Connect with us

#SELEBRITI

[Vide0]”sambvt Ulng Tahvn tnpa Siti Sarah sngt sed1h” – Shvib dngn sed1hnya lvang masa di pus4ra Arwh bwa b4by boy ter4khir mrka

Published

on

[Vide0]”sambvt Ulng Tahvn tnpa Siti Sarah sngt sed1h” – Shvib dngn sed1hnya lvang masa di pus4ra Arwh bwa b4by boy ter4khir mrka

ᴘᴇɪᴀᴡᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ, ꜱʜᴜɪʙ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɴɢ ᴜɪᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ᴋᴇ-11 ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴅɪʀᴀɪᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴀʀᴡʜ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴀʟʟᴀʜʏ4ʀʜᴀᴍ ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʀᴀʜ ʀᴀɪꜱꜱᴜᴅᴅɪɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴘᴇᴍɪʟɪᴋ ɴᴀᴍᴀ ꜱʜᴀʜᴍɪʀᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴀᴅ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ꜱᴀᴛᴜ ᴠɪᴅᴇ0 ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴜᴋᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴀʟʙᴜᴍ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪɪʀɪɴɢɪ ɪᴀɢᴜ ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴅɪʀɪᴋᴜ ɴʏᴀɴʏɪᴀɴ ᴀʀᴡʜ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ.

ᴅɪ ʀᴜᴀɴɢᴀɴ ᴋᴀᴘꜱʏᴇɴ, ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ʙɪꜱɴᴇꜱ ᴍɪɴᴜᴍᴀɴ ʙᴜʙʙʟᴇʙᴇᴇ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 37 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ‘ʜᴀᴘᴘʏ ᴀɴɴɪᴠᴇʀꜱᴀʀʏ’ ᴅᴀɴ ᴍᴇɪᴜᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇʀɪɴᴅᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴘᴜᴅ4ʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ꜱɪᴛɪ ꜱᴀʀᴀʜ.

“26 ꜰᴇʙ 2011-26 ꜰᴇʙ 2022. 11 ᴛᴀʜᴜɴ. ʜᴀᴘᴘʏ ᴀɴɴɪᴠᴇʀꜱᴀʀʏ ɪʙᴜ. ʀɪɴᴅᴜ ɪɴɪ ᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʜᴀʙɪꜱ, ᴊᴜᴍᴘᴀ ɴᴀɴᴛɪ ꜱᴀʏᴀɴɢ,” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ.

ᴘ0ꜱᴛɪɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ 230,000 ᴛᴀɴᴅᴀ ꜱᴜᴋᴀ ᴅᴀɴ ʟᴇʙɪʜ 3,000 ᴋ0ᴍᴇɴ ʀᴀᴋᴀɴ ᴀʀᴛɪꜱ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪᴛɪᴘᴋᴀɴ ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀʀᴡʜ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴᴅ0ᴀᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ꜱʜᴜɪʙ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴛᴀʙᴀʜ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ꜱʜᴜɪʙ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɪɴꜱᴛᴀꜱᴛᴏʀʏ ᴍᴇɪᴜᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ ᴍᴇɴᴢɪᴀʀᴀʜɪ ᴘᴜꜱ4ʀᴀ ᴀʀᴡʜ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴛɪɢᴀ 0ʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜ ʙᴜʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴜɴɢᴀɪ ᴘᴜꜱᴜ, ɢ0ᴍʙᴀᴋ ᴘᴀɢɪ ᴛᴀᴅɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanNas1hat/OMM

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!