Connect with us

#SEMASA

“smpai hat1 ab4ng bvat say4ng bgini” – Svami palsvkan svrat kem4tian ist3ri ke-2 ag4r dap4t ‘bers4ma’ dngn rem4ja 19 tahvn,sungguh k3ji perbvatan d1a

Published

on

“smpai hat1 ab4ng bvat say4ng bgini” – Svami palsvkan svrat kem4tian ist3ri ke-2 ag4r dap4t ‘bers4ma’ dngn rem4ja 19 tahvn,sungguh k3ji perbvatan d1a

ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀᴅᴀɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀɪꜱᴛᴇʀɪ, ᴛᴇʀᴋᴀᴅᴀɴɢ ꜱᴇɢᴇʟɪɴᴛɪʀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴇʀɢᴀᴍᴀᴋ ‘ᴍᴀᴋᴀɴ ʟᴜᴀʀ’ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʙᴜᴋᴀɴ-ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀʜᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴜᴊᴀɴɢ. ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ ʟᴀʟᴜ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ꜰɪʀᴍᴀɴꜱʏᴀʜ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ʙᴀᴛᴀꜱᴀɴ ᴀᴋᴀʟ ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴄɪɴᴛᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴋᴀɴᴅᴀʟɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ɢᴀᴅɪꜱ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 19 ᴛᴀʜᴜɴ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ꜱɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴋᴇʀᴀᴘ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ᴋᴀᴍᴘᴜɴɢ ʜᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 6 ʙᴜʟᴀɴ ʙᴇʀᴛᴜʀᴜᴛ-ᴛᴜʀᴜᴛ. ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ᴄᴜʀɪɢᴀ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ɪɴꜰᴏʀᴍᴀꜱɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ʙᴀʀᴜ, ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴᴊᴀᴡᴀᴛ ᴀᴡᴀᴍ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ‘ꜱᴇʀʙᴜᴀɴ’.

ᴀʟᴀɴɢᴋᴀʜ ʀᴇᴛᴀᴋ ꜱᴇʀɪʙᴜ ʜᴀᴛɪɴʏᴀ, ʙᴇɴᴀʀʟᴀʜ ꜱɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɢᴀᴅɪꜱ ᴍᴜᴅᴀ ɪᴛᴜ ʏᴀɴɢ ʀᴜᴘᴀ-ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴊɪʀᴀɴ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ʙᴇʀᴅᴇᴋᴀᴛᴀɴ. ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛᴋᴀɴ, ꜰɪʀᴍᴀɴꜱʏᴀʜ ʙᴇʀʟᴀɢᴀᴋ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅᴜᴅᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀɢᴀᴍᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ᴘᴀʟꜱᴜ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴏɴᴏɴɴʏᴀ ꜱɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴛᴇʟᴀʜ ‘ᴘᴇʀɢɪ’ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʟᴀᴍᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʀᴍɪɴɢɢᴜ-ᴍɪɴɢɢᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴜʀᴜᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ʜᴀꜱɪʟ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ 36 ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅɪᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴋʟᴀꜱɪꜰɪᴋᴀꜱɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋɪ. ᴋɪɴɪ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʜᴀɴᴀɴ ᴀᴛᴀꜱ ᴅᴀᴋᴡᴀᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ ᴍᴇᴍᴀʟꜱᴜᴋᴀɴ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅᴀᴛᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:k1sahDvnia

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!