Connect with us

#AGAMA

“Bil4 Allah Kas1h pada Hamb4nya” – Sudh lbih 20thun sntias4 berjem4ah di masj1d,’l3nturn’ terakh1r mmbawa pada pakc1k dij3mput ilah1 di masj1d tersebvt,pemerg1an yg sangat menakjvbkn

Published

on

“Bil4 Allah Kas1h pada Hamb4nya” – Sudh lbih 20thun sntias4 berjem4ah di masj1d,’l3nturn’ terakh1r mmbawa pada pakc1k dij3mput ilah1 di masj1d tersebvt,pemerg1an yg sangat menakjvbkn

20 ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ,ʙɪʟᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴋᴀꜱɪʜ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀᴍʙᴀɴʏᴀ

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴋᴀɴɢ ᴋᴇʙᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɴᴜʀᴜʟ ʜᴀꜱᴀ­ɴᴀʜ ᴅɪ ʙᴜᴋɪᴛ ᴋᴇᴄɪʟ ꜱɪᴍᴘᴏʀ, ᴛɪᴋᴀᴍ ʙᴀᴛᴜ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʟᴇ­ʙɪʜ 20 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴀʙᴅᴜʟ ᴡᴀʜᴀʙ ᴍᴀᴛ ɴᴏʜ, 54, ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴀꜱᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ʙᴇʀʙᴀʀɪɴɢ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 7 ᴘᴀɢɪ.

ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴀʀᴡᴀʜ, ɴᴏᴏʀʜᴀʏᴀᴛɪ ᴍᴀᴛ ꜱᴀᴀᴅ, 49, ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 1.5 ᴋɪʟᴏ­ᴍᴇᴛᴇʀ ᴅᴀʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ᴀʀᴡᴀʜ ᴅᴇᴍᴀᴍ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪʀɪ ᴋᴜʟɪᴀʜ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ᴅᴀᴇʀᴀʜ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ꜱᴏʟᴀᴛ ʙᴇʀᴊᴇᴍᴀᴀʜ, ʙᴀᴘᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

“ᴀʀᴡᴀʜ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ʟɪᴍᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴅᴀɴ ɪᴛᴜʟᴀʜ ʀᴜᴛɪɴ ʜᴀʀɪᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ.

“ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ, ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ꜱᴜɴᴀᴛ ᴅᴜʜᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴛᴀʜᴀᴊᴜᴅ, ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ᴄᴇʀᴀᴍᴀʜ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅɪ ᴛᴇʟᴇᴠɪ­ꜱʏᴇɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴜᴋɪᴛ ᴋᴇᴄɪʟ ꜱɪᴍᴘᴏʀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ɴᴏᴏʀʜᴀʏᴀᴛɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʜᴏʙɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ, ꜱᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ꜱᴜᴋᴀ ᴍᴇɴᴢɪᴀʀᴀʜɪ ᴋᴇɴᴀ­ʟᴀɴ ᴊɪᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀᴋɪᴛ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ, ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴛᴜᴋᴀɴɢ ᴋᴇʙᴜɴ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ ᴅᴀʀᴜʟᴀᴍᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ-ᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ᴘᴏɴᴅᴏᴋ ᴛᴜᴀɴ ɢᴜʀᴜ ʜᴀᴊɪ ꜱᴀʟʟᴇʜ ᴍᴜꜱᴀ ᴅɪ ꜱɪᴋ ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛɪ ᴋᴜʟɪᴀʜ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴀꜱ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ.

“ᴀʀᴡᴀʜ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴘ ʙᴇʀᴘᴇꜱᴀɴ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ, ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀʟᴀᴍɪ ᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ꜱᴇʟᴀɢɪ ᴍᴀꜱɪʜ ʜɪᴅᴜᴘ.

“ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ᴋᴀᴍɪ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀᴀꜱᴀ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍʙɪᴍʙɪɴɢ. ᴅɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ, ᴍᴀʟᴀʜ ᴀʏᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛɪɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴀᴍɪ,” ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴜʀɪ ʀᴜᴍᴀʜ ɪᴛᴜ.

ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇᴍᴘᴜ­ɴʏᴀɪ ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 18 ᴅᴀɴ 20 ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 14 ᴛᴀʜᴜɴ.

ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴀʙᴅᴜʟ ᴡᴀʜᴀʙ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅᴜʟ ʜᴀʟɪᴍ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʙᴇᴅᴀʜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇᴅᴀʜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ, ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ꜱᴀʟᴜʀᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀꜰᴀꜱᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʀꜱᴇᴋᴀᴛ.

ᴀʀᴡᴀʜ ᴅɪᴋᴇʙᴜᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀ­ɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜʙᴜʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʙᴜᴋɪᴛ ᴋᴇᴄɪʟ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴏʟᴀᴛ ɪꜱʏᴀᴋ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:CAram0hon/MyTeamNetw0rk

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!