Connect with us

#SEMASA

“lvar bil1k sy dil4yn spt bib1k,di b1lik terp4ksa tdur dngn madv” – Gad1s meny3sal jd ister1 ke-2,t4mpil cer1ta perk4ra seb3nar

Published

on

“lvar bil1k sy dil4yn spt bib1k,di b1lik terp4ksa tdur dngn madv” – Gad1s meny3sal jd ister1 ke-2,t4mpil cer1ta perk4ra seb3nar

ᴛᴀɴʏᴀʟᴀʜ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ, ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴀꜱᴛɪ ʙᴇɴᴄɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ‘ᴍᴀᴅᴜ’. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴋᴇꜱ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴍᴀᴅᴜ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴇʀᴘᴏʟɪɢᴀᴍɪ ɪɴᴅᴀʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇꜱᴀʀ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴀɢɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ.

ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀɴɪꜱ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴘᴇʀᴍᴜʟᴀᴀɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙɪʙɪᴛᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴇʀɪᴛᴀᴀɴ.

ᴋɪꜱᴀʜ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀʏᴀ ɪɴɪ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀᴋᴛɪᴠɪꜱ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ, ɴᴀᴛɪᴘᴀʜ ᴀʙᴜ, ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ.

“ᴍᴀʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇʜᴀʀɪ ᴅᴜᴀ ᴋᴀᴋᴘᴀʜ ᴋᴇɴᴀʟ. ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴇʙɪʜ 10 ᴛᴀʜᴜɴ… ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴊᴀᴜʜ ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴇꜱᴇᴋᴀʟɪ ᴍᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴋᴀᴋᴘᴀʜ.

“ꜱᴀʜᴀʙᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ɪʙᴀʀᴀᴛ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀᴅɪᴋ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴀᴋᴘᴀʜ ɪɴɪ ᴅɪʙᴇꜱᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀᴛɪᴍ. ᴛɪᴀᴅᴀ ᴀʙᴀɴɢ, ᴛɪᴀᴅᴀ ᴋᴀᴋᴀᴋ… ᴍᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴀʀᴀ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ɴᴇɴᴇᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

madu 1

ᴍᴀʏᴀ ɴᴇᴋᴀᴅ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴅᴜɴʏᴀ ɪᴋʜʟᴀꜱ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴɴʏᴀ. ɢᴀᴍʙᴀʀ ʜɪᴀꜱᴀɴ.

“ᴍᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴜ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴍɪʀ, ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ. ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴅɪʜᴀʟᴀᴜ ᴏʟᴇʜ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ. ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴋᴀᴋᴘᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴀʏᴀᴛ ɪᴛᴜ. ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ɢᴀᴍʙᴀʀ-ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴍᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴏɴɢꜱɪ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴛᴏɴᴛᴏɴᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴍɪʀ.

“ɪᴛᴜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴀᴍɪʀ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʟɪꜱ, ᴋᴀᴋ. ᴀᴍɪʀ ʏᴀɴɢ ʟᴇᴛᴀᴋ ɢᴀᴍʙᴀʀ-ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴛᴜ. ᴅɪᴀ ɴᴀᴋ ᴛᴜɴᴊᴜᴋ ᴋᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀᴊᴀ. ʙᴇɴᴀʀʟᴀʜ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴋᴀᴋᴘᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀʀ. ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ɪɴɪ, ᴅᴜɴɪᴀ ᴛɪᴘᴜ-ᴛɪᴘᴜ ʙᴀɢɪ ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀ ɴᴀᴛɪᴘᴀʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀʜᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴀᴋᴘᴀʜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ɴᴀᴛɪᴘᴀʜ, ᴍᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴍɪʀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴀʟᴀʜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴀʏᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ʜᴀꜱʀᴀᴛɴʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴋᴇᴅᴜᴀ, ɴᴀᴛɪᴘᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴀɢᴀᴋ ᴋᴇʙᴇʀᴀᴛᴀɴ ɴᴀᴍᴜɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇʏᴀᴋɪɴᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇɢᴀꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪʀᴇꜱᴛᴜɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ.

“ꜱᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ ᴍᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴅʀᴀꜱᴛɪᴋ, ʙᴇʀᴘɪɴᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ꜱᴇʙᴜᴍʙᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀᴅᴜ. ꜱᴇᴊᴀᴋ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴊᴀʀᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇʟᴇꜰᴏɴ ᴋᴀᴋᴘᴀʜ, ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴘᴜʟᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʙɪʟᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴊᴀʀɪ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ.

“ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴜʟᴜɴʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴀʀɪꜱᴍᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴅɪᴍɪɴᴀᴛɪɴʏᴀ ᴅᴇᴍɪ ᴋᴇᴛᴀᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ.

“ᴍᴀʏᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ ꜱᴇʙᴜᴍʙᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀᴅᴜ ᴍᴀʟᴀʜ ᴅɪᴘᴀᴋꜱᴀ ꜱᴇᴋᴀᴛɪʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀᴅᴜɴʏᴀ. ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴊᴀɴɢᴋᴀᴜ ᴅᴇᴋ ᴀᴋᴀʟ ᴍᴀᴋᴀ ʙᴇʀᴛᴀʟᴜ-ᴛᴀʟᴜ ꜱᴏᴀʟᴀɴ ᴋᴀᴋᴘᴀʜ ʟᴏɴᴛᴀʀᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ,” ᴋᴏɴɢꜱɪ ɴᴀᴛɪᴘᴀʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴇʙɪʜ 10 ᴛᴀʜᴜɴ ᴀᴋᴛɪꜰ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀᴋᴛɪᴠɪꜱ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛᴀɴ.

natipah

ɴᴀᴛɪᴘᴀʜ (ᴅᴇᴘᴀɴ) ᴀᴋᴛɪꜰ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴀᴘᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ 10 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅɪᴘᴇʀʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴡᴇɴᴀɴɢ-ᴡᴇɴᴀɴɢɴʏᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴍᴀʀ ᴛɪᴅᴜʀ, ᴍᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʟᴀʏᴀɴ ᴜᴍᴘᴀᴍᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅɪ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴜɴɪɴʏᴀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴅᴜɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

ᴅᴇᴋ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴀɴ, ɴᴀᴛɪᴘᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴍᴀʏᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴜʀᴀʜᴋᴀɴ ʀᴀʜꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇɴᴅᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴇʟᴇɴɢɢᴜɴʏᴀ.

“ᴏᴛᴀᴋ ᴋᴀᴋ ᴘᴀʜ ᴘᴜʟᴀ ʟɪɢᴀᴛ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀʀᴜꜱ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ. ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ ᴍᴀʏᴀ ʙᴇʀᴍᴀᴋɴᴀ ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴜɴᴛᴜʜᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ. ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴜᴀᴛᴜ ʜᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴜᴅᴀʜ.

“ᴊᴀᴅɪ ᴋᴀᴋᴘᴀʜ ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀʏᴀ ʀᴜᴊᴜᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴀʀɪꜰ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ɢᴜɪᴅᴇ ᴅɪᴀ. ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱᴀ ɪɴɪ, ᴍᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴘᴜɴ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɢᴜᴀᴍɴʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀ ɴᴀᴛɪᴘᴀʜ ʟᴀɢɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!