Connect with us

#SEMASA

“kam1 hnya nk sel3saikan kew4jiban sebgai se0rng Islam” – Bnyk jema4h kes3l dngn apa yg berlku,tk dib3nrkn sol4t Jvmaat dengan al4san ini

Published

on

“kam1 hnya nk sel3saikan kew4jiban sebgai se0rng Islam” – Bnyk jema4h kes3l dngn apa yg berlku,tk dib3nrkn sol4t Jvmaat dengan al4san ini

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴋᴇᴄ3ᴡᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴᴅᴋᴡᴀ ᴅɪɪᴀʀᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴅɪ ʜᴜʟᴜ ʟᴀɴɢᴀᴛ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ᴛᴀᴅɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇɪᴜᴍ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘ ᴠᴋꜱɪɴ ᴘᴇɴɢɢᴀɪᴀᴋ (ʙ00ꜱᴛᴇʀ).

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴜɪᴀʀ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍ ꜱᴜᴀꜱᴀɴᴀ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴘᴀɢᴀʀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀᴡᴀɪ ᴀɴɢɢ ᴏᴛᴀ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ꜱᴜᴋᴀʀᴇʟᴀᴡᴀɴ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ʀᴇʟᴀ) ꜱᴇʟᴀɪɴ ʙᴇʀᴛʟɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴋꜱᴀ ꜱɪᴊɪʟ ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴠᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ.

ꜱᴇᴏʟᴀʜ-ᴏʟᴀʜ ᴋᴠʀᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ꜱᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴛɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴠᴀꜱᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇʙᴇɪᴜᴍ ꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴɢɢ ᴏᴛᴀ ʀᴇʟᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇᴛᴇᴛᴀᴘᴀɴ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ɪꜱʟᴀᴍ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ (ᴊᴀɪꜱ).

ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ʙᴇʀᴅᴜʀᴀꜱɪ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɪᴛ 39 ꜱᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ʏᴀɴɢ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ꜱᴇᴊᴀᴅᴀʜ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴘᴜɪᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀᴍᴘᴀ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

“ᴀᴅᴀ ᴘᴇʀᴋʜᴀʙᴀʀᴀɴ, ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴛʟᴀᴅᴀ ʙ00ꜱᴛᴇʀ, ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴏʟᴀᴛ. ʙ0ᴏꜱᴛᴇʀ ᴛᴀᴋᴅᴇ, ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ. ᴀʀᴀʜᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀɪꜱ.

“ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ, ᴛᴀᴋ ᴅɪʙᴇ.ɴᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ. ʟɪʜᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴘᴋꜱᴀ ᴘᴜɪᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛʟᴀᴅᴀ ʙ0ᴏꜱᴛᴇʀ. ᴋʜᴀɪʀʏ ᴊᴀᴍᴀʟᴜᴅᴅɪɴ, ꜱɪʟᴀ ᴊᴀᴡᴀʙ. ᴋᴀᴍɪ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ᴛʟᴀᴅᴀ ʜᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴏʟᴀᴛ?,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪᴍᴜ ᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴅɪ ᴘᴀɢᴇ ᴋᴀꜱɪ ᴠɪʀᴀʟ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 348 ᴋᴀʟɪ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴏᴍᴇɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʀᴜᴛ ꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ɢᴀʀɪꜱ ᴘᴀɴᴅᴜᴀɴ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ɪᴛᴜ.

ᴍᴇᴅɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʟᴀꜱᴀ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇɪᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ, ᴊᴀɪꜱ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘ ᴅᴜᴀ ᴅ0ꜱ ᴠᴋꜱɪɴ ᴅᴀɴ ᴅ0ꜱ ᴘᴇɴɢɢᴀɪᴀᴋ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Semb4ngDvnia/Kas1Viral

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!