Connect with us

#AGAMA

“saya bersyvkur keran4 mas1h diber1 pelvang beljr hurvf2 Al-quran” – Ameng Spr1ng Seb4k,barv us1a 42t tahvn baru nk beljr Al-quran tp semva ini belvm terl4mbat

Published

on

“saya bersyvkur keran4 mas1h diber1 pelvang beljr hurvf2 Al-quran” – Ameng Spr1ng Seb4k,barv us1a 42t tahvn baru nk beljr Al-quran tp semva ini belvm terl4mbat

ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴀᴍᴇɴɢ ꜱᴘʀɪɴɢ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴍᴇɴɢᴀᴊɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟɪ ʜᴜʀᴜꜰ-ʜᴜʀᴜꜰ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 42 ᴛᴀʜᴜɴ. ᴀᴍᴇɴɢ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴘᴏꜱᴛɪɴɢ ᴛᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅɪ ᴀᴋᴀᴜɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀᴍᴇɴɢ, ᴅɪᴀ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴀᴢᴀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʟᴀᴊᴀʀɪ ɪʟᴍᴜ ᴅᴀɴ ʙᴀᴄᴀᴀɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀᴢ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ.

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʀᴜᴀɴɢ ᴏʟᴇʜ ᴀʟʟᴀʜ ꜱ.ᴡ.ᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴄɪɴᴛᴀɪ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ. ᴅɪ ᴜᴍᴜʀ 42 ᴛᴀʜᴜɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟ ʜᴜʀᴜꜰ-ʜᴜʀᴜꜰ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪ ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴀᴢᴀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ᴋᴀʀɪʙ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴀᴢᴀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʟᴀᴊᴀʀɪ ɪʟᴍᴜ / ʙᴀᴄᴀᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟ ʟɪʀɪᴋ ʟɪʀɪᴋ ʟᴀɢᴜ… ᴛᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴄᴜʙᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟ ᴀʏᴀᴛ-ᴀʏᴀᴛ ꜱᴜᴄɪ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇᴋᴀᴅ… ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ɴɪᴀᴛ ʙᴀɪᴋ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀꜱᴜɴɢɢᴜʜ-ꜱᴜɴɢɢᴜʜ… ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇɢᴀʟᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ.

“ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ɴʏᴀ. ᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ɴᴀꜱᴋᴀʜ ᴡᴀᴊɪʙ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ʙᴀᴄᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ,” ᴄᴏʀᴇᴛɴʏᴀ.

ᴋɪᴛᴀ ʀᴜɢɪ ʙᴇꜱᴀʀ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴀᴍᴇɴɢ ꜱᴘʀɪɴɢ.

ᴋᴀɢᴜᴍ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴍᴇɴɢ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀʀ ʙᴀᴄᴀᴀɴ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴀꜱᴀ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍ Qᴜʀᴀɴ ʜᴏᴜʀ 2 ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴇᴘᴀꜱ. ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴘᴇʀɪꜱᴀ ᴛᴀᴊᴡɪᴅ ᴅᴀɴ ᴀʟᴜɴᴀɴɴʏᴀ. ᴅᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ʙᴇɴᴅᴀ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀʀɪ ʙᴇʟɪᴀᴜ. ꜱᴇʙᴀʙ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴘᴏɪɴᴛ ɪɴɪ, ᴋɪᴛᴀ ᴛᴇʀʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴀᴛᴜ ʙᴇɴᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴋɪᴛᴀ ᴀɴɢɢᴀᴘ ᴋᴇᴄɪᴋ. ᴛᴀᴘɪ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇꜱᴀʀ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀɪ ɪᴍᴘᴀᴋ ᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋɪᴛᴀ. ᴅᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ ᴋɪᴛᴀ.

ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ

ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴅᴀɴ ʀᴜᴀɴɢ ᴏʟᴇʜ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ᴜᴛᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴄɪɴᴛᴀɪ ᴀʟ Qᴜʀᴀɴ. ᴅɪ ᴜᴍᴜʀ 42 ᴛᴀʜᴜɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟ ʜᴜʀᴜꜰ2 ᴀʟ Qᴜʀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪ ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴀᴢᴀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴀʟ Qᴜʀᴀɴ ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ᴋᴀʀɪʙ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴀᴢᴀᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʟᴀᴊᴀʀɪ ɪʟᴍᴜ / ʙᴀᴄᴀᴀɴ ᴀʟ Qᴜʀᴀɴ.

ᴋᴀʟᴀᴜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟ ʟɪʀɪᴋ ʟɪʀɪᴋ ʟᴀɢᴜ .. ᴛᴀᴋ ᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ x ᴄᴜʙᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀꜰᴀʟ ᴀʏᴀᴛ2 ꜱᴜᴄɪ ᴀʟ Qᴜʀᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇᴋᴀᴅ ..ɪɴꜱʜᴀᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ɴɪᴀᴛ ʙᴀɪᴋ ᴋɪᴛᴀ .. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀꜱᴜɴɢɢᴜʜ ꜱᴜɴɢɢᴜʜ .. ɪɴꜱʜᴀᴀʟʟᴀʜ ꜱᴇɢᴀʟᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴅᴀ ʏᴀɴɢ ɪɴɢɪɴ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴊɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ .. ʙᴏʟᴇʜ ꜱᴜʙꜱᴄʀɪʙᴇ ᴋᴇ ʟᴀᴍᴀɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ꜱᴀʏᴀ .. ᴀᴍᴇɴɢꜱᴘʀɪɴɢ ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ. ʙᴏʟᴇʜ ᴋʟɪᴋ ʟɪɴᴋ ᴋᴀᴛ ʙɪᴏ ꜱᴀʏᴀ ..

ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ɴʏᴀ. ᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴀʟ Qᴜʀᴀɴ .. ɴᴀꜱᴋᴀʜ ᴡᴀᴊɪʙ ʏɢ ᴋɪᴛᴀ ʙᴀᴄᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ. ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴀᴍᴇɴɢ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʜᴀꜱʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴋᴇʟᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴀᴊɪ ᴀʟ- Qᴜʀᴀɴ. ᴀᴍᴇɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʙᴀᴄᴀᴀɴ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ.

ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴀᴍᴇɴɢ ꜱᴘʀɪɴɢ ᴀᴋᴜɪ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪʟᴀʏᴀᴋ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴇʟᴀʀᴀɴ ‘ᴜꜱᴛᴀᴢ’.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀᴍᴇɴɢ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴡᴀɴ ᴀᴍɪɴᴜᴅᴅɪɴ ᴡᴀɴ ɪꜱᴍᴀɪʟ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴅɪᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴅɪᴊᴇᴍᴘᴜᴛ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴄᴇʀᴀᴍᴀʜ, ɴᴀᴍᴜɴ ɪᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ʟᴀʏᴀᴋ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ‘ᴜꜱᴛᴀᴢ’ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴜɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴍᴇɴɪᴍʙᴀ ɪʟᴍᴜ. ᴍᴀʟᴀʜ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ. “ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴜɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪɴɪ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴍɪɴɢɢᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴊᴇᴍᴘᴜᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴄᴇʀᴀᴍᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴛᴇʀᴜᴛᴀᴍᴀ ʀᴇᴍᴀᴊᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴋɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ, ᴍᴀʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʙᴀɪᴋɪ ᴅɪʀɪ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ. ᴀᴘᴀᴛᴀʜ ʟᴀɢɪ, ᴜᴍᴜʀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢᴋᴀᴛ. “ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴍᴀᴛᴀ, ᴅɪʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇʟᴇɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴍᴀʟ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴀᴍᴇɴɢ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴋᴏɴꜱᴇʀᴛ ᴀᴍᴀʟ ᴀʀᴛɪꜱ ʟᴇɢᴇɴᴅᴀ 90-ᴀɴ (2.0) ʏᴀɴɢ ʙᴀᴋᴀʟ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 31 ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴇᴘᴀɴ. ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴏɴꜱᴇʀᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴀᴍᴇɴɢ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇꜱᴜꜱᴀʜᴀɴ.

“ᴍᴀᴛʟᴀᴍᴀᴛ ᴋᴏɴꜱᴇʀᴛ ɪɴɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴜʀɴɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ɪᴀ ᴅɪᴀɴᴊᴜʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴘᴜʟ ᴅᴀɴᴀ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ. “ʜᴀꜱɪʟ ᴅᴀʀɪ ᴊᴜᴀʟᴀɴ ᴛɪᴋᴇᴛ ᴋᴏɴꜱᴇʀᴛ ɪɴɪ ʙᴀᴋᴀʟ ᴅɪᴅᴇʀᴍᴀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴀꜱᴀʀᴀɴ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴅɪʙᴀɴᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇɴɢɢɪᴀᴛ ꜱᴇɴɪ ꜱᴇᴀɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ꜱᴀʏᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀꜱɪʙ ʙᴀɪᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀʀɪᴇʀ ꜱᴇɴɪ ᴅɪʙɪɴᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀꜱɪɴᴀʀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ. ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ, ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴍᴀꜱɪʜ ᴀᴅᴀ. “ᴊᴀᴅɪ ʙᴇꜱᴀʀ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ɪɴɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴀᴍᴇɴɢ, ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ʟᴀɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴋᴏɴꜱᴇʀᴛ ᴀᴍᴀʟ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ɴɪᴢᴀᴍ ʟᴀᴋꜱᴀᴍᴀɴᴀ, ᴀᴍɪʀ ᴜᴋᴀʏꜱ, ɢᴍɪᴇ ꜱᴄʀᴇᴇɴ, ᴀʟɪ xᴘᴅᴄ, ꜱʜᴀᴍ ᴠɪꜱᴀ, ᴢᴀʀᴜʟ ᴜᴍʙʀᴇʟʟᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴘᴏᴘᴜʟᴀʀ, ᴋʜᴀɪ ʙᴀʜᴀʀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanNas1hat/CaraM0hon

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!