Connect with us

#K.DUNIA

“smlm sih4t je nmpk papa dkt ru4ng tamv,tk sngka hrni ins4n yg saya syngi ‘perg1’ buat slmnya” – bapa peny4mpai rdi0,AG Azmeer men1nggl dvnia ketik4 tidvr ak1bat cov19,Al-fatihah

Published

on

“smlm sih4t je nmpk papa dkt ru4ng tamv,tk sngka hrni ins4n yg saya syngi ‘perg1’ buat slmnya” – bapa peny4mpai rdi0,AG Azmeer men1nggl dvnia ketik4 tidvr ak1bat cov19,Al-fatihah

ᴘᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪ ʀᴀᴅɪᴏ, ᴀɢ ᴀᴢᴍᴇᴇʀ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ, ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ɪᴘᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴛɪᴅᴜʀ, ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ ᴛɪɢᴀ ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19. ᴀɢ ᴀᴢᴍᴇᴇʀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ,

ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀᴢᴍɪʀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ, ᴀʀᴡᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜᴛ ʜᴀʀɪ ʟᴀʜɪʀ ᴋᴇ-76 ᴘᴀᴅᴀ 2 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ, ᴍᴇɴɢʜᴇᴍʙᴜꜱᴋᴀɴ ɴᴀꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ, ᴊᴏʜᴏʀ

“ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜ ᴀʀᴡᴀʜ ʙᴀᴘᴀ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ. ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʙᴀᴡᴀ ᴀʀᴡᴀʜ ᴋᴇ ᴋʟɪɴɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ.

“ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛᴀʜᴜ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴɴʏᴀ

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ, ᴀʀᴡᴀʜ ᴛᴀᴍᴘᴀᴋ ꜱɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴜʀɪɢᴀᴋᴀɴ. ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴋᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ, ʙᴀᴘᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪᴀᴅᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙʜ ᴏɴʟɪɴᴇ.

ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪʜᴋᴀɴ, ᴀɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ᴜʟᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ᴀᴡᴀʟ ʙᴜʟᴀɴ ɪɴɪ, ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ʙᴜᴀᴛɴʏᴀ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ, ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀɴ ʟɪᴍᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴀɪᴋᴀɴ ʜᴀʀɪ ʟᴀʜɪʀ ᴀʏᴀʜ.

“ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀꜱᴀᴋ ᴊᴜᴀᴅᴀʜ ᴋᴇɢᴇᴍᴀʀᴀɴɴʏᴀ, ᴋᴜᴀʜ ᴅᴀʟ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴀɢ ᴀᴢᴍᴇᴇʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀʀᴡᴀʜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ, ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ (ᴊᴘᴊ) ᴊᴏʜᴏʀ

“ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇꜱʀᴀ, ᴘᴇʀᴀᴍᴀʜ, ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ᴅɪꜱᴇɴᴀɴɢɪ ᴏʀᴀɴɢ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ꜱᴇʙᴜᴛ ɴᴀᴍᴀ ʜᴀᴊɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴊᴘᴊ ᴍᴇꜱᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ʙᴜᴛɪʀᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇʙᴜᴍɪᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ.

ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴀʟᴜ, ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴜᴊᴜʜ ᴄᴜᴄᴜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Caram0hon/BeritaHarian

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!