Connect with us

#AGAMA

“im4mkan sol4t trus ‘lulvs’ jad1 men4ntu” – Det1k man1s bil4 lel4ki perk3nalkn dir1 pada kluarga,ini yg dim1nta ag4r bol3h lvlus jd men4ntu

Published

on

“im4mkan sol4t trus ‘lulvs’ jad1 men4ntu” – Det1k man1s bil4 lel4ki perk3nalkn dir1 pada kluarga,ini yg dim1nta ag4r bol3h lvlus jd men4ntu

ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɢᴀᴅɪꜱ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴅᴇᴛɪᴋ ᴍᴀɴɪꜱ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛᴇᴍᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪɴʏᴀ ʜᴀᴅɪʀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴅɪ ʟᴀᴍᴀɴ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʀᴇᴀᴋꜱɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀʀɢᴀᴍᴀʏᴀ.

ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴀᴋᴀᴜɴ ᴋʏꜱꜱᴛɴᴀᴀ, ɢᴀᴅɪꜱ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 19 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ɢᴀᴍʙᴀʀ ᴅᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇᴍᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪɴʏᴀ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴍᴀᴍᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴜᴀʟᴀɴ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

ᴇɴᴛʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀᴊᴜᴋ “ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴍᴀᴍᴀ ᴇxɪᴄᴛᴇᴅ ᴊᴜᴍᴘᴀ ʙᴀᴋᴀʟ ᴍᴇɴᴀɴᴛᴜ” ɪᴛᴜ ᴋɪɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʜᴀᴍᴘɪʀ 20 ʀɪʙᴜ ᴋᴀʟɪ ᴜʟᴀɴɢ ᴋɪᴄᴀᴜ ᴅᴀɴ ʟᴇʙɪʜ 50 ʀɪʙᴜ ᴛᴀɴᴅᴀ ꜱᴜᴋᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ Qɪᴇꜱ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴅᴇᴛɪᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʜᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅɪʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴇᴍᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ ʟᴀɢɪ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴀɴ ᴛᴇᴍᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ.

ɴᴀᴍᴜɴ ᴋᴀʟɪ ɪɴɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ “ᴋᴀᴡᴀɴ” ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴡʜᴀᴛꜱᴀᴘᴘ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴋᴀɴ “ᴋᴀᴡᴀɴ” ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇᴊᴜʀᴜꜱ ʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴋᴇɴᴀʟᴋᴀɴ ᴛᴇᴍᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀɴʏᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱ0ʟᴀᴛ ꜰᴀʀᴅᴜ ꜱᴀᴍʙɪʟ ᴅɪɪᴍᴀᴍᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴛᴇᴍᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

Qɪᴇꜱ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇᴍᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪɴʏᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀʀɢᴀᴍᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴀɢᴀʀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴊᴏᴅᴏʜ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛɴʏᴀ ᴊɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ, ᴋɪᴛᴀ ᴘᴇʀʟᴜʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀʜ ᴅɪʀɪ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʟᴀᴊᴀʀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ꜱᴏᴀʟ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀʙ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ, ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴɢᴀᴋʜɪʀɪ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴɴʏᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanNas1hat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!