Connect with us

#SEMASA

“dis3mad1kan dlm 1 l1ang lah4d” – pem3rgian mer3ka dlm skli,mas1h kec1l dn ‘beb4s’ dr d0sa,sm0ga ditmptkn dlm g0lngn orng yg ber1man

Published

on

“dis3mad1kan dlm 1 l1ang lah4d” – pem3rgian mer3ka dlm skli,mas1h kec1l dn ‘beb4s’ dr d0sa,sm0ga ditmptkn dlm g0lngn orng yg ber1man

ʟᴀᴡᴀꜱ: ᴊɴᴀᴢᴀʜ ᴛɪɢᴀ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ʏᴀɴɢ ʀɴᴛᴜɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴋᴀ ʀᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴇʙᴇʀᴀɴɢ ᴋᴇᴅᴀɪ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ʟᴇᴡᴀᴛ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ, ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪꜱᴇᴍᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ɪɪᴀɴɢ ɪᴀʜᴀᴅ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪᴋᴇʙᴜ ᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋʙᴜʀᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ ᴘᴜʟᴀᴜ ꜱᴀʟᴀᴍ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ʙᴇᴅ ᴀʜ ꜱɪ ᴀꜱᴀᴛ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴅɪ ᴋʟɪɴɪᴋ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴛʀᴜꜱᴀɴ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴊɴᴀᴢᴀʜ ᴍᴏʜᴅ ʜᴇꜱᴅɪ ʜᴜᴢᴀɪᴅɪ ᴀᴢʀɪᴇ, 4, ᴅᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴀʙᴀɴɢɴʏᴀ, ᴍᴏʜᴅ ʜᴇᴢᴍɪ, 7, ᴅᴀɴ ᴍᴏʜᴅ ʜᴇᴢʀʏ ʜᴜᴢᴀɪᴍɪ, 8, ᴅɪꜱᴏʟᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ʙᴇꜱᴀʀ ᴅᴀʀᴜʟ ᴍᴀ’ᴀᴍᴜʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 2.15 ᴘᴇᴛᴀɴɢ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛʀᴀ ɢɪꜱ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ, ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴛɪᴅᴜʀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇʙᴀᴋ.ᴀʀᴀɴ ᴛᴇʀᴄᴇ ᴛᴜꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇʀᴇ ʙᴀᴋ ᴅɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴇɴᴀᴍ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴅᴇᴡᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴀʙᴀɴɢ ᴍɴɢꜱᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ.

ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʀᴀʜ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ꜱᴀʀᴀᴡᴀᴋ, ᴛɪᴏɴɢ ʟɪɴɢ ʜɪɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍʏᴀᴛ ᴋᴇᴛɪɢᴀ-ᴛɪɢᴀ ᴍɴɢꜱᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘʀ0ꜱᴇꜱ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ᴅɪᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛ ʙᴀᴡᴀʜ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴜ.ꜱɴᴀʜ 100 ᴘᴇʀᴀᴛᴜꜱ ɪᴛᴜ.

“ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴊᴛᴜʜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ɪᴀɴᴛᴀɪ ʙᴀᴡᴀʜ ʏᴀɴɢ ʀɴᴛᴜʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴛᴀ ʟɪɴɢ ʜɪɪ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴍᴀ ꜱᴀɴ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴊᴀᴍ 11.02 ᴍᴀʟᴀᴍ.

“ᴊᴀʀᴀᴋ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʙᴀɪᴀɪ ʙᴏᴍʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʟᴀᴡᴀꜱ ᴅᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴀ ᴜʜ, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪᴀ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴅɪ ꜱᴇʙᴇʀᴀɴɢ ꜱᴜɴɢᴀɪ.

“ɴᴀᴍᴜɴ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴇʀᴘᴋꜱᴀ ʙᴇʀᴘᴜꜱʟɴɢ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ʟᴀʟᴜᴀɴ ᴅᴀʀᴀᴛ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴇᴊᴀᴜʜ 17 ᴋɪʟᴏᴍᴇᴛᴇʀ ᴅᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴇᴍᴀ ᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀ,” ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ʙᴇɢɪᴛᴜᴘᴜɴ, ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴀɴᴛᴀꜱ ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ-ʀᴜᴍᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʜᴀᴍᴘɪʀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴜ.ꜱɴᴀʜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Caram0hon/Aw4ni

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!