Connect with us

#SEMASA

Ibu tk s4nggup an4k ‘dih3ntam’ Cpr,dad4 dit3kn2,ini yg dibvat oleh ibu k4ndung

Published

on

Ibu tk s4nggup an4k ‘dih3ntam’ Cpr,dad4 dit3kn2,ini yg dibvat oleh ibu k4ndung

ꜱᴇʜᴀʀɪ ꜱᴇɪᴇᴘᴀꜱ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ, ᴀɴᴀᴋ ꜱʏᴜʀɢᴀ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀʟ ᴀʏʏᴀꜱʜ ᴍ0ʜᴀᴍᴀᴅ ᴀʀɪꜰꜰ ᴍᴇɴɪɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ‘ᴘ0ᴛᴛᴇʀ ꜱʏɴᴅʀ0ᴍᴇ’ ᴅᴀɴ ‘ʜʏᴘ0ᴘʟᴀꜱᴛɪᴄ ʟᴜɴɢꜱ’.

ᴄᴇʀɪᴛᴀ ɴᴜʀᴜʟ ᴀɪɴᴀ ʀᴜꜱʟɪ, 27, ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴛᴇʀᴘᴋꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɪᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ʙᴀʏɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ 29 ᴍɪɴɢɢᴜ ɪᴛᴜ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴᴅᴇʀɪᴛ4.

“ᴅᴏᴋᴛ0ʀ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ʙᴀʙʏ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ʙ0ʟᴇʜ ꜱᴜʀᴠɪᴠᴇ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɴᴀᴋ ᴋᴀᴛᴀ ᴘᴜᴛᴜꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴍɪ.

“ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ɴᴀᴋ ʙᴀʙʏ ᴘʀɢɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴇɴᴀɴɢ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇᴇᴘ 0ɴ ᴄᴘʀ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ᴛᴇɴɢ0ᴋ ᴅɪᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴄᴘʀ. ʙᴀᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴋᴇᴄɪʟ ᴅᴀɴ ʙɪʟᴀ ᴅɪᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴇᴋᴀɴ-ᴛᴇᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ꜱᴀɴɢɢᴜᴘ ɴᴀᴋ ᴛᴇɴɢ0ᴋ.

“ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴅᴇᴄɪᴅᴇ ᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴘʀɢɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴇɴᴀɴɢ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋ0ᴅ ‘ᴘ0ᴛᴛᴇʀ ꜱʏɴᴅʀ0ᴍᴇ’ ᴅᴀɴ ‘ʜʏᴘ0ᴘʟᴀꜱᴛɪᴄ ɪᴜɴɢꜱ’ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴋᴇᴄ4ᴄᴀᴛᴀɴ ɢᴇɴᴇᴛɪᴋ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴀʏɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ɪᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴇᴋᴜʀᴀɴɢᴀɴ ᴛɪꜱᴜ ᴘ4ʀᴜ-ᴘ4ʀᴜ.

ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ᴀʟ ᴀʏʏᴀꜱʜ ᴅɪʟ4ʜɪʀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 16 ᴅɪꜱᴇᴍʙᴇʀ 2021.

ᴘᴀᴅᴀ ᴜꜱɪᴀ ᴋᴀɴᴅᴜɴɢᴀɴ 21 ᴍɪɴɢɢᴜ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴀɪʀ ᴋᴇᴛᴜʙ4ɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴀʜɪᴍ ɴᴜʀᴜʟ ᴀɪɴᴀ ᴍᴇɴɢᴇʀɪɴɢ ᴅᴀɴ ɪᴀ ʙᴇʀʙ4ʜᴀʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴀʏɪ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanNas1hat/Mal4ysiaT1me

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!