Connect with us

#K.SEDIH

“an4k terdvdvk dlm per1uk” – har4pn kita sm0ga ad1k akn smbuh spt bi4sa kel4k,bisn3s trpksa ditvtup pda msa itu

Published

on

“an4k terdvdvk dlm per1uk” – har4pn kita sm0ga ad1k akn smbuh spt bi4sa kel4k,bisn3s trpksa ditvtup pda msa itu

ꜱᴜɴɢɢᴜʜᴘᴜɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀʟᴀʟᴜ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴛʀᴀɢᴇᴅɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀɴɢɢᴀʟ 19 ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ 2021 ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴇɴᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʟᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ꜱᴇᴜᴍᴜʀ ʜɪᴅᴜᴘɴʏᴀ.

ᴛᴀʀɪᴋʜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴛʀᴀᴜᴍᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ʙᴇʀʜᴀᴛɪ-ʜᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ‘ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛɪᴠᴇ’.

ʙᴀɢɪ ᴜᴍɪ ᴋᴀʟꜱᴏᴍ ᴍᴅ ꜱᴀʟᴇʜ, 35, ᴋᴇꜱᴀᴋɪᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀɴɢɢᴜɴɢ ᴀɴᴀᴋ ʙᴏɴɢꜱᴜɴʏᴀ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ɪᴢᴢ ʀᴀʏʏᴀɴ, 5, ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀ ᴍɪɴʏᴀᴋ ᴘᴀɴᴀꜱ, ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍɪᴍᴘɪ ɴɢᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴅɪʟᴀʟᴜɪ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ.

ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍꜱᴛᴀʀ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪᴍᴘᴀ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴋᴇʟɪᴘ ᴍᴀᴛᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴇɴᴜᴋᴀʀᴀɴ ᴍɪɴʏᴀᴋ ᴍᴀꜱᴀᴋ.

“ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴋᴇᴅᴀɪ ᴋᴀᴍɪ ᴅɪ ʀᴇɴɢɪᴛ, ʙᴀᴛᴜ ᴘᴀʜᴀᴛ. ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀɴɪᴀɢᴀ ᴋᴜɪʜ ʙᴀɴɢᴋɪᴛ ᴅᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀɴɪᴀɢᴀ ᴀʏᴀᴍ ɢᴏʀᴇɴɢ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴛᴜᴋᴀʀ ᴍɪɴʏᴀᴋ ꜱɪꜱᴀ ɢᴏʀᴇɴɢᴀɴ ᴀʏᴀᴍ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍɪɴʏᴀᴋ ʙᴀʀᴜ.

“ᴍɪɴʏᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴘᴀɴᴀꜱ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴜᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪᴜᴋ ʙᴇꜱɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀɪᴜᴋ ɪᴛᴜ ᴀᴛᴀꜱ ʟᴀɴᴛᴀɪ. ʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ɴᴀᴋ ᴅɪᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴋᴇ ᴀᴛᴀꜱ ᴍᴇᴊᴀ, ʀᴀʏʏᴀɴ ᴋᴇʙᴇᴛᴜʟᴀɴ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ᴇɴᴛᴀʜ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɪᴜᴋ ʙᴇʀɪꜱɪ ᴍɪɴʏᴀᴋ ᴘᴀɴᴀꜱ ɪᴛᴜ.

“ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ, ʜᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ᴋᴇᴅᴀɪ. ᴍᴀꜱᴀ ᴅɪᴀ ᴊᴀᴛᴜʜ, ɪʙᴜ ᴋᴀᴛᴀ ʀᴀʏʏᴀɴ ᴄᴜᴍᴀ ᴍᴇɴᴊᴇʀɪᴛ ᴋᴇꜱᴀᴋɪᴛᴀɴ ᴛᴀᴘɪ ᴛᴀᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ.

“ʙɪʟᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ, ꜱᴀʏᴀ ɪɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴄɪᴋ ᴍɪɴʏᴀᴋ ꜱᴀᴊᴀ. ᴛᴀᴘɪ ʙɪʟᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʀᴀʏʏᴀɴ, ʀᴀꜱᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴᴀᴋ ɢɪʟᴀ,” ɪᴍʙᴀꜱɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴜᴍɪ ᴋᴀʟꜱᴏᴍ, ᴋᴜʟɪᴛ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇʟᴇᴄᴜʀ 19 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ɪᴀɪᴛᴜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴘɪɴɢɢᴀɴɢ ᴋᴇ ʙᴀᴡᴀʜ.

ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ, ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ‘ꜱᴋɪɴ ɢʀᴀꜰᴛ’ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴋᴜʟɪᴛ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ ʙᴀᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴛᴀᴍᴘᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴜʟɪᴛ ʏᴀɴɢ ʀᴏꜱᴀᴋ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ʟᴇᴄᴜʀᴀɴ.

“ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍɪɴɢɢᴜ ʀᴀʏʏᴀɴ ᴅɪʀᴀᴡᴀᴛ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀɴʏᴀ. ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴅᴇᴛɪᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ꜱᴜᴋᴀʀ ʟɪʜᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ꜱᴀᴋɪᴛ, ᴛᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀꜱ ᴅɪ ᴅᴜʙᴀɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴋᴇꜱᴀᴋɪᴛᴀɴ ᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴅɪᴘɪɴᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅɪʀɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ꜱᴇʙᴀʙ ᴛᴀᴋ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʀᴀʏʏᴀɴ. ꜱᴇᴅɪʜ ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴅɪᴀ… ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴋᴜᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋɴʏᴀ.

ʀᴀʏʏᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ‘ꜱᴋɪɴ ɢʀᴀꜰᴛ’ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴋᴜʟɪᴛ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢɴʏᴀ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴛᴀᴍᴘᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀʜᴀ.

“ʀᴀʏʏᴀɴ ɴɪ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴋᴜᴀᴛ, ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ ꜱᴀᴋɪᴛ. ʏᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴅɪᴀ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴀᴋɪᴛ ʜᴀɴʏᴀ ʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇꜱᴀɴ ʙɪᴜꜱ ʜɪʟᴀɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜᴀʀɪ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ.

“ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ, ᴛᴀᴋ ʜᴇɴᴛɪ-ʜᴇɴᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴍʙᴜʜᴀɴ ʀᴀʏʏᴀɴ. ᴍᴀʟᴀʜ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ꜱᴇᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴏʟᴀᴛ ʜᴀᴊᴀᴛ,” ᴄᴇʀɪᴛᴀ ɪʙᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜᴀ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ɪɴɪ ʟᴀɢɪ.

ᴋɪɴɪ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀʟᴀʟᴜ, ᴜᴍɪ ᴋᴀʟꜱᴏᴍ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴜʟᴀ ʙᴇʀᴀɴꜱᴜʀ ᴘᴜʟɪʜ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴀɪɴ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴛᴇʀʜᴀᴅ.

ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴋᴇꜱᴀᴋɪᴛᴀɴ ᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴅɪᴘɪɴᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅɪʀɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ꜱᴇʙᴀʙ ᴛᴀᴋ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʀᴀʏʏᴀɴ.

“ʀᴀʏʏᴀɴ ᴅᴀʜ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀʟᴀʜᴀɴ-ʟᴀʜᴀɴ, ʙᴏʟᴇʜ ᴋᴇ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ, ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ʟᴇɢᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʀᴀʏʏᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. ᴋɪɴɪ ʀᴀʏʏᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ꜰᴏʟʟᴏᴡ-ᴜᴘ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʙᴜʟᴀɴ.

“ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴜɪ, ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴅᴜᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛʀᴀᴜᴍᴀ. ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴄᴀᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀᴡᴀ ʀᴀʏʏᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴘꜱɪᴋɪᴀᴛʀɪ ꜱᴇʙᴀʙ ᴅɪᴀ ᴋᴇʀᴀᴘ ᴍᴇɴɢɪɢᴀᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴀᴡᴀʟ-ᴀᴡᴀʟ ɪɴꜱɪᴅᴇɴ ᴅᴜʟᴜ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴅᴀʜ ᴏᴋᴀʏ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛʀᴀᴜᴍᴀ, ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀᴋᴀɴ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴀɴɪ ʟᴀɢɪ ɴᴀᴋ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴋᴀᴍᴇʀᴀ ʟɪᴛᴀʀ ᴛᴇʀᴛᴜᴛᴜᴘ (ᴄᴄᴛᴠ) ᴅɪ ᴋᴇᴅᴀɪ ʜɪɴɢɢᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ. ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛɪᴠᴇ, ᴛᴀᴋ ʙᴀɢɪ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴅᴀᴘᴜʀ ᴅᴀʜ.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴜᴛᴜᴘ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴋᴇᴅᴀɪ ᴀʏᴀᴍ ɢᴏʀᴇɴɢ. ʜᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴅᴀɪ ʙɪꜱᴋᴜᴛ ꜱᴀᴊᴀ ʙᴇʀᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴜᴍɪ ᴋᴀʟꜱᴏᴍ, ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴋɪꜱᴀʜ ʀᴀʏʏᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴅɪ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴɢɪᴍʙᴀꜱ ᴛʀᴀɢᴇᴅɪ ᴘᴀʜɪᴛ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ ᴀɢᴀʀ ᴘᴇᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ.

“ᴋɪᴛᴀ ꜰᴀʜᴀᴍ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʟᴀꜱᴀᴋ, ᴊᴀᴅɪ ᴋᴇɴᴀ ᴀᴡᴀꜱɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀʏᴀ.

“ᴋᴇᴅᴜᴀɴʏᴀ, ᴀɴᴅᴀɪ ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇꜱ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ɪɴɪ, ꜱɪʀᴀᴍ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴛᴜʙᴜʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴇᴄᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɪʀ ᴅᴀɴ ʙɪᴀʀ ᴍᴇɴɢᴀʟɪʀ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴜᴍᴜʀ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ, ᴛᴀᴘɪ ꜱɪʀᴀᴍ ᴀɪʀ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴍɪɴᴛᴀ ᴛᴀᴘɪ ᴅᴀʜ ᴛᴇʀᴛᴜʟɪꜱ ʙᴇɴᴅᴀ ɴᴀᴋ ᴊᴀᴅɪ. ɪɴɪ ᴜᴊɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛᴇɢᴜʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪʙᴜ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴀᴅᴀ ʜɪᴋᴍᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

“ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ᴋᴇɴᴀ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴀᴡᴀᴋᴀʟ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!