Connect with us

#SELEBRITI

“Nafiez Zaidi t1nggal seb1lik di pvlau perh3ntian?” – Nafiez ditvdvh ol3h org ‘may4’,tidur seb1lik dngn kek4sih

Published

on

“Nafiez Zaidi t1nggal seb1lik di pvlau perh3ntian?” – Nafiez ditvdvh ol3h org ‘may4’,tidur seb1lik dngn kek4sih

ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ, ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ꜰɪꜰʏ ᴀᴢᴍɪ ᴅᴀɴ ɴᴀꜰɪᴇᴢ ᴢᴀɪᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇʟᴀɴᴄᴏɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴅɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘᴇʀʜᴇɴᴛɪᴀɴ, ʙᴇꜱᴜᴛ, ᴛᴇʀᴇɴɢɢᴀɴᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍᴀꜱᴜᴋɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴇʀᴀɴɢɪɴᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴊᴀᴋ 24 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ᴏᴍʙᴀᴋ ᴋᴜᴀᴛ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴀᴅᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴍᴇɴᴜᴅᴜʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴇʟᴏᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʀᴋᴜɴᴊᴜɴɢ ᴋᴇ ᴘᴜʟᴀᴜ ɪᴛᴜ. ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ, ɴᴀꜰɪᴇᴢ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀɴɢᴋᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴄᴀᴍᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜᴅᴜʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ꜱᴇʙɪʟɪᴋ.

“ᴅɪᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴋᴀꜱɪʜ ᴅᴀɴ ɪᴀ ᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ɪᴛᴜ. ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴋᴀᴍɪ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ ᴀᴛᴀꜱ ᴜɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ꜱᴜᴋᴀ-ꜱᴜᴋᴀ.

“ʙᴇᴛᴜʟ, ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ᴛɪᴍʙᴜʟᴋᴀɴ ꜰɪᴛɴᴀʜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴀᴍɪ ʙᴜᴀᴛ ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ. ɴᴀᴍᴜɴ, ᴋᴀᴍɪ ᴄᴜᴍᴀ ɴᴀᴋ ᴋᴏɴɢꜱɪ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴋᴀᴛᴀ ɴᴀꜰɪᴇᴢ ʟᴀɢɪ, ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴜᴅᴜʜ ᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ. ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ʙᴀᴛᴀꜱ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ.

“ᴛᴀᴋ ʜᴀɪʀᴀɴʟᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴜᴅᴜʜ ᴋᴀᴍɪ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇɴᴅᴀ ᴛᴀᴋ ᴇʟᴏᴋ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ᴋᴀᴍɪ ᴊᴀɢᴀ ᴋᴇʟᴀᴋᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴊᴀɢᴀ ʙᴀᴛᴀꜱᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ. ʟᴀɢɪᴘᴜɴ ɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ɴᴇɢᴀʀᴀ. ꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ʀᴇꜱᴏʀᴛ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ɪꜱʟᴀᴍ. ᴛᴀᴋᴋᴀɴʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ɴᴀᴋ ᴘᴇʀɢɪ ᴅᴜᴅᴜᴋ ʙᴇʀᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀᴀɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴘᴜɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴏᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴜɴ ᴋᴇɴᴀʟ ᴋᴀᴍɪ. ʙɪᴀʀʟᴀʜ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ɴᴀᴋ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴀᴘᴀᴘᴜɴ. ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ʜᴀɴʏᴀ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ. ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴘᴜɴ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ɴᴀꜰɪᴇᴢ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ʙᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴜʟᴀᴜ ɪᴛᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴀᴍ 10 ᴘᴀɢɪ ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴏᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Rot1Kay4

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!