Connect with us

#SELEBRITI

[Video]”mvngkin pel4ku r4sa pvas b1la bvat beg1ni” – Zullini turvt kena temp1as sih1r,cerit4 det1k ada bis1kan pel1k dal4m m1mpi

Published

on

[Video]”mvngkin pel4ku r4sa pvas b1la bvat beg1ni” – Zullini turvt kena temp1as sih1r,cerit4 det1k ada bis1kan pel1k dal4m m1mpi

ᴋᴇʜɪʟᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋᴀ ꜱᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍᴀᴛᴀʜᴋᴀɴ ʜᴀᴛɪ, ᴀᴘᴀʟᴀɢɪ ᴊɪᴋᴀ ʙᴇʀᴘᴜɴᴄᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴀɴɪᴀʏᴀᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ᴊᴀʜᴀᴛ. ꜱᴇʟᴀɪɴ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ, ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴢᴜʟʟɪɴɪ ᴀᴋᴍᴀʟ ᴀʟɪᴀꜱ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ɪʙᴜ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʀᴋᴇꜱᴀɴ. ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀɴɢᴋᴀ, ᴘᴇɴɢᴀɴᴛɪɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴇʟɪᴛᴀ ɪɴɪ ʀᴜᴘᴀ-ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪꜱɪʜɪʀ ꜱᴇᴊᴀᴋ 2017 ʟᴀɢɪ.

ᴍᴇᴍᴇᴛɪᴋ ᴘᴏʀᴛᴀʟ ᴍꜱᴛᴀʀ ᴏɴʟɪɴᴇ, ɪʙᴜ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɴᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴀɴ ꜱɪʜɪʀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴋᴜᴀᴛ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴘᴀᴅᴀ 2 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ. ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜ ᴅᴜɢᴀᴀɴ ᴀɴᴇʜ ᴍᴇɴɪᴍᴘᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 29 ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜɴᴛᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴏʙᴊᴇᴋ ᴅᴀɴ ʙʟᴇᴇᴅɪɴɢ ᴍᴇʟᴀᴍᴘᴀᴜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇɢᴜɢᴜʀᴀɴ. ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ, ᴢᴜʟʟɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪᴅᴀᴛᴀɴɢɪ ꜱᴜᴀᴛᴜ ʟᴇᴍʙᴀɢᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍɪᴍᴘɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴀꜱᴜᴛɴʏᴀ ᴀɢᴀʀ ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇʀɢɪ ʙᴇʀᴜʙᴀᴛ.

ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪᴋʜᴛɪᴀʀ, ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍᴀʜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴋᴀᴇᴅᴀʜ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ. ᴍᴀʟᴀʜ ᴜꜱᴛᴀᴢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴏɴɢᴋᴀʀᴋᴀɴ ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʜᴀɴᴛᴀʀ ꜱᴀɴᴛᴀᴜ, ʙᴇʀᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ɢᴇᴍᴀʀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ. ɴᴀɴᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴʏɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ᴋᴇꜱᴀʏᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴜɴɢɢᴜʜ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪʜᴋᴀɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀɴɢɢᴀᴘ ᴘᴇʀɪꜱᴛɪᴡᴀ ɪɴɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴇɢᴜʀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴊᴜɢᴀ.

ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇɴʏᴜᴍ ꜱɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀʜᴀᴛɪ ᴘᴇʀᴜᴛ ɪɴɪ, ᴛᴀᴘɪ ɴᴀɴᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴊᴀᴜʜ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇꜱᴀʀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪɴʏᴀ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʟᴀꜱ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴊɪ ɪɴɪ ꜱᴇᴋᴀʟɪᴘᴜɴ ᴛᴀʜᴜ ꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴅᴀʟᴀɴɢɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Kis4hDvnia/Mst4rOnl1ne

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!