Connect with us

#SEMASA

“ber1 kep4da Pres1den Rus1a” – p1lu sa4t pek3rja pervbat4n urvs jen4zah an4k2 ukr4ine

Published

on

“ber1 kep4da Pres1den Rus1a” – p1lu sa4t pek3rja pervbat4n urvs jen4zah an4k2 ukr4ine

ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜ0ꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴅɪ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴘᴇʟᴀʙᴜʜᴀɴ ᴍᴀʀɪᴜᴘ0ʟ, ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴋᴇᴄ0ʜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴀᴍʙᴜɪᴀɴꜱ ᴛɪʙᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 6 ᴛᴀʜᴜɴ.

ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴀᴘ0ʀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀɪᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅ3 ʀᴀᴀɴ ꜱᴇʀɪᴜꜱ ᴀᴋʟʙᴀᴛ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀ ᴛᴇᴍʙ4ᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴇʀ4 ʀᴜꜱɪᴀ.

ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʀᴀᴋᴀᴍᴀɴ ᴠɪᴅᴇ0 ᴅɪᴋ0ɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀɢᴇɴꜱɪ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴀᴘᴛɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴘᴀʀᴋᴀɴ ꜱᴀᴀᴛ ɢᴇɴᴛɪɴɢ ᴘ4ᴋᴀʀ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ʙᴇʀᴛᴜɴɢᴋᴜꜱ-ʟᴜᴍᴜꜱ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴʏᴇʟ4ᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ.

ᴍᴀɪᴀɴɢɴʏᴀ, ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛʀ4ɢɪꜱ ᴀᴋʟʙᴀᴛ ᴋᴇᴄᴇᴅ3 ʀᴀᴀɴ ᴘ4ʀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀɪᴀᴍɪ.

ᴋᴇᴍ4 ᴛɪᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴊᴇʟᴀꜱ ᴍᴇɴᴊᴇɴᴛɪᴋ ᴇᴍ0ꜱɪ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋᴀᴋɪᴛᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ɪᴛᴜ. ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇᴛᴜɢᴀꜱ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴ4ʜᴀɴ ᴋᴇꜱᴇ ᴅɪʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀɪɪʀᴋᴀɴ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀɪᴀʜ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴍᴇɪᴜᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴀꜱᴀʀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ʀᴜꜱɪᴀ ᴠʟᴀᴅɪᴍɪʀ ᴘᴜᴛɪɴ.

“ᴛᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ɪɴɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴛɪɴ, ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ᴘᴀʀᴀ ᴅ0ᴋᴛᴏʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴ4ɴɢɪꜱ …,” ᴛᴇʀɪ4ᴋɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴀᴅᴀ ᴍᴀʀ4ʜ ʙᴇʀᴄᴀᴍᴘᴜʀ ᴋᴇᴄᴇᴡᴀ.

ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴅ0ᴋᴛᴏʀ ʙᴇʀᴛᴜɴɢᴋᴜꜱ-ɪᴜᴍᴜꜱ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴʏᴇɪᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ɪᴛᴜ, ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴜɴɪᴛ ʀᴀᴡ4ᴛᴀɴ ʀ4ᴘɪ (ɪᴄᴜ) ᴅɪ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ.

ɪʙᴜɴʏᴀ ᴘᴜʟᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴅ4ɴɢ ᴅᴜᴅᴜᴋ ʙᴇʀꜱᴇɴᴅɪʀɪᴀɴ ᴅɪ ᴋ0ʀɪᴅᴏʀ, ᴍᴇɴʏᴜꜱᴜɴ ʙᴀʀᴀɴɢ-ʙᴀʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴋᴇᴊ4ʀᴋᴀɴ ᴋᴇ ʜꜱᴘɪᴛᴀʟ.

ʙᴇʀᴅᴀꜱᴀʀᴋᴀɴ ʀᴇᴋ0ᴅ, ɪɴɪ ʙᴜᴋᴀɴ ᴋᴇᴍ4 ᴛɪᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɪɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅɪʙᴀᴡᴀʜ ᴜꜱɪᴀ 18 ᴛᴀʜᴜɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇᴘᴇʀ4ɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴄᴇᴛᴜꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋʀɪꜱɪꜱ ᴍᴇᴍᴜɴᴄ4ᴋ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʀᴜꜱɪᴀ ᴅᴀɴ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

ᴘᴀᴅᴀ 26 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ, ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴡᴀʀɢᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 6 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʟᴀᴘ0ʀ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴋʟʙᴀᴛ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀ ᴘᴇɪᴜʀᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇᴅɪɪ ʀᴜꜱɪᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanNas1hat/Er4barv

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!