Connect with us

#SELEBRITI

[Video]” ras4 mcm prtama kal1 kahw1n,tngn ‘kek0k’ pgng tngan svami” – 9 tahvn menj4nda,akh1rnya Syura berk4hwin l4gi

Published

on

[Video]” ras4 mcm prtama kal1 kahw1n,tngn ‘kek0k’ pgng tngan svami” – 9 tahvn menj4nda,akh1rnya Syura berk4hwin l4gi

ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ɪʙᴜ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ꜱʏᴜʀᴀ ᴀᴋᴜɪ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ᴋᴇᴋᴏᴋ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ʙᴇʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ꜰᴀʀɪᴢᴀᴛ ɪꜱᴍᴀɪʟ.

ᴜᴊᴀʀ ꜱʏᴜʀᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴢᴜʀᴀɪᴅᴀʜ ʙᴀᴅʀᴏɴ, 36, ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴɴʏᴀ ᴋɪɴɪ ʟᴇʙɪʜ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅɪꜱɪꜱɪ.

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘ ꜱᴇʙᴀʙ ᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴛᴇᴍᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ.

“ꜱᴀᴛᴜ ᴇɴᴠɪʀᴏɴᴍᴇɴᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪʙᴇ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴋᴇᴋᴏᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ, ʙᴇᴛᴜʟ ᴋᴇ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ɴɪ. ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴛᴀᴘɪ ᴊᴀʀᴀᴋ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʀᴀꜱᴀ ᴍᴏᴍᴇɴ ᴘᴇɴɢᴀɴᴛɪɴ ʙᴀʀᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ꜱʏᴜʀᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ꜰᴀʀɪᴢᴀᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴀᴘᴀ ᴛɪʀɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴋᴇɴᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʟɪᴍᴀ ᴛᴀʜᴜɴ. ᴊᴀᴅɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴋᴇɴᴀʟ ꜱᴀʏᴀ, ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴀᴜᴛᴏᴍᴀᴛɪᴋ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴋᴇɴᴀʟ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴊᴜɢᴀ.

“ᴄʜᴇᴍɪꜱᴛʀʏ ᴅɪᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴀɪᴋ. ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ꜱʏᴜʀᴀ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜰᴀʀɪᴢᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ 22 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ 2022 ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴀꜱ-ꜱᴀʟᴀᴍ, ᴘᴜᴄʜᴏɴɢ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ꜱʏᴜʀᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴏʜᴅ ꜰᴀᴅʜʟʏ ᴍᴅ ʏᴀꜱꜱɪɴ ʙᴇʀᴘɪꜱᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴏɢᴏꜱ 2015 ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ.

ʜᴀꜱɪʟ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴛɪɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ɪᴀɪᴛᴜ ɴᴜʀᴜʟ ᴅᴀɴɪᴀ ɪʀᴅᴀɴɪ, 13, ɴᴜʀᴜʟ Qᴀɪꜱᴀʀᴀ ꜱᴏꜰɪᴀ, 11, ᴅᴀɴ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɪʀꜰᴀɴ ᴀʀʏᴀɴ, 9.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!