Connect with us

#K.SEDIH

Gad1s dn ibu OKv sed1h,al4sn bantvan bor4ng hilng tapi skrng kn skrng dh 0nl1ne – “kam1 sed1h,2 kali b0rng dh dihntr tapi 1pvn tk lulvs”

Published

on

Gad1s dn ibu OKv sed1h,al4sn bantvan bor4ng hilng tapi skrng kn skrng dh 0nl1ne – “kam1 sed1h,2 kali b0rng dh dihntr tapi 1pvn tk lulvs”

ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ꜱᴇɴɢᴀᴊᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ-ᴍɪɴᴛᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ʀᴀᴍᴀɪ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴀꜱɴᴀꜰ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴛᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴜᴀʀ ᴀꜱʙᴀʙ ᴋᴇꜱᴇᴍᴘɪᴛᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴡᴜᴊᴜᴅᴀɴ ᴘᴜꜱᴀᴛ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴢᴀᴋᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴀʟᴛᴇʀɴᴀᴛɪꜰ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ʙᴇʀꜰᴜɴɢꜱɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ‘ᴛᴀʟɪᴀɴ ʜᴀʏᴀᴛ’ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ʀᴀᴍᴀɪ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴀɴ.

ᴘᴜɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ, ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴘᴜᴀɴ ᴅʏᴀɴᴀ ᴍᴏʜᴀᴍᴍᴇᴅ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴋɪʟᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴘʀᴏꜱᴇꜱɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴢᴀᴋᴀᴛ. ꜱᴜᴅᴀʜ 2 ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴀʙᴀʀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴜʀᴜꜱᴀɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇɢᴀʟᴀ-ɢᴀʟᴀɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʟᴀɢɪ ᴍᴇɴɢʜᴀᴍᴘᴀᴋᴀɴ.

ʙᴏʀᴀɴɢ ᴊᴋᴍ ᴘᴜʟᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪɪꜱɪ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 2 ᴋᴀʟɪ ʙᴇʀᴛᴜʀᴜᴛ-ᴛᴜʀᴜᴛ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴘᴜᴀɴ ᴅʏᴀɴᴀ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴊᴜᴍᴘᴀɪ. ɪɴɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ʙᴇʀʟᴀʀᴜᴛᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴜᴛᴜꜱ. ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀᴋᴀʟ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙɪᴀʏᴀɪ 6 ᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪʙᴜ ᴏᴋᴜ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇʀʟᴀɴᴛᴀʀ. ᴀᴘᴀʟᴀɢɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ᴋᴇᴄɪʟ, ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ᴛɪᴅᴀᴋʟᴀʜ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜ.

ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴘᴜᴀɴ ᴅʏᴀɴᴀ, ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴀᴋᴀɴ-ᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴀᴀᴛ ʙᴇʀᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴢᴀᴋᴀᴛ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ꜱᴇʙᴀɪᴋɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Kis4hDvnia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!