Connect with us

#SELEBRITI

“ZhafVl0g Nil4i Fil3m ‘Syahadan’,jngnlh smpi mel4mp4ui bat4s” – Azmi ber4ng,kata fil3m ini tkd3 marvah dn f1lem yg h1na

Published

on

“ZhafVl0g Nil4i Fil3m ‘Syahadan’,jngnlh smpi mel4mp4ui bat4s” – Azmi ber4ng,kata fil3m ini tkd3 marvah dn f1lem yg h1na

ꜰɪʟᴇᴍ ꜱʏᴀʜᴀᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴛɪʀᴀɪ ᴛᴀʏᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜᴍᴜᴍ ɴᴀᴍᴘᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ᴢʜᴀꜰᴠʟᴏɢ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴅɪᴛɪʙᴀɪ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ꜰɪʟᴇᴍ ꜱʏᴀʜᴀᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟᴀ ᴅɪᴛᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 11 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍꜰᴏᴋᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱɪʟᴀᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪɴɪʟᴀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ‘ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴀʀᴜᴀʜ, ꜰɪʟᴇᴍ ʜɪɴᴀ’ ᴏʟᴇʜ ᴢʜᴀꜰ.

ᴋʀɪᴛɪᴋᴀɴ ɪɴɪ ɴᴀᴍᴘᴀᴋɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ʏᴜꜱᴜꜰ ᴀᴢᴍɪ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀᴋᴛɪᴠɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋʀɪᴛɪᴋᴀɴ ‘ᴋᴇᴊᴀᴍ’ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴢʜᴀꜰ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʀꜱɪꜰᴀᴛ ᴍᴇɴɢʜɪɴᴀ ᴅᴜɴɪᴀ ᴘᴇʀꜱɪʟᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ɪᴛᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍᴘᴇʟᴀᴡᴀ ᴢʜᴀꜰ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅᴜᴅᴜᴋ ꜱᴇᴍᴀᴊᴀ ʙᴀɢɪ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ “ᴅɪᴍᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴜɴɪᴀ ᴘᴇʀꜱɪʟᴀᴛᴀɴ? ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀɴɢꜱᴀ ᴍᴇʟᴀʏᴜ?”

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴅᴜʀᴀꜱɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ 40 ᴍɪɴɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ʏᴜꜱᴜꜰ ᴀᴢᴍɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴅɪʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜɪɴᴀ ꜰɪʟᴇᴍ ꜱʏᴀʜᴀᴅᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴀʀɪ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ʙᴀɴɢꜱᴀ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ. ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋʀɪᴛɪᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴀᴇᴅᴀʜɴʏᴀ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴅɪʀɪ, “ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋʀɪᴛɪᴋᴀɴ, ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ɴᴀꜱɪʜᴀᴛ. ʙᴜᴀᴛʟᴀʜ ᴀᴘᴀ ɴᴀᴋ ʙᴜᴀᴛ, ᴛɪᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ, ɴᴀᴋ ᴋᴜᴛᴜᴋ ᴀᴛᴀᴜ ᴀᴘᴀ ᴋᴇ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀᴅᴀ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋʀɪᴛɪᴋᴀɴ. ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋʀɪᴛɪᴋᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ʙᴇʀᴀꜱᴀꜱ.”

ꜱʏᴀʜᴀᴅᴀɴ – 3/5 ꜱʜɪᴛ?

‘ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴀʀᴜᴀʜ, ꜰɪʟᴇᴍ ʜɪɴᴀ’
ꜰʀᴏᴍ ʙᴜᴅᴀᴋ ᴋʀɪᴘᴛᴏ ᴛᴏ ʙᴜᴅᴀᴋ ꜱɪʟᴀᴛ ʀᴇᴀʟ Qᴜɪᴄᴋ! ꜱᴏᴜɴᴅ ᴏᴜᴛ, ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴɢʟᴇ ᴛᴇʀᴜᴋ, ꜱᴄʀɪᴘᴛ ᴊᴀʜᴀɴᴀᴍ & ᴄʀɪɴɢᴇ ᴀꜰ. ꜱʜᴏʀᴛ ꜰɪʟᴍ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀᴋᴀʟɪ ɢᴀɴᴅᴀ ʙᴇʀᴋᴜᴀʟɪᴛɪ. ɢᴇɴʀᴇ ʙᴇʀꜱᴇᴘᴀʜ ᴋᴇᴊᴀᴘ ᴅʀᴀᴍᴀ, ᴋᴇᴊᴀᴘ ʟᴀᴡᴀᴋ ʙᴏᴅᴏʜ, ᴋᴊᴘ ᴍᴄᴍ ꜱᴄᴏᴛᴛ ᴘɪʟɢʀɪᴍ ᴘɪᴄ.ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ.ᴄᴏᴍ/0ᴢᴡɢᴜQ93ɢʀ

