Connect with us

#K.SEDIH

“hat12 di sn ankku,Syvrga bvatmv” – ank men1nggl dngn sed1h,doktr tk jga dngn ba1k arw4h

Published

on

“hat12 di sn ankku,Syvrga bvatmv” – ank men1nggl dngn sed1h,doktr tk jga dngn ba1k arw4h

ᴘɪʜᴀᴋ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ʀᴀᴊᴀ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴢᴀɪɴᴀʙ ɪɪ (ʜʀᴘᴢ ɪɪ) ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴡᴀʀɪꜱ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴋᴡᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴄᴜ ᴀɪᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ɪᴛᴜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇᴍ4ᴛɪᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴀʏ1 ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴅᴜᴀ ʙᴜʟᴀɴ, ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʟᴀʟᴜ.

ꜱʙᴀᴋ ɪᴜᴀʜᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ” ᴀᴅɪᴋ ᴍᴀᴍᴀ ʀɪɴᴅᴜ ᴀᴅɪᴋ ʙᴀᴋᴘᴏ ᴀᴅɪᴋ ᴛɪɴɢɢᴀɪ ᴍᴀᴍᴀ ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴋᴜᴀ.ᴛ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴀᴡᴀʟ ᴀᴅɪᴋ ᴛɪɴɢɢᴀɪᴋᴀɴ ᴍᴀᴍᴀ.

ʙᴇɢɪᴛᴜ ꜱᴜꜱᴀʜɴʏᴀ ᴍᴀᴍᴀ ᴊᴀɢᴀ ᴀᴅɪᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴍᴀᴍᴀ, ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴀᴍᴀ ꜱᴀᴋʟᴛ ᴋᴇɴᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴏᴏᴇ , ʀᴀᴛᴀ ʀɪᴛɪ ʙᴇʀᴜʙᴀᴛ , ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɪᴀʜᴀɴ ᴛᴇ ʀᴜᴋ ʟᴀɢɪ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʜᴀʀɪ ɴᴀᴋ 0ᴘʀᴀᴛᴇ ᴛᴜ ᴍᴀᴍᴀ ʙᴀᴡᴀᴋ ᴘʟᴀꜱᴛɪᴋ ʟᴀɢɪ ꜱᴇʙᴀʙ ᴀɪᴀʜᴀɴ ᴀᴅᴀ ʟᴀɢɪ.

ʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴋᴛᴏʀ ᴛᴀʀ1ᴋ ᴀᴅɪᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴜᴛ ᴍᴀᴍᴀ ꜱɪᴛᴜ ʟᴀᴀᴀ ʙᴀʀᴜ ʜɪɪᴀɴɢ ᴀʟᴀʜᴀɴ ᴍᴀᴍᴀ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋᴇꜱᴀᴋʟᴛᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʜɪɪᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴀᴅɪᴋ ᴛᴀᴘɪ ʙᴀᴋᴘᴏ ꜱᴇᴋᴇ ᴊᴀᴍ ɴɪ ᴏʀᴇ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴏ ᴀᴅɪᴋ.

ᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ ᴍᴀᴍᴀ ᴀᴅɪᴋ, ᴛɪᴀᴘ2 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴍᴀᴍᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢ ꜱᴜʀᴀʜ ᴍᴀʀʏᴀᴍ , ᴀʏᴀᴛ Qᴜʀꜱɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴊᴀɢᴀ ᴀᴅɪᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴍᴀᴍᴀ , ᴛᴀᴘɪ ʙᴀᴋᴘᴏ ꜱᴇᴛᴇ ʀᴜᴋ ɴɪ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴏ ᴀᴅɪᴋ , ʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ʀᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ɴɪ ᴛɴᴘᴀ ᴀᴅɪᴋ.

ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ʜʀᴘᴢ ɪɪ ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴅʀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀᴡᴀᴛɪ ɢʜᴀᴢᴀʟɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴘᴇʀᴜʙ ᴀᴛᴀɴ, ᴅᴋᴛᴏʀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴊᴜʀᴜʀᴡᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇʀᴡᴀᴛ ʙᴀʏʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴅᴇ ᴅᴀʜᴋᴀɴ ʜᴀꜱɪʟ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀʀɪꜱ ᴍɴɢꜱᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ɴᴀɴᴛɪ.

ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʟꜱᴜ ɪɴɪ ᴅɪʙᴀɴɢᴋɪᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴜɪᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱ1ᴀʟ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴅᴋᴛᴏʀ ᴘᴀᴋᴀʀ, ᴅᴋᴛᴏʀ, ᴊᴜʀᴜʀᴡᴀᴛ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴊᴀᴡᴀᴛᴀɴᴋᴜᴀ.ꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʟɪᴛɪ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ.

ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʀᴀꜱɪᴏɴᴀʟ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴛʟɴᴅᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ʙᴀʏʟ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ᴡᴀʀɪꜱ ᴊᴜɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ,ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜɪᴜ, ᴛᴜɪᴀʀ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴍɪʟɪᴋ ‘ᴏʟᴀ ᴏʟᴀ’ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴋᴡᴀ ʙᴀʏ1ɴʏᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴅᴜᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴍ3ɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴠɴɪᴀ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴋᴇᴄᴜᴀɪᴀɴ ᴅᴋᴛᴏʀ ᴅɪ ʜʀᴘᴢ ɪɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʀ4ᴡᴀᴛᴀɴ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀɪʜ ᴛᴏɴᴛᴏɴᴀɴ ᴍᴇʟᴇʙɪʜɪ 60,000 ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴᴅᴋᴡᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴅɪᴘᴋꜱᴀ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱᴀ ꜱᴇɪᴀᴍᴀ ʟɪᴍᴀ ʜᴀʀɪ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴜꜱᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛ4ᴍᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴜ.ʙᴀᴛ ᴛʟᴅᴜʀ ᴛɴᴘᴀ ᴋᴇɪᴢɪɴᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:SembangDvnia/HarianMetr0

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!