Connect with us

#SEMASA

masih ada yg bgini,Dvda men1nggal sew4ktu berkh4lwat dngn seek0r anj1ng dan patvng bers4iz Manvsi4

Published

on

masih ada yg bgini,Dvda men1nggal sew4ktu berkh4lwat dngn seek0r anj1ng dan patvng bers4iz Manvsi4

ꜱᴀʙᴀɴ ʜᴀʀɪ, ᴀᴅᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴋɪꜱᴀʜ ᴀɴᴇʜ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴅᴀɴɢ-ᴋᴀʟᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴊᴀɴɢᴋᴀᴜ ᴅᴇᴋ ᴀᴋᴀʟ ᴋɪᴛᴀ.

ᴋᴀʟɪ ɪɴɪ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅɪ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ꜱᴇᴋꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀᴛᴜɴɢ ꜱᴇᴋꜱ ʙᴇʀꜱᴀɪᴢ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴇᴋᴏʀ ᴀɴᴊɪɴɢ.

ᴘʀᴀᴘʜᴀɴ ᴛᴜᴍᴍᴀꜱᴀᴇɴɢ, 56, ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀ ꜱᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴛᴇʀᴋᴜᴛᴜᴋ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ ᴘᴀɢɪ.

ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ꜰᴏᴛᴏ-ꜰᴏᴛᴏ ʟᴜᴄᴀʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ.

“ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴇɴᴀᴍ ᴊᴀᴍ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴀᴍɪ ᴛɪʙᴀ. ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋᴇᴄᴇᴅᴇʀᴀᴀɴ, ᴄᴀᴅᴀʀ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴜꜱɪᴋ. ᴛɪᴀᴅᴀ ᴛᴀɴᴅᴀ-ᴛᴀɴᴅᴀ ᴘᴇᴄᴀʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ.

“ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴜᴍᴀʜ, ᴋᴀᴍɪ ᴊᴜᴍᴘᴀ ꜱᴇᴇᴋᴏʀ ᴀɴᴊɪɴɢ ʙᴇᴛɪɴᴀ. ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀɴ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴊᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴋꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴᴊɪɴɢ ᴅᴀɴ ᴘᴀᴛᴜɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ,” ᴜᴊᴀʀ ʟᴇꜰᴛᴇɴᴀɴ ᴘᴀɪʀᴏᴊ ꜱᴀɴᴅᴇᴇ, ᴍᴇᴡᴀᴋɪʟɪ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴘᴏʟɪꜱ, ᴀɴᴊɪɴɢ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴊᴜᴍᴘᴀɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴀᴛɪ ᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴍᴀʏᴀᴛ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴅɪᴊᴜᴍᴘᴀɪ ᴏʟᴇʜ ᴊɪʀᴀɴɴʏᴀ.

ᴍᴀʏᴀᴛ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴏɢᴇʟ, ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʟɪᴍᴀ ᴋᴇᴘɪɴɢ ꜰᴏᴛᴏ ʟᴜᴄᴀʜ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴡᴀᴊᴀʜɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀᴅɪᴋ ᴍᴀɴɢꜱᴀ, ɴᴏᴏɴᴀ ᴛᴜᴍᴍᴀꜱᴀᴇɴɢ, 45, ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴄᴇʀᴀɪ ᴅᴀɴ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴇʀᴀꜱɪɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar/D4ilyStar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!