Connect with us

#MOTIVASI/TAULADAN

“perk4ra kec1l yg m4mpu ber1 kes4n dlm khidup4n” – Hant4rlah dvit pda m4k wal4u sedikit,has1lnya InsyaAllah Hat1 akn ten4ng dan rezeki mel1mpah rvah

Published

on

“perk4ra kec1l yg m4mpu ber1 kes4n dlm khidup4n” – Hant4rlah dvit pda m4k wal4u sedikit,has1lnya InsyaAllah Hat1 akn ten4ng dan rezeki mel1mpah rvah

ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀʙᴇʙᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴡᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴘᴀᴅᴀ ɢᴀᴊɪ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ.

ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ɢᴀᴊɪ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴀʀ ᴍᴀɴᴀ, ʜᴜᴛᴀɴɢ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ, ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ʟᴀɪɴ2 ᴋᴏᴍɪᴛᴍᴇɴ, ᴡᴀʜᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ᴊɢɴ ʟᴜᴘᴀ ᴋɪʀɪᴍ ᴡᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋᴀʏᴀʜ. ᴏʟᴇʜ ꜱᴇʙᴀʙ ɪᴛᴜ, ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴜɪᴛ ɢᴀᴊɪ ᴀꜱɪɴɢᴋᴀɴʟᴀʜ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴅᴜɪᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ. ᴛᴀᴋ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴀᴘᴀ.

ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴋᴇᴄɪʟ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴍᴀᴛ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴀɴᴅᴀ. ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴍᴜʀᴀʜ ᴍᴇʟɪᴍᴘᴀʜ ʀᴜᴀʜ, ʜᴀᴛɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀ ʙᴀɢɪ ᴅɪᴛᴀᴍᴀɴ ꜱʏᴜʀɢᴀ, ʜɪᴅᴜᴘ ɪɴꜱʏᴀʟʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪᴢɪɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴀɴɢ.

ʀᴇʙᴜᴛʟᴀʜ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ɪɴɪ.

ᴀᴅᴀ ᴋᴀʟᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴛᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴅᴜɪᴛ ᴋɪᴛᴀ, ꜱᴇʙᴀʙ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴜɴ ᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴅᴜɪᴛ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴀᴍʙɪʟʟᴀʜ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴇʀɪ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ɴɪʟᴀɪɴʏᴀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅᴀʀɪ ꜱɪᴛᴜʟᴀʜ ᴀʟʟᴀʜ ʟᴏʀᴏɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴇʀᴋᴀᴛᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴋɪᴛᴀ.

ᴛᴀʜᴜɴ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪᴀ ᴋᴇʀᴊᴀ, ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴅᴜɪᴛ ɢᴀᴊɪ ᴅɪꜱɪꜱɪʜᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴀʏᴀʜɴʏᴀ. ᴘᴀᴅᴀʜᴀʟ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ, ɢᴀᴊɪɴʏᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴘᴜɴ ꜱᴇʀɪʙᴜ. ᴅɪᴀ ʜᴀɴᴛᴀʀ ʀᴍ100 ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ. ʀᴍ50 ᴜɴᴛᴜᴋ ɪʙᴜ, ʀᴍ50 ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀʏᴀʜ.

ʙᴇɢɪᴛᴜʟᴀʜ ʀᴜᴛɪɴɴʏᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʙᴜʟᴀɴ. ᴡᴀʟᴀᴜ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ ᴅɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴍɪꜱ ᴋɪɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴅɪᴀ ʜᴀɴᴛᴀʀ ᴊᴜɢᴀ. ᴍᴀʟᴀʜ, ᴘᴇɴᴄᴇɴ ᴀʏᴀʜ ᴅɪᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ 4x ɢᴀɴᴅᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴀʜᴀʟ ᴅᴀʀɪ ɢᴀᴊɪ ᴅɪᴀ.

ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴛᴇʀᴀꜱᴀ ꜱᴠᴋᴀʀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʟɪᴋᴜ.

ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀꜱᴀ, ᴀɴɢᴀʜ ᴋᴀʜᴡɪɴ. ʙᴇʙ4ɴᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ʙᴇʀᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴅɪᴀ ʀᴀꜱᴀ. ꜱᴇᴡᴀ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɢɪ ᴅɪᴋᴏɴɢᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ ʙᴜᴊᴀɴɢ, ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴀɴ ᴅɪᴀ. ꜱᴇɢᴀʟᴀ ʙɪʟ-ʙɪʟ ᴜʟᴛɪʟɪᴛʏ, ᴀɴꜱᴜʀᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ, ʙᴇʙᴀɴᴀɴ ᴘɪɴᴊᴀᴍᴀɴ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ; ᴅɪᴀ ᴋᴇɴᴀ ꜰɪᴋɪʀ ᴅᴀɴ ʟᴜɴᴀꜱᴋᴀɴ.

