Connect with us

#SELEBRITI

“walavpun berj4ya daft4r st4tus jant1na dkt sna,Sajjad tetp lel4ki di mat4 mal4ysia” – Ini jaw4pan Tim.Ment3ri JPM pada Sajjad

Published

on

“walavpun berj4ya daft4r st4tus jant1na dkt sna,Sajjad tetp lel4ki di mat4 mal4ysia” – Ini jaw4pan Tim.Ment3ri JPM pada Sajjad

ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴋᴏɴᴛʀᴏᴠᴇʀꜱɪ, ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴊᴊᴀᴅ ᴋᴀᴍᴀʀᴜᴢ ᴢᴀᴍᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ, ᴛᴇɢᴀꜱ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ᴅɪ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴅᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ (ʜᴀʟ ᴇʜᴡᴀʟ ᴀɢᴀᴍᴀ), ᴅᴀᴛᴜᴋ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴍᴀʀᴢᴜᴋ ꜱʜᴀᴀʀʏ.

ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ, ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴛᴇʀᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴅ ᴘᴇɴɢᴇɴᴀʟᴀɴɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜᴋᴀɴ ᴊᴀɴᴛɪɴᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴛᴜᴋᴀʀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ.

“ɪᴛᴜ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ʟᴀɪɴ. ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴋɪᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʟᴇʟᴀᴋɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀᴅ ᴘᴇɴɢᴇɴᴀʟᴀɴɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ ᴅɪ ᴘᴜᴛʀᴀᴊᴀʏᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ꜱᴀᴊᴀᴛ, 35, ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ꜱᴇꜱɪ ʟɪᴠᴇ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍɴʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴜᴋᴀʀ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴊᴀɴᴛɪɴᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪ ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ.

ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ʙᴀɴɢɢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅɪʀɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ᴍᴀʜᴜ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴀɪᴋ ᴏʟᴇʜ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇʙᴀꜱ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴊᴀᴅɪ ᴅɪʀɪ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅɪ ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴏᴋᴛᴏʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ, ꜱᴀᴊᴀᴛ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇʟᴀʀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋᴇ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ɪᴍɪɢʀᴇꜱᴇɴ ᴘᴀᴅᴀ 8 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ 2021 ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴘᴀꜱᴘᴏʀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀʜ. – ꜱɪɴᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar/Sin4rHar1an

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!