Connect with us

#AGAMA

[Vide0]S3mpt uc4p 2 kal1mah syah4dat ktika cer4mah sebelvm dij3mput Illah1,pem3rgian yg dic3mburvi

Published

on

[Vide0]S3mpt uc4p 2 kal1mah syah4dat ktika cer4mah sebelvm dij3mput Illah1,pem3rgian yg dic3mburvi

ᴀɪɪᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍ4ᴛɪᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜᴊɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ꜱɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴀᴍᴀʟᴀɴɴʏᴀ, ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪᴍᴀɴᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ʙᴇʀꜰɪʀᴍᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ-ᴍᴜʟᴋ, ᴀʏᴀᴛ 2:

“ᴅɪᴀʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴛᴀᴋᴅɪʀᴋᴀɴ ᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴍᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ (ᴋᴀᴍᴜ), ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜᴊɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴢᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴋᴀᴍᴜ: ꜱɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴀᴍᴜ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴀᴍᴀʟɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴀʜᴀ ᴋᴜᴀꜱᴀ (ᴍᴇᴍʙᴀɪᴀꜱ ᴀᴍᴀʟ ᴋᴀᴍᴜ), ʟᴀɢɪ ᴍᴀʜᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴍᴘᴜɴ, (ʙᴀɢɪ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀᴜʙᴀᴛ)

ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇᴛɪᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴀᴍᴀɴ ᴡᴇʙ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴍᴜꜰᴛɪ ᴡɪʟᴀʏᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴜᴛᴜᴀɴ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʜᴀᴅɪꜱ ᴀᴅᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴛᴀɴᴅᴀ-ᴛᴀɴᴅᴀ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɪɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʜᴜꜱɴᴜʟ ᴋʜᴀᴛɪᴍᴀʜ. ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ:

1. ᴍᴇʟᴀꜰᴀᴢᴋᴀɴ ꜱʏᴀʜᴀᴅᴀʜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɪɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ.

2. ᴍᴇɴɪɪɴɢɢᴀɪ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ.

3. ᴍᴇɴɪɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴇʀᴘᴇʟᴜʜ ᴅɪ ᴅᴀʜɪ.

4. ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴛᴀᴜꜰɪᴋ ᴅᴀɴ ʜɪᴅᴀʏᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴇʀᴀᴍᴀʟ ꜱᴏʟᴇʜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɪɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ.

5. ᴍᴇɴɪɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɴʏᴀᴋᴋɪᴛ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴜᴛ.

6. ᴍᴇɴɪɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʟᴇᴍᴀꜱ ᴛᴇɴɢɢᴀᴍ, ᴊᴀᴛᴜʜ ʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱʏᴀ ʜɪᴅ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴀɪɪᴀʜ ꜱᴡᴛ.

7. ᴍᴇɴɪɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴇɪᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ.

8. ᴍᴇɴɪɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴋᴀɴ ʜᴀʀᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴀʀᴜᴀʜ ᴅɪʀɪɴʏᴀ.

9. ᴍᴇɴɪɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴀᴍᴀʟ ꜱᴏʟᴇʜ.

10. ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴇɴᴀɴɢ ʜᴀᴛɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴀʟʟᴀʜ.

ᴅɪ ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀɪꜱᴛɪᴡᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ʜᴀᴛɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴᴄᴇʀᴀᴍᴀʜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʜᴜꜱɴᴜʟ ᴋʜᴀᴛɪᴍᴀʜ.

ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴘᴏʀᴛᴀʟ ꜱᴜᴀʀᴀ.ᴄᴏᴍ, ᴘᴇɴᴄᴇʀᴀᴍᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴜʏᴀ ᴍᴀʟɪɴ ᴘᴜᴛɪᴀʜ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴜʟᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴄᴇʀᴀᴍᴀʜ ᴀɢᴀᴍᴀ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ʀᴇʙᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ, ᴘᴇɴᴄᴇʀᴀᴍᴀʜ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇʟᴇɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ᴜᴄᴀᴘᴀɴ ᴋᴀʟɪᴍᴀʜ ᴛᴀᴜʜɪᴅ, ʟᴀɪʟᴀʜᴀɪʟʟᴀʟʟᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ.

ᴋᴇᴊᴀᴅɪɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴅɪ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀᴛᴀɴ ʜᴀʀᴀᴜ, ᴋᴀʙᴜᴘᴀᴛᴇɴ ʟɪᴍᴀᴘᴜʟᴜʜ ᴋᴏᴛᴀ, ꜱᴜᴍᴀᴛᴇʀᴀ ʙᴀʀᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ 12 ꜱᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴊᴀᴍ 11.30 ᴘᴀɢɪ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ (12.30 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ).

ᴘᴇʀɢɪɴʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴀʟɪᴍ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴊɪ ʜᴀᴅ ᴋᴇ ᴊᴀʟᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ. ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴɴʏᴀ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴅɪᴄᴇᴍʙᴜʀᴜɪ ʀᴀᴍᴀɪ.

ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ʜᴀᴅɪꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀɪᴡᴀʏᴀᴛᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀʙᴜ ᴅᴀᴜᴅ, ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ ʙᴇʀꜱᴀʙᴅᴀ:

“ʙᴀʀᴀɴɢꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴋʜɪʀ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴɴʏᴀ ‘ᴛɪᴀᴅᴀ ᴛᴜʜᴀɴ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ’, ɴᴇꜱᴄᴀʏᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ꜱʏᴜʀɢᴀ.”

ʙᴀʏᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴀᴀᴛ-ꜱᴀᴀᴛ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴍᴇɴɢʜᴀʙɪꜱᴋᴀɴ ꜱɪꜱᴀ ʜɪᴅᴜᴘɴʏᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ, ʙᴜʏᴀ ᴍᴀʟɪɴ ᴘᴜᴛɪᴀʜ ᴍᴀꜱɪʜ ʟᴀɢɪ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴇʀɪʜᴀʟ ᴅ0ꜱᴀ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ɴᴀꜱɪʜᴀᴛ.

ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ʙɪʙɪʀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴜɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ᴅ0ꜱᴀ, ɴᴀᴅᴀ ꜱᴜᴀʀᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢɪ. ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ᴅ0ꜱᴀ ᴅɪᴜʟᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪɴᴛᴏɴᴀꜱɪ ʏᴀɴɢ ᴛɪɴɢɢɪ.

ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴛᴇɢᴀꜱ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴀʀᴀ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀɪᴋᴀɴ ᴅ0ꜱᴀ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ, ᴋᴀʟɪᴍᴀʜ ᴛᴀᴜʜɪᴅ ᴛᴇʀʟᴜᴀʜ ᴅᴀʀɪ ᴍᴜʟᴜᴛɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴀʟɪᴍ ɪᴛᴜ ʀᴇʙ ᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪʙᴀɴᴛᴜ ᴏʟᴇʜ ᴘᴀʀᴀ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴀɪɪᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴʏᴀʏᴀɴɢɪɴʏᴀ. ʙᴜʏᴀ ᴍᴀʟɪɴ ᴘᴜᴛɪᴀʜ ᴘᴇʀɢɪ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ-ʟᴀᴍᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴅᴀᴇʀᴀʜ (ᴄᴀᴍᴀᴛ) ʜᴀʀᴀᴜ, ᴀɴᴅʀɪ ʏᴀꜱᴍᴇɴ, ʙᴜʏᴀ ᴍᴀʟɪɴ ᴘᴜᴛɪᴀʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱɪʜᴀᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ.

“ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ꜱɪʜᴀᴛ-ꜱɪʜᴀᴛ ꜱᴀᴊᴀ. ᴄᴜᴍᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛᴋᴀɴ ʟᴀɪʟᴀʜᴀɪʟʟᴀʟʟᴀʜ. ᴍᴜᴅᴀʜ-ᴍᴜᴅᴀʜᴀɴ ʜᴜꜱɴᴜʟ ᴋʜᴀᴛɪᴍᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪᴘᴇᴛɪᴋ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴏʀᴛᴀʟ ɴᴇᴡꜱ.ᴋʟɪᴋᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ.ᴄᴏᴍ.

ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍɪʟɪᴋ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ-ɴʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ. ᴀᴘᴀᴘᴜɴ ᴍᴀᴛᴛɪ ɪᴛᴜ ᴘᴀꜱᴛɪ.

ʜɪᴅᴜᴘ ᴘᴜʟᴀ ɪɴꜱʏᴀ-ᴀɪɪᴀʜ ꜱᴇʟᴀɢɪ ᴍᴀɴᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪɪᴢɪɴᴋᴀɴ-ɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀʏᴀʀɪ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ʏᴀɴɢ ꜰᴀɴᴀ ɪɴɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Semb4ngDvnia/Ap4c3rita

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!