Connect with us

#SELEBRITI

Sel3pas 11 tahvn berumah tangga,Mizz dan suam1 kini amb1l an4k angk4t,tahn1ah divcapkan

Published

on

Sel3pas 11 tahvn berumah tangga,Mizz dan suam1 kini amb1l an4k angk4t,tahn1ah divcapkan

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ 11 ᴛᴀʜᴜɴ ᴍᴇɪᴀʏᴀʀɪ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ʙᴇʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ, ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ, ɴᴏʜ ꜱᴀʟʟᴇʜ ᴅᴀɴ ᴍɪᴢᴢ ɴɪɴᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴢᴜʀɪᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴍɪᴢᴢ ɴɪɴᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ꜱʜᴀᴢʀɪɴᴀ ʙɪɴᴛɪ ᴀᴢᴍᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀʏɪ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴍᴜꜱᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛɪɢᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴅᴜᴀ.

ᴋʜᴀʙᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ

ᴍɪᴢᴢ ɴɪɴᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀɪᴀɴᴀɴᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇʀ0ʟᴇʜɪ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴢᴜʀɪᴀᴛ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʀᴀʜɪᴍɴʏᴀ.

“ɴᴏʜ, ɴɪɴᴀ & ᴍᴜꜱᴀ الحمد لله”

ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟᴀʜ ꜱᴜᴅᴀʜ 3 ʙᴜʟᴀɴ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ʙᴀʏɪ ᴍᴜꜱᴀ, ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴜʀɴɪᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅᴏᴀ ʏᴀɴɢ ɪɴᴅᴀʜ ɪɴɪ “

“ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍᴀʜʀᴀᴍ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ الحمد لله ❤️.”

” ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋɪᴛᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ, ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ɪᴜɪ, ɪᴠꜰ, ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴛᴀʜᴜɴ-ᴛᴀʜᴜɴ, ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀɴᴜɢᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ʙᴀʏɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴɪꜱ ɪɴɪ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴄᴀʀᴀ ʟᴀɪɴ, ᴅᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴘᴀꜱᴛɪ. ᴊɪᴋᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴅᴀᴋɪɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀɴᴅᴀ, ᴛɪᴀᴅᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀɴɢɴʏᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴅᴀ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇɢᴀʟᴀ-ɢᴀʟᴀɴʏᴀ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛɴʏᴀ. ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴜᴊɪᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʀꜱᴇʙᴀʙ.”

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ɪɴɢᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀꜱᴀ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴜꜱᴀʜᴀ ɪɴɪ. ɴᴏʜ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ɪᴅᴇᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴀᴋᴀɪ (ꜱᴜᴅᴀʜ ᴛᴇɴᴛᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ɪꜱʟᴀᴍ ɴᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʙᴀʏɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇꜱᴛɪʟᴀʜ ʙɪɴ ᴀʙᴅᴜʟʟᴀʜ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ-ɴᴀᴍᴀ ʟᴀɪɴ ᴀʟʟᴀʜ & ʙᴜᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ʙᴀᴘᴀ ᴀɴɢᴋᴀᴛ) ᴅᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ, ɪᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ɪɴɢɪɴ ᴛᴀʜᴜ.”
“ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴋᴇᴍᴀɴᴜꜱɪᴀᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ɪɴɪ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴀʏɪ ᴅᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ, ᴛᴀɴᴘᴀ ᴄᴀʀᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀʏᴀɴɢɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.”

“ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ʜᴀᴛɪ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʀɪꜱᴛɪᴡᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀʜ ʜɪᴅᴜᴘ ɪɴɪ ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ᴍᴜᴅᴀʜ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴜᴀꜱᴋᴀɴ ʜᴀᴛɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʀᴜᴀɴɢ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍɴʏᴀ, ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇʟᴇᴘᴀꜱᴋᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʏᴀᴋɪɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ-ɴʏᴀ, ʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ-ɴʏᴀ, ᴊᴀʟᴀɴ-ɴʏᴀ , ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟᴀʜ, ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀʙʏ ᴍᴜꜱᴀ, ʜᴀᴛɪ, ᴊɪᴡᴀ, ᴍɪɴᴅᴀ ᴅᴀɴ ʙᴀᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀɴʏᴀ.”

“ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀɴᴜɢᴇʀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴄɪᴘᴛᴀᴀɴ ᴀʟʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ɪɴᴅᴀʜ, ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɪꜱᴛɪᴍᴇᴡᴀᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴋɪᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪɴʏᴀ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ.”

“ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ʙᴀʀᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ʀᴏʟʟᴇʀ ᴄᴏᴀꜱᴛᴇʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɢᴜᴍᴋᴀɴ ?? ᴅᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴʏᴀʏᴀɴɢɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜱᴀᴀᴛ ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟᴀʜ ❤️ ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴜᴍᴍᴀᴛ, ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇʟɪɴᴅᴜɴɢɪ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴋᴇᴄɪʟ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴɢɪᴢɪɴᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀᴇᴅʜᴀɪ-ɴʏᴀ ᴀᴀᴍɪɪɴ.” ᴛᴜʟɪꜱɴʏᴀ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʟᴇʙᴀʀ.

ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ɴʏᴀᴛᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀʀᴜ ᴅɪᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ꜱᴇ0ʀᴀɴɢ ᴢᴜʀɪᴀᴛ ʙᴜᴀᴛ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʀ0ᴍᴀɴᴛɪꜱ ɪɴɪ.

ᴍɪᴢᴢ ɴɪɴᴀ ᴅᴀɴ ɴᴏʜ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴀɴᴜɢᴇʀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀɴɪʟᴀɪ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʟᴀᴍᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ʙᴇʀᴅᴜᴀ.

ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ, ᴛᴀʜɴɪᴀʜ!

ꜱᴇʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴋ0ɴɢꜱɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀ ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ꜱᴇʀᴛᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ᴀʀᴛɪꜱ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ꜱʏᴜᴋᴜʀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ ɪᴛᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴍᴜꜱᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ꜱ0ʟᴇʜ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴀ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ.

ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ꜱᴇʙ4ᴋ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴍɪᴢᴢ ɴɪɴᴀ ᴅᴀɴ ɴᴏʜ ᴅɪᴜᴍᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴀʜᴜ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ.

TELEGRAM INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

GROUP WHATSAAP INFO BANTUAN, KERJA KOSONG DAN ISU SEMASA

Group Facebook Baharu : https://www.facebook.com/groups/535558540835275

Sertai kumpulan untuk mendapatkan info2 terkini dari KAMI.Terima kasih.

Sumber:Cor3tanNas1hat

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.

error: Content is protected !!