— #ᴢʜᴀꜰᴠʟᴏɢ (@ᴢʜᴀꜰᴠʟᴏɢ) ꜰᴇʙʀᴜᴀʀʏ 17, 2022

ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ʏᴜꜱᴜꜰ ᴀᴢᴍɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴢʜᴀꜰ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴛɪᴋᴇᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴏɴᴛᴏɴ ꜰɪʟᴇᴍ ꜱʏᴀʜᴀᴅᴀɴ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴀᴜʀ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ꜰɪʟᴇᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴍᴀʀᴛᴀʙᴀᴛ ꜱɪʟᴀᴛ.

ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅᴜᴅᴜᴋ ꜱᴇᴍᴇᴊᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴢʜᴀꜰ, “ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ, ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛɴʏᴀ. ʙᴏʟᴇʜ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴢɪᴀʀᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴛᴀ’ᴀᴀʀᴜꜰ, ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴅɪᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɪɴɪ. ʙᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀɢɪ ɴᴀᴋ ᴘᴜᴋᴜʟ ᴘᴜɴ,” ᴋᴀᴛᴀ ʏᴜꜱᴜꜰ ᴀᴢᴍɪ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ʏᴜꜱᴜꜰ ᴀᴢᴍɪ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴏʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀɴɢ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀᴋɪꜱᴀʀᴋᴀɴ ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇɴᴛᴜʜ ᴏʟᴇʜ ᴢʜᴀꜰ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋʀɪᴛɪᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴛᴇᴋɴɪᴋᴀʟ ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴜɴɪᴀ ᴘᴇʀꜱɪʟᴀᴛᴀɴ ᴍᴀʜᴜᴘᴜɴ ʙᴀɴɢꜱᴀ ᴍᴇʟᴀʏᴜ.

“ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴀʟɪ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴜꜱᴀʜᴀ ʏᴜꜱᴜꜰ ᴀᴢᴍɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɴɪ. ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴅɢɴ ᴢʜᴀꜰᴠʟᴏɢ ꜱᴇʙᴀʙ ᴄᴀʀᴀ ᴅɪᴀ. ᴛᴀᴘɪ ᴀᴘᴀ ɴɪ ʙᴀɴɢ. ᴛᴀᴋ ʀɪʟᴇᴋɴʏᴀ. ᴅɪᴀ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴛᴇᴋɴɪᴋᴀʟ ꜰɪʟᴇᴍ ʟᴀʜ. ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴇʟᴀʀᴀᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ ꜱᴇʀᴀɴɢ ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀʟ ᴛᴜ ᴅᴀʜ ᴋᴇɴᴀᴘᴀ? ꜱᴏᴀʟ ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀʟ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ᴅᴀɴ ꜱɪʟᴀᴛ. ᴛɪʙᴇʀɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴋᴏᴍᴇɴ.

“ʙᴀɴɢ ᴅɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ʜɪɴᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀʏᴜ, ꜱᴇɴɪ ꜱɪʟᴀᴛ ᴀᴛᴀᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ. ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ᴀʙᴀɴɢ ᴛᴜ ᴍᴀᴄᴀᴍ ꜰɪᴛɴᴀʜ ᴅɪᴀ ᴘᴜʟᴀᴋ.. ᴢʜᴀꜰ ᴛᴜ ᴅɪᴀ ᴋᴏᴍᴇɴ ᴘᴀꜱᴀʟ ᴛᴇᴋɴɪᴋᴀʟ ꜰɪʟᴇᴍ.. ᴍᴀᴄᴀᴍ ꜱᴋʀɪᴘ, ᴄɪɴᴇᴍᴀᴛᴏɢʀᴀᴘʜʏ, ᴀɴɢʟᴇ ᴄᴀᴍᴇʀᴇ, ᴘʟᴏᴛ ᴄᴇʀɪᴛᴀ, ʟᴀᴋᴏɴᴀɴ, ᴀᴜᴅɪᴏ.. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴅɪᴀ ᴋᴏᴍᴇɴ ꜱᴀᴍᴘᴀʜ ᴛᴜ ᴍᴀᴋꜱᴜᴅɴʏᴀ ᴍᴇʀᴜᴊᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇᴋɴɪᴋᴀʟ ꜰɪʟᴇᴍ ᴛᴜ.. ʙᴜᴋᴀɴ ɴᴋ ʜɪɴᴀ ꜱɪʟᴀᴛ, ʙᴀɴɢꜱᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ.

