Connect with us

#SELEBRITI

Ak1bat d3ngki,isteri Zul terk3na s1hir,hnya mampv bar1ng spt ‘jen4zah’,ini kis4hnya

Published

on

Ak1bat d3ngki,isteri Zul terk3na s1hir,hnya mampv bar1ng spt ‘jen4zah’,ini kis4hnya

ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀɴɢᴋᴀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋ ᴋʜᴀʙᴀʀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀɴʏɪ ᴢᴜʟ (2 ʙʏ 2) ᴅᴀɴ ɪɴᴛᴀɴ ᴍᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ 22 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ʀᴜᴘᴀ-ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀꜱᴇᴍʙᴜɴʏɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴅᴜɢᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ʀɪɴᴛᴀɴɢᴀɴ.

ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴇɴᴀᴋᴜᴛᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴀʏᴀ, 39, ᴅɪᴜᴊɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇꜱᴀᴋɪᴛᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ɢᴜɴᴀ-ɢᴜɴᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɪʟᴍᴜ ʜɪᴛᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴅᴏʀᴏɴɢ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴋɪ.

ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴍᴀʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱᴇꜱᴀᴋ ɴᴀꜰᴀꜱ ᴅᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴇʀɪꜱᴛɪᴡᴀ ᴘᴇʟɪᴋ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʜᴀᴛɪɴʏᴀ ʙᴇʀʙᴏʟᴀᴋ-ʙᴀʟɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ʜᴀꜱʀᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴢᴜʟ ᴀᴛᴀᴜ ᴢᴜʟᴋᴇꜰʟɪ ᴍᴀᴊɪᴅ, 50.

“ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇꜱᴀᴋ ɴᴀꜰᴀꜱ, ᴋᴀᴋɪ ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀᴋɪᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ ᴛᴇʀᴀꜱᴀ ᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀᴀᴛ. ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀᴋᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴀᴡᴀʀ ʜᴀᴛɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀɴɪᴋᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴢᴜʟ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴛᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴋᴀʜᴀɴ.

“ᴍᴀʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴘᴇʀɴɪᴋᴀʜᴀɴ ᴋᴀᴍɪ, ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀᴏɴᴛᴀᴋ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ.

zul 2

ɢᴀɴɢɢᴜᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴅɪʀɪ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴀʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍʙᴀᴛᴀʟᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴍᴀʏᴀ, ᴅᴜɢᴀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋɪʀᴀ-ᴋɪʀᴀ ᴛɪɢᴀ ᴍɪɴɢɢᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴀᴊʟɪꜱ ᴘᴇʀɴɪᴋᴀʜᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

“ᴍᴜᴊᴜʀ ᴀᴅᴀ ᴛᴇᴍᴀɴ-ᴛᴇᴍᴀɴ ʀᴀᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ʟᴀᴡᴀɴ ᴘᴇʀᴀꜱᴀᴀɴ ɪᴛᴜ.

“ꜱʏᴜᴋᴜʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʙᴇʀɴɪᴋᴀʜ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ʜɪʟᴀɴɢ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴜʟɪʜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ, ᴍᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀɴɢɢᴏᴛᴀɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴛʜᴇ ɢɪʀʟꜱ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴍɪᴍᴘɪ ᴘᴇʟɪᴋ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴅɪ ᴛᴇᴘɪ ᴋᴜʙᴜʀ.

ᴍᴀʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴘᴇʀɴɪᴋᴀʜᴀɴ ᴋᴀᴍɪ, ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀᴏɴᴛᴀᴋ

ᴍᴀʟᴀʜ, ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴛɪᴅᴜʀ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴇʀʙᴀʀɪɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴇɢᴀᴋ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴍɪᴍᴘɪ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴀɢᴀᴋ ᴘᴇʟɪᴋ ᴅɪ ᴛᴇᴘɪ ᴋᴜʙᴜʀ.

“ꜱᴇʟᴀɪɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴜꜱᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪᴅᴜʀ, ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢɪʀɪɴɢ ᴀᴛᴀᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴏꜱɪꜱɪ ʟᴀɪɴ. ʜᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀʙᴀʀɪɴɢ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀᴅᴀ. ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴅɪᴀ ᴍᴀʜᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀᴛɪ,” ᴛᴇʀᴀɴɢɴʏᴀ.

ʙɪᴍʙᴀɴɢ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʟᴇʙɪʜ ᴘᴀʀᴀʜ, ᴍᴀʏᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴄᴜʙᴀ ʙᴇʀᴜʙᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ɪꜱʟᴀᴍ.

ʙᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇʀᴀᴘ ʙᴇʀᴍɪᴍᴘɪ ᴡᴀᴊᴀʜ ꜱᴇꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ʜᴀᴊᴀᴛ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴘᴇᴛᴜɴᴊᴜᴋ.

zul 3

ᴢᴜʟ ᴅᴀɴ ᴍᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴘᴇʀɴɪᴋᴀʜᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ

“ꜱᴀʏᴀ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ʜᴀᴊᴀᴛ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴇᴛᴜɴᴊᴜᴋ ꜱɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ɪɴɪ. ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀʟɪ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴡᴀᴊᴀʜ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀᴀꜰᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ. ᴛɪᴅᴀᴋ ᴇʟᴏᴋ ᴍᴇɴʏɪᴍᴘᴀɴ ᴅᴇɴᴅᴀᴍ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴀᴋᴜᴛ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ꜱᴇʙᴇɢɪɴɪ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴀʏᴀ.

“ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪɴɪ ᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴊɪᴡᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴏꜱᴏɴɢ. ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴋᴜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ᴅɪᴊᴀᴜʜᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴜɴꜱᴜʀ ꜱɪʜɪʀ ʟᴀɢɪ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ᴍᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴢᴜʟ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀɴɪᴋᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ 22 ꜰᴇʙʀᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ. ɪɴɪ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴋᴀʜᴀɴ ᴋᴀʟɪ ᴋᴇᴅᴜᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Mstar

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!