Connect with us

#SELEBRITI

“terken4ng dngn arw4h Siti Sarah” – hat1 mest1 ‘kent4l’,manvsia tk kek4l dlm dvnia,ku4tkn hat1

Published

on

“terken4ng dngn arw4h Siti Sarah” – hat1 mest1 ‘kent4l’,manvsia tk kek4l dlm dvnia,ku4tkn hat1

ʟᴀɢᴜ ᴋᴇꜱᴇᴛɪᴀᴀɴ ᴅᴇɴᴅ4ɴɢᴀɴ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʀᴀʜ ʀᴀɪꜱꜱᴜᴅᴅɪɴ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ʜ4ɴɢᴀᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴘʀ0ɢʀᴀᴍ ʙɪɢ ꜱᴛᴀɢᴇ ᴍᴜꜱɪᴍ ᴋᴇ-4, ᴀɪꜱʜᴀʜ ʀᴇᴛɴ0 ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀᴋᴀɴ ɪᴀɢᴜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋ0ɴꜱᴇʀᴛ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴋᴇᴛɪɢᴀ.

ᴘᴀʀᴀ ᴊᴜʀɪ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅᴀᴛ0’ ꜱᴇʀɪ ꜱɪᴛɪ ɴᴜʀʜᴀʟɪᴢᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴊᴀɪ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴ4ʜᴀɴ ꜱᴇʙ4ᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴɪᴛɪꜱᴋᴀɴ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʀᴋᴇɴ4ɴɢᴋᴀɴ ᴀʀᴡʜ.

ʟɪᴠᴇ ɴʏᴀɴʏɪ ɪᴀɢᴜ ᴋᴇꜱᴇᴛɪᴀᴀɴ
ᴛᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ꜱᴇɪᴇᴘᴀꜱ ɪᴛᴜ, ꜱᴜᴀᴍɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ, ꜱʜᴜɪʙ ꜱᴇᴘᴀʜᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟɪᴠᴇ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀᴋᴀɴ ʟᴀɢᴜ ‘ᴋᴇʀ4ᴍᴀᴛ’ ɪᴛᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴍɪɴᴛᴀ ᴏʟᴇʜ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ.

ᴘᴇɪᴀᴡᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴᴊᴇɪᴀꜱᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ɪɴɪ ᴋᴀʟɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀᴋᴀɴ ʟᴀɢᴜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠᴇʀꜱɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ. ᴠɪᴅᴇ0 ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ʟɪᴠᴇ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴋ0ɴɢꜱɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ @ɪᴛꜱᴍᴇᴍʏᴊᴀᴀᴀᴀ.

ꜱʜᴜɪʙ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇɴᴅᴇᴅ4ɴɢᴋᴀɴ ʟᴀɢᴜ ᴋᴇꜱᴇᴛɪᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ-ᴋ0ᴍᴇɴ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ʟɪᴠᴇ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍɴʏᴀ.

ꜱʜᴜɪʙ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴛᴜʟ2 ᴋᴜᴀᴛ
ꜱᴜꜱᴜɪᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴ ᴠɪᴅᴇ0 ɪᴛᴜ, ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴠɪ ꜱᴇʙ4ᴋ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴅᴇɴᴅᴀɴɢᴀɴ ʟᴀɢᴜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʀɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴀʀᴡʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴᴅ4ᴍᴘɪɴɢ ꜱᴇᴛɪᴀ ꜱʜᴜɪʙ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱʜᴜɪʙ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴋᴜᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴀɴ ᴇᴍ0ꜱɪ ꜱᴇ ᴅɪʜɴʏᴀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴛɪ ꜱɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanNAs1hat/OMM

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!