ꜰɪʟᴇᴍ ꜱʏᴀʜᴀᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀᴍᴘɪʟᴋᴀɴ ᴊᴜᴀʀᴀ ꜱɪʟᴀᴛ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇꜱɪʟᴀᴛ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴀʟ ᴊᴜꜰꜰᴇʀɪ ᴊᴀᴍᴀʀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴍᴇɴɢɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʙᴇʀʟᴀᴛɪʜ ꜱɪʟᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴀʟ ᴅᴀɴ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴀɴɢ ꜱɪɴᴅɪᴋᴇᴛ ꜱᴀᴍꜱᴇɴɢ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢɴʏᴀ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴀʟ ᴊᴜꜰꜰᴇʀɪ, ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴏɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰɪʟᴇᴍ ɪɴɪ ɪᴀʟᴀʜ ᴀɴᴜᴀʀ ʀᴀʜᴍᴀɴ, ʙᴏʙ ᴍᴇɢᴀᴛ, ꜰᴀᴜᴢɪ ᴋʜᴀʟɪᴅ, ᴛᴀQɪʏᴜᴅᴅɪɴ ʜᴀᴍɪᴅ ᴅᴀɴ ᴘᴀʀᴀ-ᴘᴀʀᴀ ᴀᴛʟᴇᴛ ᴘᴇꜱɪʟᴀᴛ ɴᴇɢᴀʀᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴢʜᴀꜰᴠʟᴏɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ; “ꜰʀᴏᴍ ʙᴜᴅᴀᴋ ᴋʀɪᴘᴛᴏ ᴛᴏ ʙᴜᴅᴀᴋ ꜱɪʟᴀᴛ ʀᴇᴀʟ Qᴜɪᴄᴋ! ꜱᴏᴜɴᴅ ᴏᴜᴛ, ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴɢʟᴇ ᴛᴇʀᴜᴋ, ꜱᴄʀɪᴘᴛ ᴊᴀʜᴀɴᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴄʀɪɴɢᴇ. ꜱʜᴏʀᴛ ꜰɪʟᴍ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀᴋᴀʟɪ ɢᴀɴᴅᴀ ʙᴇʀᴋᴜᴀʟɪᴛɪ. ɢᴇɴʀᴇ ʙᴇʀꜱᴇᴘᴀʜ ᴋᴇᴊᴀᴘ ᴅʀᴀᴍᴀ, ᴋᴇᴊᴀᴘ ʟᴀᴡᴀᴋ ʙᴏᴅᴏʜ, ᴋᴇᴊᴀᴘ ᴍᴀᴄᴀᴍ ꜱᴄᴏᴛᴛ ᴘɪʟɢʀɪᴍ.”

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ; “ꜱᴜʀᴘʀɪꜱɪɴɢʟʏ ᴛᴏᴋ ɢᴜʀᴜ ʟᴀɢɪ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴏɴ ᴅᴀɴ ʟᴏɴᴛᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪᴀʟᴏɢ. ᴠɪʟʟᴀɪɴ ʙᴀᴄᴀ ꜱᴄʀɪᴘᴛ ᴍᴀᴄᴀᴍ ʙᴀᴄᴀ ʙᴜᴋᴜ ᴛᴇᴋꜱ. ꜰɪɢʜᴛɪɴɢ ꜱᴇQᴜᴇɴᴄᴇ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ᴀᴍᴀᴛᴜʀ, ᴛɪᴀᴅᴀ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜᴊᴀᴋᴀɴ. ɴᴏ ᴡᴏɴᴅᴇʀ ᴀꜱᴛʀᴏ ᴅᴜʟᴜ ᴛᴀᴋɴᴀᴋ ᴀᴍɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴛᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪ ᴀꜱᴛʀᴏ ꜰɪʀꜱᴛ, ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ꜱᴀᴍᴘᴀʜ.”

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:TheV0cket/Caram0hon

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!