Connect with us

#SELEBRITI

[Video]”kami nk bljar leb1h tntng agam4,d0akan kami ag4r berh4sil ye” – Saharul Sayang kini mula bljr sunn4h2 nabi,agam4 dan s0lat berjem44h dngn lbih ser1us,InsyaAllah kel4k akn berhas1l Abng Saharul

Published

on

[Video]”kami nk bljar leb1h tntng agam4,d0akan kami ag4r berh4sil ye” – Saharul Sayang kini mula bljr sunn4h2 nabi,agam4 dan s0lat berjem44h dngn lbih ser1us,InsyaAllah kel4k akn berhas1l Abng Saharul

ꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ, ꜱᴀʜᴀʀᴜʟ ʀɪᴅᴢᴡᴀɴ ᴘᴀꜱᴛɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴅɪᴍɪɴᴀᴛɪ ᴘᴇᴍɪɴᴀᴛ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀꜱɪʟ ʟᴀᴋᴏɴᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪɴᴀꜰɪᴋᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴀɪᴋ.

ᴍᴀʟᴀʜ ᴅʀᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙɪɴᴛᴀɴɢɪ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ɪɴɪ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʜᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪʙᴜᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴇᴍɪɴᴀᴛ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴅɪɢᴀɴᴅɪɴɢᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪᴘᴜɴ.

ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ, ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴍᴇɴʏᴇᴘɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴜɴɪᴀ ʟᴀᴋᴏɴᴀɴ, ꜱᴀʜᴀʀᴜʟ ʀɪᴅᴢᴡᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴊɪɴᴀᴋ-ᴊɪɴᴀᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪᴅᴀɴɢ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ꜱᴀʜᴀʀᴜʟ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴏʜᴅ ꜱᴀʜᴀʀᴜʟ ʀɪᴅᴢᴡᴀɴ ʜᴀꜱʜɪᴍ, 33, ꜱᴜɴɢɢᴜʜᴘᴜɴ ʀɪɴᴅᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴀᴋꜱɪ ᴅɪ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴋᴀᴍᴇʀᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱᴀ ɪɴɪ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜʟᴀʜ ɴᴀᴋ ᴄᴀᴋᴀᴘ, ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ɢᴇʀᴀᴋ ʜᴀᴛɪ ᴋᴏᴛ ʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ. ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ɪᴋᴜᴛ ꜱᴜɴɴᴀʜ ɴᴀʙɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀɴɪᴀɢᴀ.

“ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴏɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴏᴋᴇʏ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟᴀɴɢɢᴀʀ ʙᴀᴛᴀꜱ. ʙᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀᴊᴀ, ᴋᴇɴᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴍʙɪʟ ᴋɪʀᴀ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ ɴᴀᴋ ᴊᴀɢᴀ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀᴛᴀ.

“ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ ʙᴏʟᴇʜᴋᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴛᴇᴘᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ? ᴛᴀᴘɪ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇʟᴇᴍᴀʜᴀɴ ꜱᴀʏᴀ, ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀɴ, ꜱᴀʜᴀʀᴜʟ ʀɪᴅᴢᴡᴀɴ ᴅᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ, ᴅᴇᴇɴᴀ ᴇᴍɪʀ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴘᴀᴅᴀ 16 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ 2016. ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ʟᴜᴛʜ ᴀʟɪ, 3, ᴅᴀɴ ꜰᴀᴛᴇᴇᴍᴀ ᴀᴢᴢᴀʜʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴅᴜᴀ ʙᴜʟᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:SembangDvnia/Mstar/SinarKini

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!