Connect with us

#SEMASA

“tk s3mpt ad1k tvnjukkn pada mama keb0lehan SPM” – Cal0n SPM mavt dlm kemlngan,ibu sngt sed1h dngar berit4 trag1k ini

Published

on

“tk s3mpt ad1k tvnjukkn pada mama keb0lehan SPM” – Cal0n SPM mavt dlm kemlngan,ibu sngt sed1h dngar berit4 trag1k ini

ʙᴀɴᴅᴀʀ ʙᴀʜᴀʀᴜ – ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴄᴀɪᴏɴ ꜱɪᴊɪʟ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ꜱᴘᴍ) ᴍᴀ ᴜᴛ ꜱᴇɪᴇᴘᴀꜱ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅɪᴛᴜɴ ɢɢᴀɴɢɪɴʏᴀ ʙᴇʀᴛᴍʙᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴘᴀᴄᴜᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʀᴏᴅᴀ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ꜱᴇʀᴅᴀɴɢ-ꜱᴇɪᴀᴍᴀ, ꜱᴇʀᴅᴀɴɢ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴊᴀᴍ 1.30 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ɪᴛᴜ, ᴍɴɢꜱᴀ, ɴᴜʀᴜʟ ꜰᴀᴛᴇʜᴀ ᴀᴍʏʀᴀ ꜱᴀɪꜰᴜʟ ɴɪᴢᴀᴍ,18, ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴍᴇɴᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇʙᴀɴɢꜱᴀᴀɴ (ꜱᴍᴋ) ꜱᴇʀᴅᴀɴɢ ᴍᴀ ᴜᴛ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ᴍɴɢꜱᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋɪ ᴜᴊɪᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ᴅᴀɴ ʙᴀʜᴀꜱᴀ ɪɴɢɢᴇʀɪꜱ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏɪɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ʙᴀɴᴅᴀʀ ʙᴀʜᴀʀᴜ, ᴅᴇᴘᴜᴛɪ ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ᴀᴋᴍᴀʟ ʜɪᴢᴀᴍ ᴀʙᴅ. ᴋʜᴜᴘᴜʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ᴍᴇɴᴜ ɴɢɢᴀɴɢ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴊᴇɴɪꜱ ʜᴏɴᴅᴀ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ꜱᴇɪᴀᴍᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀ ᴋᴇ ꜱᴇʀᴅᴀɴɢ.

“ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ʟᴀʟᴜᴀɴ ʙᴇʀᴛɴᴛᴀɴɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴏᴛ0ɴɢ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ɪᴏʀɪ.

“ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴊᴀʀᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴅᴇᴋᴀᴛ, ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ᴘᴀᴄᴜᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʀᴏᴅᴀ ᴊᴇɴɪꜱ ɴɪꜱꜱᴀɴ ꜰʀᴏɴᴛɪᴇʀ ᴛʟᴅᴀᴋ ꜱᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇɪᴀᴋ ʟᴀʟᴜ ʙᴇʀᴛᴍʙᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅɪᴛᴜɴ ɢɢᴀɴɢɪ ᴍɴɢꜱᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴀᴛᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ᴍɴɢꜱᴀ ᴛᴇʀᴄᴍᴘᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴊᴛᴜʜ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴊᴀɪᴀɴ ʀᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ.

“ᴍʏᴀᴛ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴜɴɪᴛ ꜰ0ʀᴇɴꜱɪᴋ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴜʟɪᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇ ᴅᴀʜ ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛ. ᴋᴇ.ꜱ ᴅɪꜱɪ ᴀꜱᴀᴛ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ꜱᴋꜱʏᴇɴ 41(1) ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ 1987,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀᴅɪᴋ ɴᴜʀᴜʟ ꜰᴀᴛᴇʜᴀ ᴀᴍʏʀᴀ. ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴛᴀʙᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ. ᴍᴏɢᴀ ʀ0ʜɴʏᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ꜱᴏʟᴇʜ. ᴀʟ ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:CM/HarianMetr0

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!