Connect with us

#SEMASA

“perg1mu tkde ‘b4v’,slmt tnggal int4n syngku” – ay4h redh4 an4k 15bln ‘perg1’,ini bukn kli pert4ma,sm0ga tervs tbah ye bang

Published

on

“perg1mu tkde ‘b4v’,slmt tnggal int4n syngku” – ay4h redh4 an4k 15bln ‘perg1’,ini bukn kli pert4ma,sm0ga tervs tbah ye bang

ꜱᴇᴘᴀꜱᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʀᴇᴅᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 15 ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴀꜱᴜʜᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ ɴᴜꜱᴀʀɪ ᴀᴍᴀɴ, ʙᴀɴᴅᴀʀ ꜱʀɪ ꜱᴇɴᴅᴀʏᴀɴ, ɴᴇɢᴇʀɪ ꜱᴇᴍʙɪʟᴀɴ, ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ.

ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪʜᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴀʀᴜ ꜱᴀᴊᴀ ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴅᴜᴀ, ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 3 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪᴛᴜ, ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʏᴜꜱᴇʀɪ ʏᴜꜱᴏꜰꜰ, 39 ᴅᴀɴ ᴀɴɪᴅᴀ ɪᴅʀᴜꜱ, 41, ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜᴀɪᴀɴ ᴅɪ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴊᴀɢᴀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ʏᴜꜱᴇʀɪ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ʙᴏɴɢꜱᴜɴʏᴀ ɴᴏᴜʀ ʀᴀɴɪᴀ ᴀꜱʏɪꜰᴀᴀ, ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀɴᴀꜰᴀꜱ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ʙᴇʀɢᴇɢᴀꜱ ᴋᴇ ᴋʟɪɴɪᴋ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ꜱᴇɴᴅᴀʏᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴛɪʙᴀ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀꜰᴀꜱᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ‘ᴛɪᴀᴅᴀ’.

“ᴍᴀʟᴀᴍ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀɪᴋ-ʙᴀɪᴋ ꜱᴀᴊᴀ. ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜꜱᴀʜ ᴛɪᴅᴜʀ, ᴊᴀᴅɪ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴀꜱᴜʜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴜʀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜᴀɪᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅɪ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜰᴏʀᴇɴꜱɪᴋ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴛᴜᴀɴᴋᴜ ᴊᴀᴀꜰᴀʀ (ʜᴛᴊ), ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ, ɴᴏᴜʀ ʀᴀɴɪᴀ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴊᴀɢᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴊᴀᴋ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴛᴜᴊᴜʜ ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ꜱɪᴛᴜ.

ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ʀᴇᴅᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅᴀɴ ꜱᴇʟᴇʙɪʜɴʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴀᴋᴛᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ 2001.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mst4r/Sin4rHar1an

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!