Connect with us

#SEMASA

[V1de0]Ister1 Betvlkan pers3psi or4ng ram4i,cak4p bak4l svami ‘peng0t0r’ – “h1dup tk sus4h tp pil1h besed3rhana”

Published

on

[V1de0]Ister1 Betvlkan pers3psi or4ng ram4i,cak4p bak4l svami ‘peng0t0r’ – “h1dup tk sus4h tp pil1h besed3rhana”

ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀʜ ᴘᴇʀꜱᴘᴇᴋᴛɪꜰ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴛᴀʙʟɪɢʜ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ꜰᴀʀᴀʜ ꜱᴇʀɪɴɢ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ.

ᴄᴇʀɪᴛᴀ ꜰᴀʀᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ꜱɪᴛɪ ꜰᴀʀᴀʜ ᴀʙ ꜰᴀᴛʜᴀʜ, 32, ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ꜱᴇʙᴇɢɪᴛᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴍᴇɴɢᴀɴɢɢᴀᴘ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴛᴀʙʟɪɢʜ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴀʙᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʙᴇʀᴅᴀᴋᴡᴀʜ.

“ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ʙᴇɴᴅᴀ ᴛᴜ ꜱᴇʙᴀʙ ꜰᴀᴍɪʟʏ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ᴘᴀɴᴅᴀɴɢ ᴛᴀʙʟɪɢʜ ɴɪ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀʙᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ.

“ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴀʜᴡɪɴ ᴘᴜɴ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴋᴀᴛ ᴍᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴀʙʟɪɢʜ ɴɪ ᴛᴀᴋ ᴍᴀɴᴅɪ… ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴍᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀɴʏᴀ ʜᴀꜰɪᴅᴢ ɴɪ ᴍᴀɴᴅɪ ᴛᴀᴋ?

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ꜱᴏᴀʟᴀɴ ᴛᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ ꜰᴀʀᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ, ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ʜᴀꜰɪᴅᴢ ᴀʙᴅ ʜᴀʟɪᴍ, 40, ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜʟᴀɪ 2017 ᴅᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!