Connect with us

#SEMASA

“sy dh ins4f kak4k,ma4fkan ad1k” – kak4k dijvmp4i k0ma dlm ker3ta,det1k ini ak4n m3njad1 det1k sed1h tahvn ini untvk dia

Published

on

“sy dh ins4f kak4k,ma4fkan ad1k” – kak4k dijvmp4i k0ma dlm ker3ta,det1k ini ak4n m3njad1 det1k sed1h tahvn ini untvk dia

ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴘɪʟᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴛɪ, ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱɪᴀᴘᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴɢᴇʀᴛɪ. ʙᴇɢɪᴛᴜʟᴀʜ ᴋᴀᴛᴀ ᴜʏᴀɴᴋ ɪʙʀᴀʜɪᴍ, 21, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʜʟɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴋᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢɴʏᴀ ꜱᴜʀɪᴀɴɪ ɪʙʀᴀʜɪᴍ, 40, ᴋᴏᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ʟᴜᴍᴘᴜʜ ꜱᴇᴘᴀʀᴜʜ ʙᴀᴅᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀɴɢ ᴅᴀʀᴀʜ ʙᴇᴋᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ, ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

“ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴅᴀʀᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴇᴘᴀꜱ, ᴋᴀᴋᴀᴋ ʜɪʟᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ꜱᴇʜᴀʀɪ. ʀᴜᴘᴀ-ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴘᴇɴɢꜱᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴋᴇ ʙᴀɴᴅᴀʀ. ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴀʜᴜ ᴘᴜɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴏʟɪꜱ.

“ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴋᴏᴍᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇᴍɪɴɢɢᴜ ᴅᴀɴ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴜɴɪᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴘɪ (ɪᴄᴜ). ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ᴘᴇᴍʙᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ ʙᴇᴋᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ.

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴅᴀʜ ꜱᴇᴅᴀʀ ᴛᴀᴘɪ ᴘᴇʀᴛᴜᴛᴜʀᴀɴɴʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴊᴇʟᴀꜱ. ᴅɪᴀ ꜱᴛʀᴏᴋ ꜱᴇᴘᴀʀᴜʜ ʙᴀᴅᴀɴ ʙᴇʟᴀʜ ᴋɪʀɪ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀᴘᴀ ᴜʏᴀɴᴋ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴇɴᴀᴍ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴛᴜᴊᴜʜ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴋᴀᴋɴʏᴀ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴄᴀᴊ ᴅᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʜᴀᴅ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ʀᴀᴊᴀ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴢᴀɪɴᴀʙ (ʜʀᴘᴢ) ɪɪ, ᴋᴏᴛᴀ ʙʜᴀʀᴜ ᴅᴀɴ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ꜱᴀɪɴꜱ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ʜᴜꜱᴍ), ᴋᴜʙᴀɴɢ ᴋᴇʀɪᴀɴ, ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ.

uyank22

ᴜʏᴀɴᴋ (ᴋᴀɴᴀɴ) ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋᴀᴋᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢɴʏᴀ (ᴋɪʀɪ) ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪꜱᴄᴀᴊ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʜᴀᴅ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇɴɢɪᴍʙᴀꜱ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴅᴜᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ɪᴛᴜ, ᴜʏᴀɴᴋ ᴍᴇɴʏɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ɪᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴘᴀʟɪɴɢ ʙᴇʀʜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɪɴꜱᴀꜰᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʟᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ʙɪʟᴀ-ʙɪʟᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴀɢᴀ ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴀᴅᴀ ᴋᴏᴍɪᴛᴍᴇɴ. ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴋᴀᴋᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ, ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴄɪʟ. ʏᴀɴɢ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴘᴜɴ ʙᴀʀᴜ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ. ɪɴɪ ᴋᴀʟɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ.

ᴋᴀʟᴀᴜ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴅɪᴀ ᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀᴋ ᴍᴇᴍɪᴋɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴋᴀᴋᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴄɪʟ.
ᴜʏᴀɴᴋ
“ᴘᴜɴʏᴀʟᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ, ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴄᴀʀɪ ᴅɪ ɢᴏᴏɢʟᴇ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴄᴀʀᴀ-ᴄᴀʀᴀ ᴊᴀɢᴀ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀᴋɪᴛ. ɪɴɪ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɪɴꜱᴀꜰᴋᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴜʀ-ᴛɪᴅᴜʀ ᴀʏᴀᴍ ꜱᴀᴊᴀ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ. ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴊᴀᴍ, ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇɴᴀ ʙᴀɴᴄᴜʜ ꜱᴜꜱᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɪ ꜱᴜꜱᴜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴛɪᴜʙ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴋᴀᴋ.

“ᴍᴇɴᴛᴀʟ ᴋᴇɴᴀ ᴋᴜᴀᴛ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴅɪʜ. ᴋᴀʟᴀᴜ ɴᴀᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴅɪᴀ ᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀʜᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀᴋ ᴍᴇᴍɪᴋɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴋᴀᴋᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴄɪʟ. ᴛᴀᴘɪ ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴅᴀʜ ʙᴀʟɪᴋ ʀᴜᴍᴀʜ, ʀᴀᴍᴀɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴏʟᴏɴɢ ᴊᴀɢᴀ,” ᴜᴊᴀʀ ᴜʏᴀɴᴋ ʟᴀɢɪ.

uyank3

ᴜʏᴀɴᴋ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴜʏᴀɴᴋ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀɴᴅɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱɪʙᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴋᴀᴋᴀᴋɴʏᴀ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ.

ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴋɪꜱᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʙɪɴɢᴋɪꜱᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇʀᴀɪʜ ʜᴀᴍᴘɪʀ 80,000 ᴛᴏɴᴛᴏɴᴀɴ.

ᴋᴀᴛᴀ ᴜʏᴀɴᴋ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜᴛᴜꜱ-ᴘᴜᴛᴜꜱ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴍᴏʀᴀʟ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴋᴀᴋᴀᴋɴʏᴀ.

ᴊᴇᴊᴀᴋᴀ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴀɴɢɢᴀᴘ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴋᴀᴋᴀᴋɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴅᴇᴛɪᴋ ʙᴇʀʜᴀʀɢᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ꜱᴜᴋᴀ-ꜱᴜᴋᴀ ᴋᴏɴɢꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ. ᴛᴀᴋ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɪ ʀᴇꜱᴘᴏɴ. ʀᴀᴍᴀɪ ᴊᴜɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ꜱᴀʏᴀ. ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛᴇʀʜᴀʀᴜ, ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴋᴀᴋ,” ᴜᴊᴀʀ ᴜʏᴀɴᴋ ʟᴀɢɪ.

ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴅɪʀɪɴʏᴀ, ᴜʏᴀɴᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ᴘᴀꜱɪʀ ᴘᴜᴛᴇʜ, ᴋᴇʟᴀɴᴛᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ, ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴜꜱᴀᴛ ʀᴇᴋʀᴇᴀꜱɪ ᴅɪ ɴᴇɢᴇʀɪ ɪᴛᴜ.

ᴜʏᴀɴᴋ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴋᴇʟᴀɴᴀ ᴋᴇ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʟᴇʙɪʜ 30 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!