟ ʙᴇʀʜᴀʀɢᴀ ʀᴍ20,000 ᴅɪꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ 9 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ʜɪɴɢɢᴀ 20 ᴍᴀᴄ ᴅᴇᴘᴀɴ

“ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ɪʙᴀᴅᴀᴛ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴋᴇɪᴋʜʟᴀꜱᴀɴ. ɴᴀᴍᴜɴ ʜᴀᴅɪᴀʜ ʙᴀꜱɪᴋᴀʟ ɪɴɪ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴛʀᴀᴛᴇɢɪ ᴀᴡᴀʟ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴍɪɴᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴏᴛɪᴠᴀꜱɪ ᴀɴᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴏʟᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ.

“ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɪɴɪ ᴍᴇɴʏᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 12 ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇ ʙᴀᴡᴀʜ ᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 12 ʜɪɴɢɢᴀ 23 ᴛᴀʜᴜɴ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɪɴɪ 10 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀɢɪ ᴀᴋᴀɴ ᴊᴀᴅɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴇᴡᴀꜱᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪʏᴀᴋɪɴɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴɢɪᴍᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴊɪᴋᴀ ɪꜱᴛɪQᴀᴍᴀʜ ꜱᴏʟᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴇᴍᴀᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 40 ʜᴀʀɪ.

“ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ, ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴏʟᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴇᴍᴀᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 40 ʜᴀʀɪ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴜᴀ ᴘᴇʟᴇᴘᴀꜱᴀɴ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴇʟᴇᴘᴀꜱᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀᴘɪ ɴᴇʀᴀᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʟᴇᴘᴀꜱᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜɴᴀꜰɪᴋ,” ᴋᴀᴛᴀ ɪᴍᴀᴍ ɪɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɴᴜʀ ᴀꜱ-ꜱᴀ’ᴀᴅᴀʜ, ᴍᴏʜᴅ ɴᴏᴏʀ ᴏᴍᴀʀ.

ᴊᴇʟᴀꜱ ᴍᴏʜᴅ ɴᴏᴏʀ ʟᴀɢɪ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇɴᴀɴɢɪ ʙᴀꜱɪᴋᴀʟ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘɪʟɪʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀᴡᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴅᴀɴ ᴅᴜᴛᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀꜱᴀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀᴋ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴅᴇᴡᴀꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴏʟᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴇᴍᴀᴀʜ.

ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴛᴀʙᴜɴɢ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ, ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴɢᴇʀᴜꜱɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɴᴜʀ ᴀꜱ-ꜱᴀ’ᴀᴅᴀʜ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀᴍᴢᴀʜ ᴏꜱᴍᴀɴ, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ɪᴅᴇᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛɪᴍʙᴜʟ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ꜱᴘᴏɴᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪʟᴀɴᴛɪᴋ ᴍᴇᴍᴇɢᴀɴɢ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ 1 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢɪᴍᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴅᴜᴀ ʙᴀꜱɪᴋᴀʟ ʙᴇʀʜᴀʀɢᴀ ʀᴍ400 ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜱᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴅɪ ᴅɪɴᴅɪɴɢ ʟᴜᴀʀ ʀᴜᴀɴɢ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴍʙᴀᴋᴀʀ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪɴʏᴀ.

“ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪɴɪ, ʜᴀᴍᴘɪʀ 30 ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴍᴇᴍᴇɴᴜʜɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴅᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇɴᴜʜ ʟɪᴍᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴇɴᴀᴍ ꜱᴀꜰ, ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴀᴛᴀᴜ ᴅᴜᴀ ꜱᴀꜰ ꜱᴀᴊᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀʜᴀʀᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢɢᴀʟᴀᴋᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ʜᴀᴍᴘɪʀ 100 ᴋᴀᴅ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ ɪɴɪ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴄᴏᴘ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɴᴏᴊᴀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜʙᴜʜ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ.

“ᴍᴀʟᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɪɴɪ ᴛᴜʟᴀʀ, ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢ ʙᴀꜱɪᴋᴀʟ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ 40 ʙᴜᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴀᴍᴢᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀᴀɴ ᴡᴀɴɢ ᴛᴀʙᴜɴɢ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ, ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ.

“ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴇɴ ᴘᴜɴ ᴅᴜɪᴛ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ, ᴍᴀʟᴀʜ ᴀᴅᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪᴀʜᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴅᴇᴡᴀꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ.

“ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ, ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ ʜᴀᴅɪᴀʜ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ɪɴɪ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴɢɪᴍᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ʟɪᴍᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:InfoManaf4at/Metr0TV

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!