Connect with us

#SELEBRITI

“d0akan untuk an4k sy,posit1f c0v19” – an4k Ain Edruce p4nik an4k pos1tif c0v19,m1nta d0a ikhl4s ag4r an4k kemb4li pvlih

Published

on

“d0akan untuk an4k sy,posit1f c0v19” – an4k Ain Edruce p4nik an4k pos1tif c0v19,m1nta d0a ikhl4s ag4r an4k kemb4li pvlih

ᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴀɪɴ ᴇᴅʀᴜᴄᴇ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴏʀᴀʏᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴜᴊɪᴀɴ ᴄᴀʟɪᴛᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ʀᴀʙᴜ.

ᴀɪɴ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴜʀᴜʟᴀɪɴ ᴇᴅʀᴜᴄᴇ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀɢᴇɢᴀꜱ ᴋᴇ ᴜɴɪᴛ ᴋᴇᴄᴇᴍᴀꜱᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴘᴜꜱᴀᴛ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴅᴇᴍᴀᴍ ᴘᴀɴᴀꜱ ᴅᴀɴ ɴᴀɪᴋ ʙɪɴᴛɪᴋ-ʙɪɴᴛɪᴋ ᴍᴇʀᴀʜ ᴅɪ ʙᴀᴅᴀɴ.

“ᴍᴜʟᴀ-ᴍᴜʟᴀ ɴᴀɪᴋ ʙɪɴᴛɪᴋ-ʙɪɴᴛɪᴋ ᴍᴇʀᴀʜ ᴅᴇᴋᴀᴛ ʙᴀᴅᴀɴ ꜱᴏʀᴀʏᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴜᴊɪᴀɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴏʀᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ɴᴇɢᴀᴛɪꜰ.

Ain 1

ᴀɴᴀᴋ ᴀɪɴ ᴍᴀꜱɪʜ ᴅɪʀᴀᴡᴀᴛ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ.

“ᴛᴀᴘɪ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴘᴀɴᴀꜱ ᴅᴀɴ ꜱᴜʜᴜ ʙᴀᴅᴀɴ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴛɪɴɢɢɪ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴜɴɪᴛ ᴋᴇᴄᴇᴍᴀꜱᴀɴ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɴᴀᴋ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴀʜᴀɴ ᴡᴀᴅ, ᴋᴇɴᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴡᴀʙ ᴛᴇꜱᴛ.

“ʙɪʟᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴜᴊɪᴀɴ ᴄᴀʟɪᴛᴀɴ, ʀᴜᴘᴀ-ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19. ꜱᴇʙᴀʙ ɪᴛᴜ ʙᴀᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ɴᴀɪᴋ ʙɪɴᴛɪᴋ-ʙɪɴᴛɪᴋ ᴍᴇʀᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴀɪɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ ꜱᴏʀᴀʏᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ᴍᴀʟᴀʜ, ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴋᴇᴋᴀꜱɪʜ ᴘᴀᴋꜱᴀ ʀᴇʟᴀ ɪɴɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀᴋᴛʀᴇꜱ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 31 ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ.

“ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀᴊᴀ ꜱᴏʀᴀʏᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ʀᴜᴍᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-19. ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴜᴀʀᴀɴᴛɪɴ ᴋᴇɴᴅɪʀɪ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ.

“ʙᴜᴀᴛ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀᴊᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜꜱᴋᴀɴ ꜱᴏʀᴀʏᴀ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ.

ꜱᴜᴀᴍɪ ᴀɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴏꜱɪᴛɪꜰ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

“ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴍᴀꜱɪʜ ɴᴀᴋ ᴘᴀɴᴛᴀᴜ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴏʀᴀʏᴀ. ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ꜱᴜʜᴜ ʙᴀᴅᴀɴ ᴅᴀʜ ᴍᴇɴᴜʀᴜɴ. ɪɴꜱʏᴀ-ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʟᴜꜱᴀ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢʜᴜᴊᴜɴɢ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ᴀɴᴀᴋ ᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴠɪʀᴜꜱ ᴘᴀʀᴀɪɴꜰʟᴜᴇɴᴢᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴡᴀᴅ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ, ᴀɪɴ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀᴍɪʀᴜʟ ʜᴀꜰɪᴢ ᴘᴀᴅᴀ 13 ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ 2019 ᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴢᴜʀɪᴀᴛ, ꜱᴏʀᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ 19 ᴍᴇɪ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!