Connect with us

#SELEBRITI

“ister1 sy slmt lah1rkn cahya mat4 ke-5 km” – Tahn1ah divcap pda pnyanyi DAtuk Jamal Abdillah,tim4ng an4k ke-5 pada us1a 63thn,sm0ga jd an4k sol3h kel4k

Published

on

“ister1 sy slmt lah1rkn cahya mat4 ke-5 km” – Tahn1ah divcap pda pnyanyi DAtuk Jamal Abdillah,tim4ng an4k ke-5 pada us1a 63thn,sm0ga jd an4k sol3h kel4k

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇʙɪʟᴀɴɢᴀɴ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʏᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ɪᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴜᴄᴜ, ᴘᴇɴɢʜɪʙᴜʀ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ, ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴊᴀᴍᴀʟ ᴀʙᴅɪʟʟᴀʜ ᴘᴜʟᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅɪᴍᴜʀᴀʜᴋᴀɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʀɪᴋʜ ɪꜱᴛɪᴍᴇᴡᴀ 22.02.2022 ɪɴɪ, ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 63 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ, ᴍᴇʀᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴇʟɪᴍᴀ, ɪꜱᴋᴀɴᴅᴀʀ ʀᴀʏʏᴀɴ ʏᴀᴍᴀɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴀᴛ 2.84 ᴋɪʟᴏɢʀᴀᴍ.

ɪꜱᴋᴀɴᴅᴀʀ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴊᴀᴍᴀʟ, ᴅᴀᴛɪɴ ᴢᴀɪ ɪᴢᴢᴀᴛɪ ᴋʜɪʀᴜᴅᴅɪɴ, 27, ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇᴍʙᴇ ᴅᴀʜᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴡᴀꜱᴛᴀ ᴅɪ ꜱʜᴀʜ ᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 2.27 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ.

ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴋᴇɢᴇᴍʙɪʀᴀᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱʏʜᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴀɢᴜ ᴋᴇᴋᴀꜱɪʜ ᴀᴡᴀʟ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴇɴ1ᴍᴀɴɢ ʙᴀʏ1 ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ 63 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴍᴀꜱᴀɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛɴʏᴀ.

ʙᴀʜᴋᴀɴ, ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴊᴀɢᴀ ᴅɪ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴʏɪᴀᴘᴋᴀɴ ꜱᴜꜱᴜ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴʏᴀʟɪɴ ɪᴀᴍᴘɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪᴀɴ.ɢɢᴀᴘ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴇʙ4ɴᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ, ᴊᴀᴍᴀʟ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ, ᴊᴀᴍᴀʟ ᴜʙᴀɪᴅᴜʟʟᴀʜ ᴍᴏʜᴅ ᴀʟɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ꜱᴇᴅɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜɪᴀɴɢ ʀᴜᴛɪɴ ʙᴀɴᴛᴜ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴊᴀɢᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴀʟᴀᴍ. ʙᴀʀᴀɴɢᴋᴀʟɪ, ꜱᴜᴅᴀʜ ʙɪᴀꜱᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛɪɢᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴɪᴍᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ 2019 ᴅᴀɴ 2020.

“ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ, ᴀʟʟᴀʜ ʜᴀᴅɪʀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ , ᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴊᴀᴅɪ ʙɪᴀꜱᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ,” ᴜᴊᴀʀ ᴊᴀᴍᴀʟ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀꜱᴛʀᴏ ᴀᴡᴀɴɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ.

ᴋᴀᴛᴀ ᴊᴀᴍᴀʟ ᴊᴜɢᴀ, ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ᴍᴀꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

“ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴇꜱᴀᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴋɪɴɪ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛᴇʀᴛᴜᴍᴘᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ. ꜱᴀʏᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴀʟʟᴀʜ ʜᴀᴅɪʀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ,” ᴜᴊᴀʀ ᴊᴀᴍᴀʟ ʟᴀɢɪ.

ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴛᴀʀɪᴋʜ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜɴʏᴀ ɪᴛᴜɪ, ᴊᴀᴍᴀʟ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴇɴɢᴀᴊᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜᴛ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ɪꜱᴋᴀɴᴅᴀʀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀ ᴊᴀᴍᴀʟ, ɪᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴛʀᴀᴅɪꜱɪ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴇᴍᴘᴀᴛɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ɪᴀɪᴛᴜ ɴᴜʀ ᴀᴢᴜʀᴀ ʏᴀᴍᴀɴɪ ʏᴀɴɢ ʟᴀʜɪʀ ᴘᴀᴅᴀ 10.10.2019 ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴇʟ ɪꜱᴀᴀᴄ ʏᴀᴍᴀɴɪ ᴘᴜʟᴀ ᴘᴀᴅᴀ 11.11.2020.

ᴊᴀᴍᴀʟ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴅᴀɴ ʜᴀꜱʀᴀᴛ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪꜱᴜᴀʀᴀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ.

“ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀɪ ‘ʟᴀᴍᴘᴜ ʜɪᴊᴀᴜ’ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴀɴᴀᴋ, ᴛᴀᴘɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱʏᴀʀᴀᴛ ʙɪᴀʀʟᴀʜ ʙᴇʀᴊᴀʀᴀᴋ, ᴊɴɢᴀɴ ʀᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀɴɢᴀᴛ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴊᴀᴍᴀʟ ʟᴀɢɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:SD/Awani

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!