Connect with us

#SELEBRITI

Zalif D4h bern1kah dngn ins4n bern4ma Anis Nurnajwa,k1ta d0akn sem0ga berk3kalan hngga ke Jann4h

Published

on

Zalif D4h bern1kah dngn ins4n bern4ma Anis Nurnajwa,k1ta d0akn sem0ga berk3kalan hngga ke Jann4h

ᴋᴜᴀʟᴀ ʟᴜᴍᴘᴜʀ: ᴘᴇɪᴀᴋᴏɴ ᴢᴀʟɪꜰ ꜱɪᴅᴇᴋ, 37, ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀɴɪᴋᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴀʜʟɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ, ᴀɴɪꜱ ɴᴜʀɴᴀᴊᴡᴀ ᴀʜᴍᴀᴅ ᴍᴀʀᴢᴜᴋɪ, 29, ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʙᴛᴜ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴇɴᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴀᴛ ᴘᴇʀᴛᴜɴᴀɴɢᴀɴ.

ᴢᴀʟɪꜰ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀɴɪᴋᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴀɴᴅɪɴɢᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ʟᴀɴᴄᴀʀ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴄᴜᴀᴄᴀ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴜ.

“ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀɴɪꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀꜰᴀᴢ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 10.30 ᴘᴀɢɪ. ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ɪᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴀꜱ ᴋᴀʜᴡɪɴ ʀᴍ22.50 ʙᴇʀꜱᴇʀᴛᴀ ᴡᴀɴɢ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ʀᴍ20,000.

“ᴛᴀᴋ ᴅɪɴᴀꜰ1ᴋᴀɴ, ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ʙᴇʀᴅᴇ ʙᴀʀ ᴅɪʀᴀꜱᴀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴀᴋᴀᴅ ɴɪᴋᴀʜ ꜱᴜ ᴋᴀʀ ɴᴀᴋ ᴅɪɢᴀᴍʙᴀʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀᴜʀᴀɴʏᴀ ᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ. ᴍᴀᴋʟᴜᴍʟᴀʜ, ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀɴɪᴋᴀʜᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ꜱᴇᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢɢᴀɪᴀꜱ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ʙᴇꜱᴀʀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪᴀɴ ᴍᴇᴛʀᴏ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴢᴀʟɪꜰ, ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴀɴɪꜱ ᴅɪ ꜱɪꜱɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀɴɢɢ ᴏᴛᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇɴʏᴇʀɪ ꜱᴇʀᴛᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴇᴍᴀɴɪ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇʜɪɪᴀɴɢᴀɴ ᴀʀᴡʜ ʙᴀᴘᴀ, ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

“ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴀɴɪꜱ ɪɴɪ ᴜᴍᴘᴀᴍᴀ ᴀʟʟᴀʜ ɢɴᴛɪ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇᴄᴇʀɪᴀᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴀᴘᴀ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ ᴅᴜɴɪᴀ, ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ. ᴋɪɴɪ, ɪʙᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴇᴍᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴀᴍɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴀɴɪꜱ ᴀᴋᴀɴ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪʙᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴀʀᴡʜ ᴘᴀᴘᴀ ᴍɴɪɴɢɢᴀɪ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ɪʙᴜ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴀɴɪꜱ ᴊᴜɢᴀ ꜰᴀʜᴀᴍ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀɴɪᴋᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴀɴᴅɪɴɢᴀɴ ᴢᴀʟɪꜰ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴅɪ ᴄᴍɪ ʜᴀʟʟ & ᴇᴠᴇɴᴛ ꜱᴘᴀᴄᴇ, ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴇɢᴀᴍᴀʟʟ, ᴋᴜᴀɴᴛᴀɴ, ᴘᴀʜᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪʜᴀᴅɪʀɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ 0ᴘᴇʀᴀꜱɪ ꜱᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (ꜱ0ᴘ) ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ.

ᴢᴀʟɪꜰ ʏᴀɴɢ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴍᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ ꜱᴏᴀʟ ᴢᴜʀ1ᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴄᴀᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀɴʏᴀ ʙᴇʀʙᴜʟᴀɴ ᴍᴀᴅᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇʀᴊᴀᴋᴀɴ ᴜᴍʀᴀʜ ᴋᴇ ᴛᴀɴᴀʜ ꜱᴜᴄɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴇᴘᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

ᴛʟᴅᴀᴋ ʜᴀɴʏᴀ ɪᴛᴜ, ᴢᴀʟɪꜰ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ʀᴇꜱᴇᴘꜱɪ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ᴅɪ ɪʙᴜ ᴋᴏᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʀᴀɪᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴀɴᴀᴋ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ ꜱᴇʀᴛᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛʟᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʜᴀᴅɪʀ ᴋᴇ ᴍᴀᴊʟɪꜱɴʏᴀ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋ0ᴅ, ᴢᴀʟɪꜰ ᴅᴀɴ ᴀɴɪꜱ ʙᴇʀᴛᴜɴᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ 20 ᴏɢᴏꜱ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ. ᴘᴇʀʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴢᴀʟɪꜰ ᴅᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴊᴀɪɪɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:CaraM0hon

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!