ᴍᴇꜱᴋɪ ᴘᴜɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴀɴɢᴀʜ ᴘᴜɴ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀɢᴀᴋ ꜱᴜᴋᴀʀ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴏꜱ ꜱᴀʀᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ.ꜱᴇᴊᴀᴋ ɪᴛᴜ, ᴀɴɢᴀʜ ᴍᴜʟᴀ ꜱᴛᴏᴘ ᴋɪʀɪᴍ ᴅᴜɪᴛ ᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ᴀʏᴀʜɴʏᴀ. ᴅɪᴀ ᴍᴜʟᴀ ꜰɪᴋɪʀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ᴛᴀᴍʙᴀʜ-ᴛᴀᴍʙᴀʜ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴɢɴᴅᴜɴɢ.

ᴍᴀᴋɪɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ɴᴀᴋ ɢᴜɴᴀ ᴅᴜɪᴛ.ʜᴀʀɪ ᴅᴇᴍɪ ʜᴀʀɪ, ʙᴜʟᴀɴ ᴅᴇᴍɪ ʙᴜʟᴀɴ, ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴇᴍɪ ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʀʟᴀʟᴜ. ᴡᴀʟᴀᴜ ɢᴀᴊɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ɢᴀᴊɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴛᴀʜᴜɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʙᴀɴᴀɴ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀᴋɪɴ ʟᴀᴍᴀ ᴍᴀᴋɪɴ ʙᴇʀᴀᴛ. ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴍᴀᴋɪɴ ʙᴇʀᴛᴀᴍʙᴀʜ, ʙᴇʙᴀɴᴀɴ ʜᴜᴛᴀɴɢ ᴘᴜɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ.

ᴀɴɢᴀʜ ʙᴜᴋᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ɴᴀᴋ ᴋɪʀɪᴍ ᴅᴜɪᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ɴᴀᴋ ᴛᴜɴɢɢᴜ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴛᴀʙɪʟ ᴅᴜʟᴜ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ꜱᴛᴀʙɪʟ, ᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇʀᴏꜱᴏᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ. ɢᴀᴊɪ ʙᴇʀꜱɪʜ ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ 3 ᴀɴɢᴋᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴏʟᴀᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʙᴇʙᴀɴᴀɴ. ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ɢᴀᴊɪ ᴋᴀꜱᴀʀ ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ᴅᴀʜ ᴍᴇʟᴇʙɪʜɪ ʀᴍ3000.

ᴀᴋᴜ ɪɴɢɪɴᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴇʀᴋᴀᴛᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ.

ᴀʟᴀɴɢ ɴᴇᴋᴀᴅ, ʙɪᴀʀ ᴅɪᴀ ᴍᴀᴋᴀɴ ɴᴀꜱɪ ʟᴀᴜᴋ ᴋɪᴄᴀᴘ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴘᴜɴ, ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴋɪʀɪᴍ ᴅᴜɪᴛ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ. ᴡᴀʟᴀᴜ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ-ᴍɪɴᴛᴀ, ᴡᴀʟᴀᴜ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ᴀʏᴀʜɴʏᴀ ᴊᴀᴜʜ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇɴᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ᴅɪᴀ.

ᴀʟᴀɴɢ ɴᴇᴋᴀᴅ ᴋɪʀɪᴍ ᴅᴜɪᴛ ꜱᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪʙᴜ, ᴅᴀɴ ꜱᴇʀᴀᴛᴜꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀʏᴀʜɴʏᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʙᴜʟᴀɴ. ɢᴀᴊɪ ʙᴇʀꜱɪʜ ᴅɪᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋɪʀɪᴍ ᴅᴜɪᴛ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ʀᴍ800 ꜱᴀʜᴀᴊᴀ. ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ, ꜱɪ ᴀʏᴀʜ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ. ᴅɪᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇꜱᴀᴋ. ʟᴀɢɪᴘᴜɴ, ᴘᴇɴᴄᴇɴ ᴅɪᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴛᴀᴋ ʜᴀʙɪꜱ ɴᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ. ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʟᴀɪɴ ʟᴀɢɪ ᴋɪʀɪᴍ ᴅᴜɪᴛ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀ.

