Connect with us

#SEMASA

[V1de0]”ras4 mcm hat1 ini dikh1anat1″ – Wan1ta cer1ta det1k seb4k svami k4hwin ‘b4bys1tter’

Published

on

[V1de0]”ras4 mcm hat1 ini dikh1anat1″ – Wan1ta cer1ta det1k seb4k svami k4hwin ‘b4bys1tter’

ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ ᴋᴇᴄᴏʜ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴊɪʀᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴍᴀᴡᴀʀ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴋɪꜱᴀʜ ᴘᴇʀᴘɪꜱᴀʜᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴛᴇɴᴏ ʀɪᴄᴀʀᴅᴏ. ʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴜɴ ᴄᴜᴋᴜᴘ ꜱᴇʙᴜʟᴀɴ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ʙᴇʀɴɪᴋᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴏꜱᴏᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ɪᴀɪᴛᴜ ʙᴇᴋᴀꜱ ʙᴀʙʏ ꜱɪᴛᴛᴇʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ.

ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ꜱᴛᴇɴᴏ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴜɴ ᴅɪᴘᴇᴄᴀᴛ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʀᴀꜱᴍɪ ᴅᴀɴ ɪᴀ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴜᴍᴜᴍ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛɴʏᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ. ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴀᴡᴀʀ ꜱᴇʟᴀᴋᴜ ʙᴇᴋᴀꜱ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴀᴍᴘɪʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴛᴇᴍᴜʙᴜᴀʟ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱᴋᴀɴᴅᴀʟ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴊᴇʟᴀꜱ ᴍᴀᴡᴀʀ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ʙᴀʀᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛ. ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ɪᴛᴜ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴛᴀʜɴɪᴀʜ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴋᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪɪɴɢɪɴɪ. ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴄᴀʟᴏɴ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴛᴇɴᴏ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇᴋᴀꜱ ᴘᴇᴍʙᴀɴᴛᴜɴʏᴀ, ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ɪᴛᴜ ɴʏᴀᴛᴀ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪᴋʜɪᴀɴᴀᴛɪ.

ᴛᴇʀᴜꜱ ᴛɪᴍʙᴜʟ ᴘᴇʀꜱᴏᴀʟᴀɴ ʙɪʟᴀᴋᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴅᴜᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴅᴇᴋᴀᴛ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴀᴍᴀ ʟᴀɪɴ. ᴡᴀʟᴀᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴋɪɴɪ ᴍᴀᴡᴀʀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴋᴇʀᴀꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴛᴀʜᴀɴᴋᴀɴ ʜᴀᴋ ᴘᴇɴᴊᴀɢᴀᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴇɴɢɢᴀɴ ᴛᴇʀʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. ᴍᴀʟᴀʜ ᴀʀᴛɪꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ɪɴɢɪɴ ᴛɪᴛʟᴇ ᴅɪᴘᴇɢᴀɴɢɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪʙᴜ ᴅɪʀᴀᴍᴘᴀꜱ ‘ʙᴀʙʏ ꜱɪᴛᴛᴇʀ’ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Kis4hDvnia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!