Connect with us

#SEMASA

“tk smp4i 10min1t ibv tat4p mvka syng” – bay1 ‘p3rgi’ sbb l4ma dlm r4him,ini k1sah ben4rnya

Published

on

“tk smp4i 10min1t ibv tat4p mvka syng” – bay1 ‘p3rgi’ sbb l4ma dlm r4him,ini k1sah ben4rnya

ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʀʙɪᴄᴀʀᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴢᴜʀɪᴀᴛ, ʟᴜᴍʀᴀʜ ʙᴀɢɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀʜᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴏᴀʟ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴛᴜʜᴀɴ. ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴄᴇᴘᴀᴛ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ, ɴᴀᴍᴜɴ ʀᴇᴀʟɪᴛɪɴʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʀᴀᴍᴀɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅɪʀᴋᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ. ꜱᴀᴍᴀʟᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋɪꜱᴀʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴀɪɴᴀ ʀᴜꜱʟɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴜꜱɪᴀ 21 ᴍɪɴɢɢᴜ ʟᴀɢɪ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴍᴇɴɢᴇꜱᴀʜᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀɪʀ ᴋᴇᴛᴜʙᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴜʙᴜʜ ᴀɪɴᴀ ʀᴜꜱʟɪ ᴀɢᴀᴋ ᴋᴇʀɪɴɢ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴛᴀʜᴀᴘ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀɪꜱɪᴋᴏ. ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ᴅɪꜱᴀʀᴀɴᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ɢᴜɢᴜʀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪᴢɪɴ-ɴʏᴀ ʙᴀʏɪ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴀʏʏᴀꜱʜ ɪᴛᴜ ᴍᴀᴍᴘᴜ ʙᴇʀᴛᴀʜᴀɴ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ᴋᴇ-29. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀ, ᴀɪɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅᴇɴɢᴀʀ ꜱᴜᴀʀᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪʙɪᴜꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴄᴢᴇʀ ᴏᴘᴇʀᴀᴛɪᴏɴ.

ɢᴀʀᴀ-ɢᴀʀᴀ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʟᴇᴍᴀʜ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴀᴢᴀɴᴋᴀɴ ᴀʏʏᴀꜱʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ꜱᴇʙᴀᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴀʜᴜ ʙᴇᴛᴀᴘᴀ ᴋᴜᴀᴛɴʏᴀ ᴋᴇɪɴɢɪɴᴀɴ ᴀɪɴᴀ ʀᴜꜱʟɪ ᴍᴀʜᴜ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀʟᴀᴍɪ 2 ᴋᴀʟɪ ᴋᴇɢᴜɢᴜʀᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ. ᴋᴇᴇꜱᴏᴋᴋᴀɴ ʜᴀʀɪɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴀʟᴀʜ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴀᴛᴀᴘ ᴡᴀᴊᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ʙᴀʏɪɴʏᴀ ᴅɪ ɴɪᴄᴜ. ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ, ᴋᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴇᴋᴀʟ ʟᴀᴍᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴀʏʏᴀꜱʜ ʙᴇʀᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ꜱᴜʀᴠɪᴠᴇ ᴅᴇᴋ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ʟᴀᴍᴀ ᴅᴜᴅᴜᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴀʜɪᴍ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴀɪʀ ᴋᴇᴛᴜʙᴀɴ.

ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴍᴇɴᴀ-ᴍᴇɴᴀ, ᴋᴀᴅᴀʀ ᴏᴋꜱɪɢᴇɴ ᴀʏʏᴀꜱʜ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ ᴅʀᴏᴘ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴅᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴜᴀᴛ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴄᴘʀ. ꜱᴇᴊᴜʀᴜꜱ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ᴛɪʙᴀ ᴋᴇ ɴɪᴄᴜ, ᴀɪɴᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ʙɪᴀʀʟᴀʜ ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴇɴᴀɴɢ. ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ ɪᴛᴜ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴘᴜɴ ʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ᴍᴇꜱɪɴ ᴏᴋꜱɪɢᴇɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʀᴜᴀɴɢ ʙᴀɢɪ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ 3 ʙᴇʀᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Kis4hDvnia/FBAinaRusli

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!