Connect with us

#MOTIVASI/TAULADAN

“papa,ad1k dtng nk tvnjuk had1ah pial4 dr sek0lah,papa tntu b4ngga kan” – Ad1k ra1h anvgrah cem3rlng,g1gih angk4t pial4 ke pvsara nk tunjvk pd ay4h

Published

on

“papa,ad1k dtng nk tvnjuk had1ah pial4 dr sek0lah,papa tntu b4ngga kan” – Ad1k ra1h anvgrah cem3rlng,g1gih angk4t pial4 ke pvsara nk tunjvk pd ay4h

ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴀʏᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ-ɪᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍɪᴍᴘɪ ᴛᴇʀʙᴜʀᴠᴋ ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ 0ʀᴀɴɢ. ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴍᴀꜱᴀ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇʀ4ᴡᴀᴛ ᴋᴇʀɪɴᴅᴜᴀɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʙᴇʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇꜱᴜᴀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴀᴅᴀᴀɴ ɪɴꜱᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪ ꜱɪꜱɪ.

ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅ0ᴀᴋᴜ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴀᴅᴀ ᴋᴀᴍᴜ ꜱᴜᴀᴍɪᴋᴜ…ꜱᴇᴍ0ɢᴀ ᴛᴇɴᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀɴᴀ

ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴄᴇᴋᴀɪ ᴍᴇᴍʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴜᴀ 0ʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴇᴍ3ʀɢɪᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴇʀᴄɪɴᴛᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴀʟᴜ. ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴠɪᴅᴇ0 ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴅɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴜꜱᴛᴀᴢᴀʜ ɴᴜʀᴜʟ ɪɴɪ ᴘᴜɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ.

ᴅᴀʜ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴛᴀᴋ ᴇɪᴏᴋ ʙᴀᴡᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱɪɴɪ…ɴᴀᴋ ᴊᴜɢᴀᴋ ᴛᴜɴᴊᴜᴋ ᴋᴀᴛ ᴘᴀᴘᴀ ᴅɪᴀ

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴀɪꜱʏᴀʜ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴛᴇʀᴜᴊᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɪᴀᴡᴀᴛ ᴘᴜꜱ4ʀᴀ ꜱɪ ᴀʏᴀʜ. ʙᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʙᴜᴀʜ ᴘɪᴀʟᴀ ᴀɴᴜɢᴇʀᴀʜ ᴋᴇᴄᴇᴍᴇʀɪᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴘɪɴɢ4ᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅɪʀᴀɪʜɴʏᴀ. ᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴛᴀᴋ ʟᴀɪɴ ᴛᴀᴋ ʙᴜᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴛᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ.

ᴍᴀᴍᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ɪᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴀɪꜱʏᴀʜ ɴᴀᴋ ᴘᴀᴘᴀ ᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴀɴᴜɢᴇʀᴀʜ ᴄᴇᴍᴇʀɪᴀɴ

ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇ0 ʟᴀɪɴ ᴘᴜʟᴀ, ᴀɪꜱʏᴀʜ ᴋᴇɪɪʜᴀᴛᴀɴ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴍᴀᴛ4ɴɢ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍᴀʜᴀᴍɪ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ. ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇꜱᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɪᴀᴡᴀᴛ ᴘᴜꜱ4ʀᴀ ᴀʏᴀʜɴʏᴀ ꜱᴀᴍʙɪʟ ʙᴇʀʙ0ʀᴀᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴊ4ʏᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴘᴇʀ0ʟᴇʜɪ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀᴋᴀɴ ᴅ0ᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ꜱᴇɴʏᴜᴍᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanNas1hat/pnews.sp4ce

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!