Connect with us

#K.SEDIH

[Terkini]”mvngkin itu tand4 dia nk sy ing4t pada dia sblum prgi bu4t slmanya” – Ayah sed1h khlngan arw4h,bnyak ken4ngan yg dibvat smasa arw4h mas1h hidvp

Published

on

[Terkini]”mvngkin itu tand4 dia nk sy ing4t pada dia sblum prgi bu4t slmanya” – Ayah sed1h khlngan arw4h,bnyak ken4ngan yg dibvat smasa arw4h mas1h hidvp

ʙᴜᴋɪᴛ ᴍᴇʀᴛ4ᴊᴀᴍ : “ᴋᴇʙɪᴀꜱᴀᴀɴɴʏᴀ, ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴅɪᴀ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴘᴜʟᴀ.ɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ, ᴅɪᴀ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴀᴋᴀɴ ʜᴜʟᴜʀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴡᴀɴɢ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴘᴇ.ʟɪᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ɪᴛᴜ ᴛᴀɴᴅᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴀʜᴜ ꜱᴀʏᴀ ɪɴɢᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴅɪᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀ ᴘʀɢɪ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ-ɪᴀᴍᴀɴʏᴀ.”

ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ ᴏᴛʜᴍᴀɴ ᴅᴀʀᴜꜱ, 62, ʙᴀᴘᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɴᴜʀ ᴀɴɪꜱᴀʜ ᴏᴛʜᴍᴀɴ, 29, ɢᴜʀᴜ ʏᴀɴɢ ᴍ4.ᴜᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴘᴀᴄᴜᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʀ0ᴅᴀ ᴅɪɴᴀɪᴋɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴛɪɢᴀ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙ4ꜱ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴊᴜɴ4ᴍ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ɢ4ᴜ.ɴɢ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʟ0ɴɢ ꜱᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ 220 ᴋɪʟᴏᴍᴇᴛᴇʀ ᴅᴀʀɪ ᴍɪʀɪ, ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ.

ᴏᴛʜᴍᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴇʙɪᴀꜱᴀᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢʜᴜɪᴜʀᴋᴀɴ ᴡᴀɴɢ ʙᴇʟᴀɴᴊᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴅɪᴀ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴘᴜʟᴀ.ɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ.

“ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀʀᴡʜ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴘᴜʟᴀ.ɴɢ ᴋᴇ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʜᴜʟᴜʀ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋɪꜱᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴘᴜɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀɢᴀᴋ ᴘᴇ.ɪɪᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴋᴇʙɪᴀꜱᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ʟᴀᴋᴜ.ᴋᴀɴ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʟᴀᴋᴜ.ᴋᴀɴɴʏᴀ.

“ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴀᴀᴛ ᴘᴇᴍʀɢɪᴀɴɴʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ʜᴀ.ᴛɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ꜱᴇ.ʙ4ᴋ ᴀᴘᴀᴛᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴅɪᴀ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ-ꜱᴀᴛᴜɴʏᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴛᴜɴ.ɢɢᴀʟ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴛᴇɴᴛᴜᴀɴ ɪɴɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴏᴛʜᴍᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴇɴᴀᴍ ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ᴅɪ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇᴍ0ʜ0ɴ ᴘᴇʀᴛᴜᴋ4ʀᴀɴ ᴋᴇ ꜱᴇᴍᴇɴᴀɴᴊᴜɴɢ ɴᴀᴍᴜɴ ɢᴀɢᴀɪ.

“ᴅɪᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɢɪ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴢᴜ.ʀɪᴀᴛ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴛᴇʀᴋɪ.ʟᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴍᴜᴅᴀʜ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ɴᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴜᴋᴀʀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴇɴᴀᴍ ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴇʀᴍᴏʜ0ɴᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ɢᴀɢᴀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ɴᴜʀ ᴀɴɪꜱᴀʜ ᴍ4.ᴜᴛ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴘᴀᴄᴜᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʀ0ᴅᴀ ᴅɪɴᴀɪᴋɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴛɪɢᴀ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʀʙ4.ʙᴀꜱ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴊᴜ.ɴ4ᴍ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ɢ4ᴜ.ɴɢ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʟ0ɴɢ ꜱᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 3 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀʙᴀ.ʙɪᴛ ᴋᴇᴍᴀɪᴀ.ɴɢᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴘᴜʟᴀ.ɴɢ ᴋᴇ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴀᴍᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘ0ʜ ᴋᴜᴀʀᴀ.ɴᴛɪɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜ0ᴛᴇʟ.

ᴛɪɢᴀ ʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀɪᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅ3.ʀᴀᴀɴ.

ᴊɴ4ᴢᴀʜ ɴᴜʀ ᴀɴɪꜱᴀʜ ᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴇɪᴀ.ᴍᴀᴛ ᴅɪᴋᴇʙᴜ.ᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜ ʙ0ʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴄʜᴇʀᴏᴋ ᴛᴏᴋᴜɴ, ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜ.ᴋᴜʟ 2 ᴘᴀɢɪ.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ, ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ᴋᴜᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴀʙᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ᴘᴜᴛᴇʀɪ ᴛᴇʀᴄɪɴᴛᴀ. ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ᴀʀᴡʜ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ 0ʀᴀɴɢ-0ʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ. ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanNas1hat/Majalah-Utusan

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!