ᴛᴀᴘɪ ᴀɴɢᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴇꜱᴀᴋ

ꜱᴇᴋɪᴀɴ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢɪʀɪᴍ ᴅᴜɪᴛ. ꜱᴇᴍᴇɴᴊᴀᴋ ᴅɪᴀ ᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴀɴ ᴘᴜɴʏᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ. ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇɢᴜɴᴀᴀɴ ᴅɪʀɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴘᴜɴ ꜱᴇᴍᴘᴜᴛ-ꜱᴇᴍᴘᴜᴛ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴋᴀʟɪ ɪɴɪ ᴅɪᴀ ᴛᴇᴋᴀᴅ, ꜱᴇᴍᴘᴜᴛ ᴘᴜɴ ᴅɪᴀ ɴᴀᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴋɪʀɪᴍ.

ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ, ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴅɪᴀ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅᴜɪᴛ ᴘᴏᴋᴇᴛ ᴘᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴄᴜᴋᴜᴘ, ᴀʟʟᴀʜ ʜᴀɴᴛᴀʀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ʙᴀɴᴛᴜ. ᴍᴏᴛᴏʀɴʏᴀ ʀᴏꜱᴀᴋ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ʙᴀɢɪ ᴘɪɴᴊᴀᴍ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴅɪᴍɪɴᴛᴀ. ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ, ᴀᴅᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ.

ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪꜱᴛɪQᴏᴍᴀʜ ᴋɪʀɪᴍ ᴅᴜɪᴛ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀ ᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ᴀʏᴀʜ, ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴀɴɢᴀʜ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴᴄᴜʀᴀʜ. ꜱᴀᴛᴜ ᴅᴇᴍɪ ꜱᴀᴛᴜ ɪᴅᴇᴀ ᴅᴀɴ ʟᴜʙᴀɴɢ ʙᴜᴀᴛ ᴅᴜɪᴛ ꜱᴇᴏʟᴀʜ ᴛᴇʀʜᴀᴍᴘᴀʀ ᴅɪ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴍᴀᴛᴀ. ᴀʟʟᴀʜ ʙᴜᴋᴀ ʟᴏʀᴏɴɢ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʟᴀɪɴ ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴅᴜɪᴛ ɢᴀᴊɪɴʏᴀ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʏᴀʜ ᴅᴀɴ ɪʙᴜ. ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴀɴᴅᴀ-ɢᴀɴᴅᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ.

ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʜᴀʟ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ, ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪꜱᴀɴɢᴋᴀ-ꜱᴀɴɢᴋᴀ

ᴅɪʟᴀʀᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀʟɪɴᴛᴀꜱ ʟᴀɢɪ ᴅɪꜰɪᴋɪʀᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴋɪʀɪᴍᴀɴ ᴅᴜɪᴛ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ᴀʏᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴇʙᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ. ᴊᴀɴɢᴀɴ! ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴍᴀᴛᴇᴍᴀᴛɪᴋ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴅᴜɪᴛ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴀᴋɪɴ ʙᴇʀᴋᴜʀᴀɴɢᴀɴ,

ɴᴀᴍᴜɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴛᴜʜᴀɴ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴋᴇʙᴇʀᴋᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪꜱᴀɴɢᴋᴀ-ꜱᴀɴɢᴋᴀ ɪᴛᴜ ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ. ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ ɪɴɪ, ᴅᴏᴀɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀɴɪʟᴀɪ ʜᴀʀɢᴀɴʏᴀ. ᴊɪᴋᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋɪʀᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢɪʀɪᴍ ᴅᴜɪᴛ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀ.

ꜱᴇʀɪɴɢɢɪᴛ ᴋɪᴛᴀ ᴋɪʀɪᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ɢᴇᴍʙɪʀᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ᴛᴜʜᴀɴ ᴘᴀꜱᴛɪ ʙᴀʟᴀꜱ ʙᴇʀɪʙᴜ-ʀɪʙᴜ ᴋᴀʟɪ ɢᴀɴᴅᴀ. ᴍᴀʟᴀʜ, ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇʙᴇʀᴋᴀᴛᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ-ᴊᴀɴɢᴋᴀ.

ʏᴀᴋɪɴʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀɴᴊɪ ᴀʟʟᴀʜ. ᴀʟʟᴀʜ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴘɪɴᴛᴜ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴊɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʜᴀɢɪᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ ᴋɪᴛᴀ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴜᴀᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴍᴜʟɪᴀ ɪɴɪ. ᴅɪᴘᴇʀꜱɪʟᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱʜᴀʀᴇ ᴀɢᴀʀ ʟᴇʙɪʜ ʀᴀᴍᴀɪ ʟᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴀɴꜰᴀᴀᴛ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Det1kkiniv1ral/MediaP0rtal

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!