Connect with us

#SELEBRITI

“Roslan Shah Reb4h semasa Int3rv1ew” – D0akn bel1au,Hawa Rizwana pan1k pert4ma kli berl4ku ktika si4ran l4ngsng,rpnya2 ini seb4b

Published

on

“Roslan Shah Reb4h semasa Int3rv1ew” – D0akn bel1au,Hawa Rizwana pan1k pert4ma kli berl4ku ktika si4ran l4ngsng,rpnya2 ini seb4b

ʀᴏꜱʟᴀɴ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴛᴇʀʙᴀᴜᴋ-ʙᴀᴛᴜᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʀᴇʙᴀʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴇᴛᴀᴍᴜ ᴡʜɪ. ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ ꜱᴇɴꜱᴀꜱɪ ʀᴏꜱʟᴀɴ ꜱʜᴀʜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ʀᴇʙᴀʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴇᴛᴀᴍᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱɪᴀʀᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ɪꜱɴɪɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʀᴀꜱᴍɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴠ3, ʀᴏꜱʟᴀɴ ᴅɪᴋᴇᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴜʟᴏʜ ᴅᴀɴ ᴋɪɴɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴛᴀʙɪʟ.

“ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘʀᴏᴅᴜᴋꜱɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢɢɪʟ ᴘᴀɴᴇʟ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴅɪ ꜱʀɪ ᴘᴇɴᴛᴀꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ʀᴏꜱʟᴀɴ.

“ᴅɪᴀ ꜱᴇᴅᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʀᴇꜱᴘᴏɴꜱ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴛᴇᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ ᴛɪɴɢɢɪ.

“ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅɪᴋᴇᴊᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜɴɢᴀɪ ʙᴜʟᴏʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ. ᴜᴊɪᴀɴ ꜱᴀʀɪɴɢᴀɴ ʀᴛᴋ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ,” ᴜᴊᴀʀ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ.

ʀᴏꜱʟᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴇᴛᴀᴍᴜ ʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙɪɴᴄᴀɴɢᴋᴀɴ ᴛᴏᴘɪᴋ ʙᴇʀᴛᴀᴊᴜᴋ ꜱɪ ᴍᴜʟᴜᴛ ᴛᴇᴍᴘᴀʏᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴅᴜᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ʜᴀᴡᴀ ʀɪᴢᴡᴀɴᴀ ᴅᴀɴ ꜰᴀᴛɪɴ ʜᴀᴍɪᴍᴀʜ.

ʜᴀᴡᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ʀᴀꜱᴀ ᴘᴀɴɪᴋ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴀʟɪ ʙᴇʀʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ꜱᴇʙᴇɢɪɴɪ

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ꜱɪᴛᴜᴀꜱɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀꜱɪᴀʀᴀɴ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ, ʜᴀᴡᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴘᴀɴɪᴋ ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴇɴᴀɴɢ.

“ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ɪɴɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ.

“ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴘᴀɴɪᴋ ꜱᴇᴋᴇᴛɪᴋᴀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴇᴀᴍ ᴘʀᴏᴅᴜᴋꜱɪ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴄᴀʀᴀ. ᴋᴀᴍɪ ʜᴀʀᴜꜱ ᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇ ᴀᴋʜɪʀ.

“ꜱᴀʏᴀ ʜᴀʀᴀᴘ ᴄɪᴋ ʟᴀɴ (ʀᴏꜱʟᴀɴ) ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʙᴀɪᴋ,” ᴜᴊᴀʀ ʜᴀᴡᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴍꜱᴛᴀʀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!