Connect with us

#K.SEDIH

[Terkini]ini kead4an sem4sa Ustaz Kazim – “bnyk yg bervbah dal4m fiz1kal saya,kita hnya bol3h berh4rap dengan Allah”

Published

on

[Terkini]ini kead4an sem4sa Ustaz Kazim – “bnyk yg bervbah dal4m fiz1kal saya,kita hnya bol3h berh4rap dengan Allah”

ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴋᴀᴢɪᴍ ᴇʟɪᴀꜱ ᴀʟ-ʜᴀꜰɪᴢ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅɪꜱɪʜɪʀ.

ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴋᴀᴢɪᴍ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇᴛᴜᴀ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ᴀʟ ʙᴀʀᴀᴋᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ʙᴇɴɢᴋᴀᴋ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ʙᴇᴛɪꜱ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴋɪ ᴋɪʀɪɴʏᴀ.

ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʙᴀɪᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴛᴏɴɢᴋᴀᴛ ᴍᴀʜᴜᴘᴜɴ ᴋᴇʀᴜꜱɪ ʀᴏᴅᴀ ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴋᴜʟɪᴀʜ ꜱᴇᴍʙᴀɴɢ ꜱᴀɴᴛᴀɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴜᴋᴇ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʀᴀꜱᴍɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴋᴀᴢɪᴍ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋɪɴɪ.

ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ᴘᴇʀᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴘᴇʀᴜʙᴀʜᴀɴ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴛᴀʀᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴊᴀʜ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴍᴀᴛᴀ ᴅᴀɴ ʙɪʙɪʀ.

“ɪɴɪʟᴀʜ ᴅɪᴀ, ᴊᴀᴅɪ ᴛᴜᴀɴ ᴘᴜᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ. ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴡᴀᴊᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ 50 ʜɪɴɢɢᴀ 70 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴀꜱᴀʟ.

“ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ʟᴀɪɴ ᴋᴀɴ? ɪᴛᴜʟᴀʜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ꜱᴀʏᴀ.

“ʟɪʜᴀᴛ ᴍᴀᴛᴀ ᴅᴀɴ ʜᴜᴊᴜɴɢ ᴍᴀᴛᴀ, ʟɪʜᴀᴛ ʙɪʙɪʀ ᴅᴀɴ ʙᴀᴡᴀʜ ʙɪʙɪʀ. ʜᴀʙɪꜱ ᴊᴀᴅɪ ʜɪᴛᴀᴍ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴋᴀᴢɪᴍ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘᴀɴᴀʜᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ‘ᴀɪɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ, ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʜᴀᴅᴀᴘɪ ɪɴɪ ᴀᴅᴀ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ‘ᴀɪɴ.

“ᴏʟᴇʜ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ,”

“ᴊɪᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴍʙᴜʜ ᴊᴜɢᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴍᴀɴᴅɪ ᴅɪ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ꜱᴜʙᴜʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴍᴀɴᴅɪ ᴀɪʀ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴍʙᴜʜᴀɴ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇɴꜱᴛʀɪᴍᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ, ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴋᴀᴢɪᴍ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ʙᴀʜᴀʏᴀ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ‘ᴀɪɴ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴇɴᴏɴᴛᴏɴ.

“ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ‘ᴀɪɴ ɪᴛᴜ ʙᴀʜᴀʏᴀᴋᴀʜ? ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ‘ᴀɪɴ ɪᴀʟᴀʜ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴄᴇᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ. ɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʙɪᴀꜱᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ʟᴇʙɪʜ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴅɪʀɪ ꜱᴀʏᴀ (ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ) ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ‘ᴀɪɴ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴍᴀᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ʜᴀꜱᴀᴅ. ᴊᴀᴅɪ ɪᴀ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʙᴀʜᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴛɪᴛɪᴘᴀɴ ᴅᴏᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀɢᴀʀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴍʙᴜʜᴀɴ ꜱᴇɢᴇʀᴀ.

ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴋᴀᴢɪᴍ ꜱᴇᴍʙᴜʜ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:W0wBerit4

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!