Connect with us

#SELEBRITI

“D0akan svami sy,t1ba2 reb4h bgtu sja” – Suam1 Abby Abadi masvk h0spital,skrng k0ndisi bel1au berd1ri pvn tk dpt

Published

on

“D0akan svami sy,t1ba2 reb4h bgtu sja” – Suam1 Abby Abadi masvk h0spital,skrng k0ndisi bel1au berd1ri pvn tk dpt

ꜱᴜᴀᴍɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀᴋ0ɴ ᴀʙʙʏ ᴀʙᴀᴅɪ, ꜰᴀɪᴢᴀʟ ᴢᴀᴋᴀʀɪᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅɪ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴀɪᴀᴍɪ ꜱ4 ᴋɪᴛ ʙᴇɪᴀᴋᴀɴɢ. ʙᴇʀɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ꜰᴀɪᴢᴀʟ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇꜱʀᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴊᴀɪ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ɪɴꜱᴛɢʀᴀᴍ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴊᴀɪ, ᴋᴇꜱᴀ ᴋɪᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙ0ʟᴇʜ ʙᴇʀᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴋꜱᴀ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ʙ0ɴɢᴋᴏᴋ.

“ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ꜱᴀʏᴀɴɢ @ᴀʙʙʏᴀʙᴀᴅɪ_ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ ꜱᴇʙᴀʙ ʜᴀɴᴛᴀʀ ᴅᴀɴ ᴛᴇᴍᴀɴᴋᴀɴ, ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴜꜱᴀᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴇɴᴀɴɢ “ᴍ0ɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴀɪᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪᴋᴀɴ ᴋᴇꜱ1 ʜᴀᴛᴀɴ ɪɴɪ.

“ᴛᴇɴɢᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ꜱᴀ ᴋɪᴛ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴋɪʀɪ ʙᴀᴅᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ… ɴᴀᴋ ʙᴇʀᴅ1ʀɪ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ, ꜱᴀ ᴋɪᴛ ꜱᴀɴɢᴀᴛ-ꜱᴀɴɢᴀᴛ. “ᴛᴇʀᴘᴋꜱᴀ ᴊᴀʟᴀɴ ʙ0ɴɢᴋᴏᴋ… ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴅᴀʀɪ ꜱɢ ʙᴜʟᴏʜ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʀᴜᴍᴀʜ, ᴡᴀʟᴀᴜ ꜱᴀ ᴋɪᴛ ᴛᴀʜᴀɴ ᴊᴇ. ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴇɴᴀᴘᴀ,” ᴄ0ʀᴇᴛɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴀʙʙʏ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇɴɢᴀɪᴀᴍɪ ᴋᴇꜱᴀ ᴋɪᴛᴀɴ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴠᴛ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ.

“ᴘᴜᴋᴜʟ 5 ᴘᴍ ᴘᴇʀɢɪ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ, ʙᴇɢɪᴛᴜ ʙᴇɢɪɴɪ. ᴘᴜᴋᴜ 7 ᴘᴍ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴀʜᴀɴ ᴡᴀᴅ. ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴅᴀʜ ᴘʀᴇᴘᴀʀᴇ, ꜱɪᴀᴘ ʙᴇɢ ꜱᴇɢᴀʟᴀ… ꜱᴇʙᴀʙ ᴅᴀʜ ᴛᴀʜᴜ “ꜱ4 ᴋɪᴛ” ɴɪ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴀʜ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ, ᴍᴇɪᴀʀᴀᴛ.

“ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ-ᴜʟᴀɴɢ ᴅᴀʜ ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴀ ᴋɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴠᴛ, ꜱᴀ ᴋɪᴛ ʙᴇʟᴀᴋᴀɴɢ… ᴛᴀᴘɪ ʙɪʟᴀ ʙᴇʀᴜʀᴜᴛ, ᴍᴀᴋᴀɴ ᴜʙᴛ… ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴛᴜ ᴀᴍʙɪʟ ɪɴᴊ3ᴄᴛɪ0ɴ, ʙᴀɪᴋ ꜱᴇᴋᴇᴊᴀᴘ.. ᴀʙᴀɪᴋᴀɴ, ʟᴀʟᴀɪ.

“ᴘᴇʀɢɪ ᴋɪ1ɴɪᴋ, ᴀᴛᴀꜱ ɴᴀꜱɪʜᴀᴛ ᴅʀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ, ᴛɪᴅᴀᴋ ʙ0ʟᴇʜ ʏᴀ ʟᴀʟᴀɪ ʟᴀɢɪ. ᴋᴇɴᴀ ꜱᴄᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴘᴜɴᴄ4 ᴅᴀɴ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴘᴇʀʟᴜ, 0ᴘᴇʀᴀᴛɪᴏɴ ᴛᴇʀᴜꜱ.

“ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ, ᴍ0ʜᴏɴ ʏᴇ ᴅ0ᴀ ᴋᴀʟɪᴀɴ. ᴅ0ᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ-ʙᴀɪᴋ, ᴀɢᴀʀ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ,” ᴍᴀᴋʟᴜᴍ ᴀʙʙʏ ᴅɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ɪɴꜱᴛɢʀᴀᴍɴʏᴀ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ᴀʙʙʏ ᴅᴀɴ ᴊᴀɪ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛɴɢɢᴀ ᴘᴀᴅᴀ 14 ᴏɢᴏꜱ 2015.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:C0retanNas1hat/budg3tnews

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!