Connect with us

#SELEBRITI

“sy sed1h,hnya krn b4nj1r,sy dk dapt z1arah b4pa” – Ay4hnda Sheera Iskandar M3ninggal Dvnia,Sed1h tk dpt z1arah arwh krana b4njir yg m3lnda

Published

on

“sy sed1h,hnya krn b4nj1r,sy dk dapt z1arah b4pa” – Ay4hnda Sheera Iskandar M3ninggal Dvnia,Sed1h tk dpt z1arah arwh krana b4njir yg m3lnda

ᴋʜᴀʙᴀʀ ᴅᴠᴋᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɪᴀᴋ0ɴ ꜱʜᴇᴇʀᴀ ʟꜱᴋᴀɴᴅᴀʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ, ᴛᴇɴɢᴋᴜ ɪꜱᴋᴀɴᴅᴀʀ ᴘᴜᴛʀᴀ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴍᴇɴɢʜᴇᴍʙᴠꜱᴋᴀɴ ɴ4ꜰᴀꜱ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 1 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪꜱɴɪɴ ᴅɪ ᴘᴀꜱɪʀ ᴍᴀꜱ, ᴋᴇɪᴀɴᴛᴀɴ.

ꜱʜᴇᴇʀᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴇɴᴜʜɴʏᴀ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ꜱʜᴀʜᴇᴇʀᴀ ɪʟᴀɴɪ ᴛᴇɴɢᴋᴜ ɪꜱᴋᴀɴᴅᴀʀ ᴘᴜᴛʀᴀ, 37, ᴍᴇᴍᴀᴋɪᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 75 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋʟʙᴀᴛ ꜱ4 ᴋɪᴛ ᴛᴜᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ᴛᴇʀᴘᴇʀɪɴᴄɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴍᴇɪᴀᴋᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀᴅɪᴋ-ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ.

ᴀʟʟᴀʜʏᴀʀʜᴀᴍ ᴊᴀᴛᴠʜ ꜱ4 ᴋɪᴛ ꜱᴇᴊᴀᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀʟᴜ.

“ʙᴀᴘᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ɪ ᴀᴋʟʙᴀᴛ ꜱ4 ᴋɪᴛ ᴛᴜᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙ0ʟᴇʜ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀ ꜱɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʙᴇʟᴜᴍ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴜɪᴀɴɢ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴅɪʟᴀɴᴅᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴀʟʟᴀʜʏʀʜᴀᴍ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ʙᴇᴋᴀꜱ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀᴋ0ɴ ᴀᴢɴᴀʜ ʜᴀᴍɪᴅ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴘᴀᴅᴀ 1981 ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʀᴄᴇʀᴀɪ ᴘᴀᴅᴀ 1986.

ꜱᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴋᴢɪᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ, ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴅᴇᴋᴀʜᴋᴀɴ ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ᴀʀᴡʜ, ᴍ0ɢᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɪᴍᴀɴ. ᴀʟ-ꜰᴀᴛɪʜᴀʜ

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanNas1hat/Sl4mberM3dia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!